Media

Helse Nord-Trøndelag har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise hvis det er ønskelig.

Medietelefon 991 21 011

Helseforetakets medietelefon er ikke en 24-timers vakttelefon. Våre ansatte har ordinær arbeidstid på dagtid hverdager. 

Besvares ikke medietelefonen, henstiller vi innringere om å benytte våre sentralbord: 74 09 80 00 (Sykehuset Levanger) og 74 21 54 00 (Sykehuset Namsos).

E-post: kommunikasjon@hnt.no

Innsynsbegjæringer fra media skal registreres og arkiveres i vår postjournal, og vi ber om at slike henvendelser sendes til e-post: postmottak@hnt.no

Kommunikasjonssjef
Svein H. Karlsen
svein.h.karlsen@hnt.no
Tlf. 915 44 944

Kommunikasjonsrådgiver
Berit Røflo 
berit.roflo@hnt.no​
Tlf. 982 27 338

Kommunikasjonsrådgiver
Robert Morberg
robert.morberg@helse-nordtrondelag.no​
Tlf. 480 27 027

Dersom media ønsker innsyn i aktuelle saker, dokumenter eller postjournaler - ber vi om at begjæringen sendes skriftlig som e-post til postmottak@hnt.no

Ledelsen i Helse Nord-Trøndelag

Helst Nord-Trøndelag HF er underlagt lov om offentlighet og praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Våre styremøter er åpne for media, og innkalling og sakspapirer ligger åpent tilgjengelig.

Styrets dokumentside

Våre sykehus er til for innbyggerne i 26 kommuner. 25 kommuner i Trøndelag og Bindal i Nordland.

Nedslagsfelt for sykehusene:
Sykehuset Levanger - 95 000 innbyggere, hvorav 73 000 er over 18 år.
Sykehuset Namsos - 43 000 innbygger, hvorav 34 000 er over 18 år.

Ansatte:
I 2018 hadde Helse Nord-Trøndelag cirka 3 400 ansatte (inkludert vikarer og ferievikarer). Omregnet utgjør dette cirka 2 810 årsverk. Fordelingen mellom de to sykehusene er Sykehuset Levanger 68 prosent og Sykehuset Namsos 32 prosent.

Antall senger:
Psykiatrisk klinikk - 86 senger Sykehuset Levanger og 35 senger Sykehuset Namsos.
Somatiske klinikker - 179 senger Sykehuset Levanger og 91 senger Sykehuset Namsos.

Typografi: I brev og andre publikasjoner brukes fontene/skrifttypene Calibri ​regular/bold og/eller Cambria regular/bold.

I logoer brukes Scala. Arial kan eventuelt brukes som erstatning for Scala.

Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet felles nasjonalt profilprogram for de regionale helseforetakene og helseforetakene:

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene (pdf) fra Helsedirektoratet

Helse Nord-Trøndelag (Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos) gir som hovedregel ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker og hendelser.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å gi informasjon i saker som har offentlig interesse, men sykehusene må også ivareta taushetsplikt og personvern. Vi gir derfor som hovedregel ikke opplysninger om skadeomfang eller tilstand - så fremt ikke pasienten(e) selv gir sitt samtykke til at sykehusene kan gi informasjon til media.

I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger.

Henvendelser om voldssaker og kriminalsaker må media rette til Politet.

Kommunikasjonsavdelingen nås på kommunikasjon@hnt.no​


​​

About Helse Nord-Trøndelag in english

Helse Nord-Trøndelag in english
Sist oppdatert 20.06.2023