Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i indremedisin ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og del 3 i spesialiteten indremedisin.

Tre blide LIS-leger. Foto.
Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS-lege vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg har vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU (NTNU-link) 3-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (4) og nyresykdommer (4).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde

overvåkingspost 4 senger

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-lege. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin.

Den brede dekning av spesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. med kolleger. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon.

LIS-lege har egne poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Hematologisk seksjon har felles sengepost for blodsykdommer og infeksjonsmedisin med til sammen 7 senger. Det er en stor poliklinisk aktivitet både ved egen poliklinikk og kreftpoliklinikken med utredning, diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med blodsykdommer.

Seksjonen har 2 overlegestillinger i hematologi. Det gjøre 50-100 beinmargsbiopsier/år, 150-200/år beinmargsutstryk i tillegg til cytogenetiske prøver og flowcytometri. LIS-lege vil få opplæring i de kliniske læringsmål i hematologiske sykdommer.

De nærmeste samarbeidspartnerne for Hematologisk Seksjon er St. Olavs Hospital (Kreftavdelingen og Avdeling for blodsykdommer) og Rikshospitalet (Avdeling for blodsykdommer). Følgende behandling blir kun gitt ved St. Olavs Hospital: Intensiv cytostatikabehandling av akutte leukemier, HMAS og strålebehandling.

Endokrinologisk seksjon gjennomfører utredninger, behandling og oppfølging for de fleste endokrinologiske problemstillinger. Den største aktiviteten er poliklinisk og innbefatter utredning og diagnostikk, behandling og oppfølging. I tillegg utgjør interne henvisninger fra alle øvrige sykehusavdelinger en del av porteføljen. Pasienter med behov for akutt eller elektiv innleggelse legges inn ved Nyreseksjonen.

Seksjonen har per i dag en spesialist i endokrinologi som forestår aktuell supervisjon og veiledning. En LIS-lege ved Nyreseksjonen er dedikert til endokrinologisk utdannelse og arbeid særlig i form poliklinikk og sykehusinterne tilsyn. Tjenesten vil gi en variert og pasientnær tilnærming til spesialitetens læringsmål.  I tillegg til avdelingens internundervisning vil den seksjonsvise internundervisningen også gjennomføres i samarbeid med St Olavs.

Spesialist i endokrinologi samt tre diabetessykepleiere inngår i diabetesteamet. Videre gis pasientopplæringstilbud i form av diabetesskole og pasientundervisning om osteoporose. Det forventes at LIS 3 deltar i disse oppgavene.

Seksjon for fordøyelsessykdommer utreder, behandler og følger opp pasienter med fordøyelsessykdommer. Virksomheten er i stor grad poliklinisk rettet inkl dagbehandling, men vi har også en stor aktivitet ved sengeposten som har sju senger. Pasienter med større overvåkningsbehov blir ivaretatt ved Medisinsk overvåkning eller Intensivavdelingen.
Sengeposten har 7 senger og driver utredning, diagnostisering og behandling av sykdommer innen mage-tarm, lever, galle og pankreas. Det er i tillegg utstrakt endoskopisk aktivitet ved en velutstyrt lab («Gastrolabben» med bl.a. 4 endoskopirom og fasiliteter for pH/manometri) med om lag 4400 undersøkelser fordelt på gastroskopi, coloskopi, sigmoskopi, ERCP, EUS, enteroskopi, pH/manometri og kapselendoskopi. Alle endoskopiske undersøkelser dokumenteres elektronisk i Endobase, inkl billeddokumentasjon.Seksjonen gjør undersøkelser i narkose ved operasjonsavdelingen. For enkelte undersøkelser har avdelingen et nedslagsfelt på 140 000. Kirurgisk avdeling benytter også gastrolabben vår og vi har et nært samarbeid gastrokirurgene, inklusive felles undervisning ukentlig.

