Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i psykiatri ved Sykehuset Levanger

LIS-leger i psykiatri kan utføre hele spesialiseringstiden på Sykehuset Levanger. Det er også mulighet for å utføre inntil 2,5 år av spesialiseringstiden på DPS Stjørdal.

Kollegaer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Vi utdanner leger i spesialiteten i psykiatri i Klinikk for psykisk helsevern og rus sine avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS-Kolvereid og DPS-Stjørdal.
Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos er akuttsykehus med traumefunksjon.
Avdeling ARA (Rus og Avhengighet) og Seksjon HAVO (Habilitering Voksne) dekker hele Nord- Trøndelag. RKSF (Regionalt Kompetansesenter for Spiseforstyrrelser) har regional funksjon.
Klinikken har totalt 25 spesialister i psykiatri og 19 LIS3-leger.

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger, fungerer som lokalsykehus for den sørlige delen av tidligere Nord-Trøndelag med et befolkningsgrunnlag på ca.100.000.

I 2018 var det 673 innleggelser og 21215 polikliniske konsultasjoner ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger.
Vi har 13 spesialister i psykiatri,  8 LIS3-leger og 2 LIS1-leger.

Spesialiteten er organisert i en gjennomgående klinikk, og spesialiteten utdanner LIS- leger i alle avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal. Klinikkens mål er å gi kandidatene et fullverdig utdanningstilbud som tilfredsstiller alle krav i regelverket for spesialistutdanningen i psykiatri.


Det er 5 avdelinger

 • Avdeling Levanger,
 • Avdeling Namsos,
 • Avdeling DPS Stjørdal,
 • Avdeling for Rus- og avhengighet (ARA) 
 • Avdeling Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) 
Legene er organisatorisk ansatt i Vaktlegeenheten SN (Sykehuset Namsos) og Vaktlegeenheten SL (Sykehuset Levanger) som ledes av hver sin avdelingsoverlege og som har avdelingsleder som sin enhetlige leder.

Avd. DPS Stjørdal har avdelingsoverlege med avdelingsleder som sin enhetlige leder.

I vanlig arbeidstid er legene organisatorisk tilknyttet en bestemt seksjon der seksjonsleder er leder.

Etter vanlig arbeidsdag er det Vaktlegeenhetene som har det medisinske ansvaret. Vaktlegeenhetene på Levanger og Namsos organiserer leger i vaktarbeid gjennom 2-delt vaktsjikt og vurderer psykiatriske ø- hjelps henvendelser  og rus-akutt fra henholdsvis sørdelen og norddelen av nedslagsfeltet.

LIS1-lege og LIS3-lege deltar i vaktsystemet som primærvakt med spesialist i psykiatri som bakvakt.

Avd. DPS Stjørdal har ikke noen egen vakttjeneste. LIS-lege ved DPS-Stjørdal deltar i vaktordningen på Levanger etter eget ønske.

LIS-legene roterer i henhold til sin individuelle utdanningsplan mellom avdelingene og seksjonene på de tre tjenestelokalisasjonene Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal. Det tilstrebes at LIS-legen har poliklinisk tjeneste på slutten av utdanningsløpet. Hensynet til LIS-legens utdanningsløp går foran hensynet til klinikkens behov for arbeidskraft. 

Tjenesteplanene er på ca. 40 timer/ uke. 

LIS-lege deltar i tverrfaglige strukturerte behandlingsmøter på den seksjon de til enhver tid er tilknyttet. De har behandlingsansvar for enkeltpasienter (under veiledning av overlege), med anledning til å følge pasienter over tid i store deler av pasientforløpet. LIS-lege har også støttefunksjon for andre faggrupper og får erfaring i rådgivning til førstelinjetjenesten.

LIS-lege får supervisjon i å fatte vedtak etter psykisk helsevernloven (PHVL) samt deltar i Kontrollkommisjonens møter / klagesaksbehandling.

