Offentlig utdanningsplan

Forskning for LIS-leger

Helse Nord-Trøndelag er en betydelig forskningsaktør i regionen, og forskning er en prioritert oppgave. Forskning av god kvalitet innenfor relevante områder skal komme pasientene til gode gjennom økt kunnskap og enda bedre behandlingstilbud.

Helsepersonell. Foto.
Foto: Ole A. Kirknes

Helseforetaket har for tiden 4 professorer og cirka 50 ansatte med doktorgrad, i tillegg til cirka 30 kandidater i doktorgradsløp. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) har forskerkompetanse innenfor fagfeltene somatikk, psykiatri og helsetjenesteforskning, og vi samarbeider tett med andre helseforetak, HUNT/NTNU, Nord Universitet, SINTEF, andre nasjonale og internasjonale forskningsaktører.

Det forskende helseforetaket

Vår visjon er at HNT skal omtales som «Det forskende helseforetaket». En slik merkevare vil være viktig for å få tillit fra pasientene, og kan være avgjørende for at pasienter i vårt opptakingsområde velger å la seg behandle i HNT. Det betyr at vi får beholde kompetanse og funksjoner som eller ville ha blitt flyttet fra området. Man skal heller ikke undervurdere den status og stolthet som merkevaren ”Det forskende helseforetaket” har, på muligheten til å rekruttere kompetent personale til våre to sykehus. Dessuten vet vi at det er lettere å ta i bruk ny kunnskap i virksomheter der medarbeiderne deltar i forskingsprosjekter, har kjennskap til forskningsmetodikk og der det er en kultur for kunnskapsbasert praksis.

Forskningsinfrastruktur

En grunnleggende forskningsinfrastruktur er en forutsetning for at man skal kunne stimulere til og opprettholde tilfredsstillende forskningsaktivitet i helseforetaket. Forskere i HNT har tilgang til intern forskningsinfrastruktur som tilbys gjennom Forskningsavdelingen.

Den interne forskningsinfrastrukturen består av: veiledning på alle nivåer, opplæring, herunder kurs, seminarer, workshops, medisinsk fagbibliotek, forskningsmidler og tilgang til registerdata som grunnlag for forskning. I tillegg har vi felles infrastruktur med St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal. Denne består av tilgang til personvernrådgiver for forskning, statistiker, monitor, kursvirksomhet (studiet «Helseforsking - frå idè til prosjektprotokoll» i samarbeid med NTNU), NorCRIN og ECRIN. I øvrig har vi tilgang til felles kjernefasiliteter med NTNU og HMN.

 

I HNT jobber vi med å opprette en «idebank», der det vil finnes en oversikt over konkrete forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt som vi gjerne ser at LIS-kandidater belyser i sin prosjektoppgave. Forskningsavdelingen vil kunne gi veilederstøtte for vurdering av prosjektoppgaver, metodeundervisning til LIS-kandidater, og råd og støtte i utforming av prosjektprotokoller.

I HNT jobber vi aktivt med å legge til rette for at leger i spesialisering skal kunne kombinere spesialiseringen med et forskerutdanningsløp.

Forskning i Helse Nord-Trøndelag

Sist oppdatert 25.04.2021