Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i psykiatri ved DPS Stjørdal

Som LIS-lege i psykiatri kan du utføre 2,5 år av utdanningsforløpet ved DPS Stjørdal. For å få alle læringsmål oppfylt må du også ha minimum 2,5 års spesialiseringstjeneste ved Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos.

Kollegaer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Klinikk for psykisk helsevern og rus, DPS Stjørdal, fungerer som lokalt DPS for den sørlige delen av tidligere Nord-Trøndelag med et befolkningsgrunnlag på ca 40.000. Akuttfunksjonen ivaretas av Sykehuset Levanger.

I 2018 var det 228 innleggelser og 9450 polikliniske konsultasjoner ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, DPS Stjørdal.

Vi har 3 spesialister i psykiatri, 3 LIS3-leger og 1 LIS1-leger.

Spesialiteten er organisert i en gjennomgående klinikk, og spesialiteten utdanner LIS- leger i alle avdelinger ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal. Klinikkens mål er å gi kandidatene et fullverdig utdanningstilbud som tilfredsstiller alle krav i regelverket for spesialistutdanningen i psykiatri

Det er 5 avdelinger

 • Avdeling Levanger,
 • Avdeling Namsos,
 • Avdeling DPS Stjørdal,
 • Avdeling for Rus- og avhengighet (ARA) 
 • Avdeling Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) 
Legene er organisatorisk ansatt i Vaktlegeenheten SN (Sykehuset Namsos) og Vaktlegeenheten SL (Sykehuset Levanger) som ledes av hver sin avdelingsoverlege og som har avdelingsleder som sin enhetlige leder.

Avd. DPS Stjørdal har avdelingsoverlege med avdelingsleder som sin enhetlige leder.

I vanlig arbeidstid er legene organisatorisk tilknyttet en bestemt seksjon der seksjonsleder er leder.

Etter vanlig arbeidsdag er det Vaktlegeenhetene som har det medisinske ansvaret. Vaktlegeenhetene på Levanger og Namsos organiserer leger i vaktarbeid gjennom 2-delt vaktsjikt og vurderer psykiatriske ø- hjelps henvendelser  og rus-akutt fra henholdsvis sørdelen og norddelen av nedslagsfeltet.

LIS1-lege og LIS3-lege deltar i vaktsystemet som primærvakt med spesialist i psykiatri som bakvakt.

Avd. DPS Stjørdal har ikke noen egen vakttjeneste. LIS-lege ved DPS-Stjørdal deltar i vaktordningen på Levanger etter eget ønske.

LIS-legene roterer i henhold til sin individuelle utdanningsplan mellom avdelingene og seksjonene på de tre tjenestelokalisasjonene Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal. Det tilstrebes at LIS-legen har poliklinisk tjeneste på slutten av utdanningsløpet. Hensynet til LIS-legens utdanningsløp går foran hensynet til klinikkens behov for arbeidskraft. 

Tjenesteplanene er på ca. 40 timer/ uke. 

LIS-lege deltar i tverrfaglige strukturerte behandlingsmøter på den seksjon de til enhver tid er tilknyttet. De har behandlingsansvar for enkeltpasienter (under veiledning av overlege), med anledning til å følge pasienter over tid i store deler av pasientforløpet. LIS-lege har også støttefunksjon for andre faggrupper og får erfaring i rådgivning til førstelinjetjenesten.

LIS-lege får supervisjon i å fatte vedtak etter psykisk helsevernloven (PHVL) samt deltar i Kontrollkommisjonens møter / klagesaksbehandling.

LIS-legene deltar i gjennomføring av ECT-behandling sammen med en sertifisert LIS3-lege eller overlege. Opplæring gis internt og ved eksterne kurs. Det er utarbeidet kravspesifikasjoner for å kunne gjøre egenhendige ECT-behandlinger. Avdelingen har egen ECT-gruppe der man kan diskutere indikasjoner og behandling.

I voksenpsykiatrisk almen poliklinikk vurderer LIS-legen nyhenviste pasienter, deltar i ukentlig tverrfaglig veiledning, får erfaring fra prioriteringsvurdering gjennom vurdering av henvisninger i inntaksmøte.  LIS-lege har behandlingsansvar for egne polikliniske pasienter i tillegg til å ha støttefunksjon for andre faggrupper.