LIS-legene deltar i gjennomføring av ECT-behandling sammen med en sertifisert LIS3-lege eller overlege. Opplæring gis internt og ved eksterne kurs. Det er utarbeidet kravspesifikasjoner for å kunne gjøre egenhendige ECT-behandlinger. Avdelingen har egen ECT-gruppe der man kan diskutere indikasjoner og behandling.

I voksenpsykiatrisk almen poliklinikk vurderer LIS-legen nyhenviste pasienter, deltar i ukentlig tverrfaglig veiledning, får erfaring fra prioriteringsvurdering gjennom vurdering av henvisninger i inntaksmøte.  LIS-lege har behandlingsansvar for egne polikliniske pasienter i tillegg til å ha støttefunksjon for andre faggrupper.

Det er omfattende samarbeid mellom de somatiske avdelinger og psykiatrisk avdeling, og LIS-lege utfører CL tjeneste ved tilsyn på de somatiske avdelinger som ledd i vaktarbeid.

I Psykiatrisk klinikk er det ved hver seksjon ansatt annet fagpersonell som spesialister i klinisk psykologi, nevropsykologer, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter og miljøarbeidere.

LIS-legen får erfaring med tverrfaglig arbeid i team, utadrettet aktivitet med veiledning/rådgivning til førstelinjetjenesten, ambulant virksomhet/ hjemmebesøk.

Rotasjonsordning i avdelingens ulike seksjoner jfr. obligatoriske læringsmål;
 • tjeneste innen akuttpsykiatri (minimum 12 måneder),
 • langtidstjeneste kronisk alvorlig sinnslidelse (minimum 9 måneder)
 • poliklinikk (minimum 12 måneder).

Rotasjonsordning innen fordypningsområdene minimum 9 måneder;
 • Rus og avhengighetsmedisin 
 • Alderspsykiatri 
 • Korttidsintervensjon døgn
 • Spiseforstyrrelser 
 • Habiliteringstjeneste 

Resten av tjenesten er valgfri tjeneste ved klinikken for å få til sammen 50 måneder tjeneste i psykiatri som blir tilpasset den enkelte LIS-lege.

Seksjon Akutt SL:

Akuttsengepost med 12 senger hvorav to senger i eget skjermingsavsnitt. De fleste innleggelsene (ca. 85 %) skjer som ø. hj. I tillegg utfører posten skjermingsoppgaver for avdelingens andre sengeposter. Har rusakuttfunksjon i samarbeid med ARA-poliklinikk/ ARA-døgn. Behovet for rusakutt-plasser opp mot andre pasientgruppers behov styrer antall senger som til en hver tid disponeres til dette formålet.

Seksjon Allmenn SL:

 • Sengepost med 12 senger som arbeider med allmennpsykiatri der de viktigste diagnostiske kategoriene er affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Posten fungerer også som subakutt sengepost for Seksjon akutt. Seksjonen har DPS funksjon. Seksjonen har godkjenning som fordypningsområde korttidsintervensjon døgn. 

 • Allmennpsykiatrisk Poliklinikk har behandlingstilbud for almenpsykiatriske tilstander, både individualterapi og gruppeterapi.  Enheten har DPS funksjon

Seksjon Alderspsykiatri SL:

Seksjonen tilbyr spesialisthelsetjeneste for alderspsykiatriske tilstander i avdelingens nedslagsområde gjennom døgnbehandling, poliklinikk og ambulant aktivitet. Seksjonen har også tett samarbeid med geriatrisk avdeling. Hovedarbeidsområdet er eldre med psykisk sykdom og personer med ervervet kognitiv svikt/ demensutvikling. Utredning av kognitiv svikt gjøres tverrfaglig i hukommelsesklinikk.

Hovedarbeidsområdet er eldre med psykisk sykdom og personer med ervervet kognitiv svikt/ demensutvikling. Utredning av kognitiv svikt gjøres tverrfaglig i hukommelsesklinikk.