Seksjonen har tilknyttet 5 overleger. To overleger i 100% klinisk arbeid og tre overleger med 50% klinikk, 50% forskning. Tre av overlegene har PhD og den fjerde er i PhD-løp.
LIS-lege lærer regelmessig å gastroskopere. Før oppstart av endoskopisk aktivitet, deltar LIS-legen på anbefalt nasjonalt kurs i basal endoskopi og simulatortrening. I oppstarten av den endoskopiske opplæring har seksjonen etablert tett mester-svenn-opplæring hvor LIS-legen gjør endoskopiene (gastroskopi og sigmoideoskopi) med spesialist til stede gjennom hele undersøkelsen og konsultasjonen de første 3-6 månedene. Etter 3-6 måneder får LIS avsatt tid til poliklinisk endoskopi. Etter 6-9 måneder får LIS-legen starte med koloskopi. LIS-legen får også opplæring i en rekke diagnostiske og terapeutiske prosedyrer.

Utdanningen av LIS-leger foregår kontinuerlig og daglig i kombinasjon med seksjonens driftsoppgaver. LIS-leger får supervisjon av spesialist daglig i forbindelse med previsitt, hvor drøfting av pasientkasus, inkludert utredning, behandling og oppfølging gjennomgås. Visitt gjøres i fellesskap av LIS-lege og spesialist til nyinnlagte pasienter og til pasienter med behov for dette. LIS-lege har i snitt en dag med poliklinikk per uke.

Geriatrisk seksjon med slagenhet har per idag 8 senger. Det er 3 overleger i geriatri og 2-3 LIS-leger tilknyttet seksjonen. Videre har vi nevrolog ansatt i 50% stilling med tilhørighet til geriatrisk seksjon/slagenhet som deltar i tverrfaglig arbeid på avdelingen. I det tverrfaglige arbeidet inngår også sosionom, logoped, fysio- og ergoterapeut og geriatrisk sykepleier.

Seksjonen har sammen med alderspsykiatrisk team felles ukentlig demonstrasjon av billeddiagnostiske undersøkelser (CT og MRI). Dette er en viktig arena for faglig diskusjon og utvikling i samarbeid med dedikert radiolog.

På sengepost gjennomføres previsitt med geriater og neurolog. Det forestås opplæring i utredende undersøkelser og praktiske ferdigheter som spinalpunksjon og ultralyd halskar.

Poliklinikk omfatter utredning og oppfølging av problemstillinger knyttet til kognitiv funksjon og demens, oppfølging etter hjerneslag, førerkortvurderinger. LIS deltar aktivt også i dette arbeidet.

Som en del av vår aktivitet deltar vi på konsensusmøter med avdelinger på St Olavs hospital (geriatrisk, alderspsykiatrisk og nevrologisk avd). Vi er knyttet opp mot Ger-IT (fjernundervisning i geriatri), vi har «Områdegeriatri»-prosjekt der LIS, overlege og geriatrisk sykepleier gjennomfører konsultasjoner utenfor sykehuset, samt en «delirium-poliklinikk». Det er tatt initiativ til ortogeriatrisk prosjekt som p.t. er i støpeskjeen.

Hjerteseksjonen har 5 overleger hvorav en er i permisjon og har professorat ved NTNU. 2 overleger har PhD og seksjonen utøver en aktiv klinisk og forskningsmessig virksomhet. Man dekker alle aktiviteter unntatt elektrofysiologisk utredning, venstresidig hjertekateterisering og koronarangiografi. Seksjonen dekker hele «gamle» Nord-Trøndelag mht barnekardiologi, pacemakerimplantasjoner, isotopundersøkelser av hjertet og oppfølgning av voksne med medfødte hjertefeil.

Seksjonen fordeler sin aktivitet på sengepost (13 senger), dagbehandlingsenhet knyttet til medisins overvåkning og en omfattende og variert poliklinikk. Seksjonen har gått i front for å bredde ut opplæring og bruk av håndholdt ultralyd.

LIS-kandidatene vil få en allsidig og grundig opplæring i de indremedisinske og kardiologiske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger. Dette vil LIS erfare både under tjeneste ved seksjonen og i forbindelse med poliklinikk og vakt.