Det er omfattende samarbeid mellom de somatiske avdelinger og psykiatrisk avdeling, og LIS-lege utfører CL tjeneste ved tilsyn på de somatiske avdelinger som ledd i vaktarbeid.

I Psykiatrisk klinikk er det ved hver seksjon ansatt annet fagpersonell som spesialister i klinisk psykologi, nevropsykologer, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter og miljøarbeidere.

LIS-legen får erfaring med tverrfaglig arbeid i team, utadrettet aktivitet med veiledning/rådgivning til førstelinjetjenesten, ambulant virksomhet/ hjemmebesøk.

Rotasjonsordning i avdelingens ulike seksjoner jfr. obligatoriske læringsmål;
 • tjeneste innen akuttpsykiatri (minimum 12 måneder),
 • langtidstjeneste kronisk alvorlig sinnslidelse (minimum 9 måneder)
 • poliklinikk (minimum 12 måneder).

Rotasjonsordning innen fordypningsområdene minimum 9 måneder;
 • Rus og avhengighetsmedisin 
 • Alderspsykiatri 
 • Korttidsintervensjon døgn
 • Spiseforstyrrelser 
 • Habiliteringstjeneste 
 • Resten av tjenesten er valgfri tjeneste ved klinikken for å få til sammen 50 måneder tjeneste i psykiatri som blir tilpasset den enkelte LIS-lege.

Ved DPS Stjørdal kan du få gjennomført tjeneste i poliklinikk (minimum 12 måneder), langtidstjeneste kronisk alvorlig sinnslidelse (minimum 9 måneder) og fordypningsområdet Korttidsintervensjon døgn (minimum 9 måneder). 

Avdeling DPS Stjørdal er et distriktpsykiatrisk senter med to seksjoner
Seksjon Allmenn og Seksjon Psykose- og rehabilitering. 

 • Seksjon Allmenn:
 • Sengepost med 10 senger som arbeider med allmennpsykiatri der de viktigste diagnostiske kategoriene er affektive lidelser, angstlidelser og personlighetsforstyrrelser. Posten fungerer også som subakutt sengepost for Seksjon akutt. Seksjonen har godkjenning som fordypningsområde for korttids intervensjon døgn..
 • Allmennpsykiatrisk Poliklinikk har behandlingstilbud for almenpsykiatriske tilstander, både individualterapi og gruppeterapi.  
 • Seksjon Psykose og rehabilitering: 
 • Langtidssengepost med 10 senger som hovedsakelig driver med utredning og rehabilitering av pasienter med psykoselidelser, alvorlige affektive lidelser og andre psykiske lidelser med stor funksjonssvikt.
 • Poliklinisk tilbud og ambulant virksomhet.

Gjennom praksis, supervisjon og veiledning, undervisning, litteratur- og artikkelgjennomgang, kursvirksomhet med mer får du som LIS-lege en teoretisk oppdatert kunnskap om faget psykiatri og lærer deg praktisk anvendelse av denne kunnskap. 

Målet er at du etter endt utdanning skal kunne gi kvalitativ god faglig behandling som praktiserende spesialist i psykiatri.

Ved DPS Stjørdal kan du gjennomføre tjeneste i poliklinikk (minimum 12 måneder), langtidstjeneste kronisk alvorlig sinnslidelse (minimum 9 måneder) og fordypningsområdet korttidsintervensjon døgn (minimum 9 måneder). 

For å få alle læringsmål oppfylt må du også ha minimum 30 måneders spesialiseringstjeneste ved Sykehuset Levanger eller Sykehuset Namsos.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

DPS-Stjørdal

30 mnd

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Psykiatrisk avdeling,
Sykehuset Levanger
eller Sykehuset Namsos

30 mnd


LIS-lege får veileder som er spesialist i Psykiatri innen en uke etter ansettelsen. 

Vi har en 2 ukers introduksjonsperiode for opplæring tilpasset seksjonen.

LIS-ene får tildelt beskrivelse av avdelingene.

LIS-lege som skal delta i vakt har en 2 ukers introduksjonsperiode i akuttsengepost Sykehuset Levanger for opplæring i vaktarbeid før oppstart med vakt.

Det tildeles læringsmålsplan i Kompetanseportalen. 

Hver LIS-lege har minimum 1 time klinisk veiledning pr. uke med overlege  på den enheten de arbeider, og psykoterapiveiledning i tråd med forskriftene for spesialistutdanning, dvs. minimum 105 timer over 3 år.