Seksjonen har godkjenning som fordypningsområde alderspsykiatri.

Seksjon Psykose SL: 

Langtidssengepost med 10 senger som hovedsakelig driver med spesialisert utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser, herunder schizofreni. Seksjonen har også et poliklinisk psykoseteam som har poliklinisk og ambulant virksomhet med hovedvekt på tidlig intervensjon ved psykoser og utredning og behandling av psykoselidelser. Seksjonen har DPS funksjon.

Seksjon HAVO (Habilitering Voksne):

Habiliteringstjenesten for voksne er en gjennomgående enhet som er lokalisert ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Enheten har ansvar for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming eller tidlig ervervet hjerneskade og tilleggsvansker i form at psykisk lidelse/ store atferdsvansker og personer over 18 år med nevropsykiatriske lidelser, hovedsakelig gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Seksjonen har godkjenning som fordypningsområde habiliteringtjeneste. 

 RKSF (Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser):

RKSF består av en sengepost med 10 senger samt poliklinisk utredning og behandling. RKSF organiserer et regionalt nettverk og gir veiledning på behandling i hele regionen (Midt- Norge). De har bygd opp et lokalt kvalitetsregister for klinisk evaluering og forskningsarbeid.

Avdelingen har godkjenning som fordypningsområde i spiseforstyrrelser. 

Avdeling ARA (Rus og Avhengighet): 

ARA er en gjennomgående avdeling som er lokalisert ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Avdelingen Består av Seksjon ARA Poliklinikk SN, Seksjon ARA Poliklinikk SL og Seksjon ARA Døgn. Døgnbehandlingen er lokalisert ved Sykehuset Levanger og gir tilbud om utredning/behandling/ avklaring/stabilisering i sengepost med 12 sengeplasser. ARA gir tverrfaglig spesialisert behandling til voksne med rusmiddelmisbruk/-avhengighet med og uten komorbide psykiske vansker.

Avdelingen har godkjenning som fordypningsområde i rus og avhengighetsmedisin.

Gjennom praksis, supervisjon og veiledning, undervisning, litteratur- og artikkelgjennomgang, kursvirksomhet med mer får du som LIS-lege en teoretisk oppdatert kunnskap om faget psykiatri og lærer deg praktisk anvendelse av denne kunnskap. 

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne gi kvalitativ god faglig behandling som praktiserende spesialist i psykiatri.

Spesialiseringen kan gjennomføres i sin helhet ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Levanger. Det er også en valgfri mulighet å utføre inntil 30 måneder av spesialiseringstiden på DPS Stjørdal.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger

60 mnd


valgfritt
DPS-Stjørdal 

inntil 
30 mnd 

LIS-lege får veileder som er spesialist i Psykiatri innen en uke etter ansettelsen.

Vi har en 2 ukers introduksjonsperiode for LIS på akuttsengepost for opplæring i vaktarbeid før LIS starter arbeidet på tildelt seksjon, der det blir gitt egen opplæring tilpasset seksjonen. LIS får tilbud om følgevakter før de skal starte opp med selvstendige vakter. LIS-ene får tildelt beskrivelse av avdelingene.

Det tildeles læringsmålsplan i Kompetanseportalen. 

Hver LIS-lege har minimum 1 time klinisk veiledning pr. uke med overlege  på den enheten de arbeider, og psykoterapiveiledning i tråd med forskriftene for spesialistutdanning, dvs. minimum 105 timer over 3 år.

Psykoterapiveiledning blir som regel igangsatt innen 6 måneder etter oppstart. 

All veiledning, både klinisk veiledning og psykoterapiveiledning, blir gitt innenfor tjenesteplanen.

Flere av overlegene som har klinisk veiledning har gjennomført Legeforeningens kurs i klinisk veiledning.

Individuell utdanningsplan blir utarbeidet i samarbeid mellom LIS og klinisk veileder.