Psykoterapiveiledning blir som regel igangsatt innen 6 måneder etter oppstart. 

All veiledning, både klinisk veiledning og psykoterapiveiledning, blir gitt innenfor tjenesteplanen.

Flere av overlegene som har klinisk veiledning har gjennomført Legeforeningens kurs i klinisk veiledning.

Individuell utdanningsplan blir utarbeidet i samarbeid mellom LIS og klinisk veileder.

Supervisjon av LIS-lege foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under teammøter, fagmøter og i direkte pasientarbeid. Faglig utvikling skjer på ulike læringsarenaer, men først og fremst i møte med pasient og samarbeidspartnere. Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har obligatorisk internundervisning for leger minst 90 min ukentlig i minimum 36 uker hvert år (minimum 70 timer hvert år).

Temaene for internundervisningen er hentet fra ulike emner i psykiatri basert på klinikkens 3- årige langtidsplan for teoriundervisning som skal sikre gjennomgang av alle sentrale tema i psykiatri. Plan for undervisningsansvar for hver enkelt undervisning blir utarbeidet før hvert semester.

Internundervisning. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Den obligatorisk teoretiske undervisningen er organisert hovedsakelig som foredrag og diskusjoner. Det er alltid minst en spesialist i psykiatri til stede på all undervisning. LIS-leger ved DPS-Stjørdal deltar i undervisningen ved Sykehuset Levanger. LIS-leger deltar aktivt i undervisningen og de har selv ansvar for å undervise i minst halvparten av undervisningene. Forberedelse til undervisningen gjennomføres innenfor arbeidstiden. Det blir ført presenslister hver uke.

I tillegg har klinikken en rekke andre interne kurs og andre organiserte utdanningsaktiviteter for leger og/ eller psykologer. 

LIS-leger får permisjon m/lønn og dekket oppholdsutgifter og kursavgifter på anbefalte kurs ihht. spesialiseringskravet og oppmuntres til å søke deltagelse på valgfrie kurs.

Det er avsatt 4 timer i tjenesteplanen for alle LIS til faglig fordypning i utdanningsøyemed som kan brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter, «case studier», praktisk opplæring i prosedyrer etc. Kandidatene blir oppfordret til å ta del i klinikkens forskningsprosjekter, og klinikken er imøtekommende for å tilrettelegge for LIS som ønsker å forske.

Kollegaer ved Klinikk for psykisk helsevern og rus. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingene i Namsos, Levanger og Stjørdal er i nært samarbeid når det gjelder forskning, fagutvikling og kvalitetsarbeid via Klinisk støtte (KS)

KS har som område å arrangere kurs og undervisning, kvalitetssikre statistikk, veilede prosjekter, koordinere studentmottak, koordinere opplæring av pasient/pårørende i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, rådgivning til ledelsen, kvalitetssikre postere og presentasjoner, brukerundersøkelser, brukerstøtte i forbindelse med data og audiovisuelt utstyr til undervisning, oversikt over utredningsverktøy og bistå i kvalitetsarbeid ved enhetene.

Avdelingen har 3 ansatte med akademisk kompetanse.


Forskning for leger 

Vaktlegeenhetene ved Sykehuset Levanger og sykehuset Namsos har sitt eget utdanningsutvalg som består av utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege for vaktlegeenheten og LIS-lege. Lederne for de to utdanningsutvalgene er Klinikkens 2 utdanningsansvarlige overleger.

Utdanningsutvalgene har 2 møter årlig, og i tillegg vil begge utdanningsutvalg ved klinikken ha 2 fellesmøter i året. 

Det tilstrebes kontinuitet i utdanningsutvalgene. Hvert semester begynner og slutter med evaluering av foregående og planlegging av neste semesters undervisningsaktiviteter der over- og underordnede leger møter.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Ferdighetstrening foregår ved klinisk arbeid under supervisjon, og i internundervisning ved rollespill. Klinikken organiserer årlig ferdighetstrening i HLR. Klinikken arrangerer hver tirsdag kurs i aggresjonshandtering sammen med miljøpersonell. Årlig deltagelse kurs på kurs i aggresjonshandtering er obligatorisk for LIS.  

Klinikken har plasstillitsvalgt for LIS og overlege. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter. Tillitsvalgt er involvert i saker som endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølging samt HMS-saker mm.

Tillitsvalgte for leger i HNT

Sist oppdatert 24.03.2022