Supervisjon av LIS-lege foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under teammøter, fagmøter og i direkte pasientarbeid. Faglig utvikling skjer på ulike læringsarenaer, men først og fremst i møte med pasient og samarbeidspartnere. Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har obligatorisk internundervisning for leger minst 90 min ukentlig i minimum 36 uker hvert år (minimum 70 timer hvert år).

Temaene for internundervisningen er hentet fra ulike emner i psykiatri basert på klinikkens 3-årige langtidsplan for teoriundervisning som skal sikre gjennomgang av alle sentrale tema i psykiatri. Plan for undervisningsansvar for hver enkelt undervisning blir utarbeidet før hvert semester.

Internundervisning. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Den obligatorisk teoretiske undervisningen er organisert hovedsakelig som foredrag og diskusjoner. Det er alltid minst en spesialist i psykiatri til stede på all undervisning. LIS-leger ved DPS-Stjørdal deltar i undervisningen ved Sykehuset Levanger. LIS-leger deltar aktivt i undervisningen og de har selv ansvar for å undervise i minst halvparten av undervisningene. Forberedelse til undervisningen gjennomføres innenfor arbeidstiden. Det blir ført presenslister hver uke.

I tillegg har klinikken en rekke andre interne kurs og andre organiserte utdanningsaktiviteter for leger og/ eller psykologer. 

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

LIS-leger får permisjon m/lønn og dekket oppholdsutgifter og kursavgifter på anbefalte kurs ihht. spesialiseringskravet og oppmuntres til å søke deltagelse på valgfrie kurs.

Det er avsatt 4 timer i tjenesteplanen for alle LIS til faglig fordypning i utdanningsøyemed som kan brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, «case studier», praktisk opplæring i prosedyrer etc. Kandidatene blir oppfordret til å ta del i klinikkens forskningsprosjekter, og klinikken er imøtekommende for å tilrettelegge for LIS som ønsker å forske.

Kollegaer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingene i Namsos, Levanger og Stjørdal er i nært samarbeid når det gjelder forskning, fagutvikling og kvalitetsarbeid via Klinisk støtte (KS)

KS har som område å arrangere kurs og undervisning, kvalitetssikre statistikk, veilede prosjekter, koordinere studentmottak, koordinere opplæring av pasient/pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, rådgivning til ledelsen, kvalitetssikre postere og presentasjoner, brukerundersøkelser, brukerstøtte i forbindelse med data og audiovisuelt utstyr til undervisning, oversikt over utredningsverktøy og bistå i kvalitetsarbeid ved enhetene.

Avdelingen har 13 ansatte med akademisk kompetanse.

Forskning for LIS-leger

Vaktlegeenhetene ved Sykehuset Levanger og sykehuset Namsos har sitt eget utdanningsutvalg som består av utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege for vaktlegeenheten og LIS-lege. Lederne for de to utdanningsutvalgene er Klinikkens 2 utdanningsansvarlige overleger.

Utdanningsutvalgene har 2 møter årlig, og i tillegg vil begge utdanningsutvalg ved klinikken ha 2 fellesmøter i året. 

Det tilstrebes kontinuitet i utdanningsutvalgene. Hvert semester begynner og slutter med evaluering av foregående og planlegging av neste semesters undervisningsaktiviteter der over- og underordnede leger møter.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Ferdighetstrening foregår ved klinisk arbeid under supervisjon, og i internundervisning ved rollespill. Klinikken organiserer årlig ferdighetstrening i HLR. Klinikken arrangerer hver tirsdag kurs i aggresjonshandtering sammen med miljøpersonell. Årlig deltagelse kurs på kurs i aggresjonshandtering er obligatorisk for LIS.  

Klinikken har plasstillitsvalgt for LIS og overlege. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter. Tillitsvalgt er involvert i saker som endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølging samt HMS-saker mm.

Tillitsvalgte for leger

Sist oppdatert 03.09.2021