Lungeseksjonen driver diagnostikk og behandling av vanlige lungelidelser, blant annet KOLS, astma, lungeinfeksjoner inkludert TBC, interstitielle lungesykdommer og lungekreft. Vi har ansvar for pasienter ved lunge sengepost, og medansvar ved lungerelaterte problemstillinger ved medisinsk overvåkningsavdeling og intensivavdeling. Lungeseksjonen har per i dag 4 overlegestillinger (en med PhD-grad), og utvider nå med den femte.

Vi har en sengepost med 15 senger hvorav ett luftsmitteisolat. Det gjøres full utredning i lungemedisin unntatt enkelte spesielle diagnostiske undersøkelser som thorakoskopi og volumbestemmelser. Sykehuset har utredningsansvar for lungekreft, og oppfølgings- og behandlingsansvar for de fleste av disse pasientene.  Lungecancerpasienter følges fra diagnose til terminalforløp. Seksjonen har et eget poliklinisk rehabiliteringsprogram og egen tobakksavvenningspoliklinikk.

Vår poliklinikk har 4 spesialsykepleiere, kreft-koordinator og tbc-koordinator. Poliklinikken er moderne og velutstyrt for respirasjonsfysiologisk utredning inkludert kardiopulmonal belastningstest. Vi driver aktiv bronkoskopivirksomhet, og har utstyr for EBUS-TBNA med både radial og konveks probe.

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen. En overlege har det overordnede ansvar for sengepost en uke av gangen og roterer deretter til poliklinikk. LIS-lege har poliklinikk, postarbeid inkl supervisert previsitt. LIS får grundig opplæring i aktuelle utredninger med tilhørende prosedyrer, diagnostikk, behandling og oppfølging under supervisjon og veiledning av spesialist i lungesykdommer.

Nyremedisinske pasienter har ofte sykdom i flere organsystemer, noe som nødvendiggjør samarbeid med andre spesialiteter, spesielt innen andre indremedisinske fagfelt, revmatologi, urologi, karkirurgi, anestesiologi, patologi og radiologi.

Det er derfor et tett samarbeid mellom nyreleger og andre spesialiteter når det gjelder nyrepasienter, og det er daglig visitt på intensivavdelingen, samt tilsyn av nyrepasienter både på kirurgisk, gynekologisk og indremedisinsk avdeling. 

LIS-leger vil ofte bli involvert i disse tilsynene hvor overlege er supervisør. Det er jevnlig tverrfaglige møter med revmatologer, og hver annen uke egen røntgen demonstrasjon for nyreseksjonen. Det tas mellom 25-30 nyrebiopsier årlig som sendes til patologisk avdeling ved St.Olavs hospital. Det er derfor ukentlig Skype-patologi møte med patologer og nefrologer ved St.Olavs hospital. I tillegg er nefrolog ved Orkdal og Kristiansund sykehus koplet til disse møtene.  

Det er per i dag 4 nefrolog stillinger og 2 LIS-leger i rotasjon. Spesialistene går i generell indremedisinsk vakt foruten beredskapsvakt hjemme knyttet til ordinær dialysetid og tilkallingsvakt/konsultativ beredskapsvakt utenom dialysetid. LIS-legene går i generell vaktordning , men kan inngå i beredskapsvakt innenfor nefrologi etter minimum 2 års nefrologierfaring.  
Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at utdanningskandidaten beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin.
Den brede dekning av subspesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. med kolleger. Arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon.

LIS-lege har egne poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Spesialisering i indremedisin er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for både del 2 og del 3.


Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling
hovedspesialitet

Medisinsk avdeling
Sykehuset Levanger 

60 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at kandidaten oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (prosedyrer, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid). Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en god progresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring.

Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskollegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder og avndre overleger utenom planlagte veiledersamtalene​.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden (første tirsdag), samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris. I tillegg gjennomføres seksjonsvis undervisning for alle våre spesialiteter en gang ukentlig.

Alle overleger, LIS-l1/2/3-leger ved alle avdelingens seksjoner deltar og presenterer etter oppsatt plan. Undervisningsformen er foredrag om angitt tema, kasuistikker, gjennomgang av prosedyrer, presentasjon av møte-/konferansebidrag og referat fra møter/konferanser, pluss diskusjon om temat i kollegiet. Undervisningstiden er en del av arbeidstiden og det er ingen andre arbeidsoppgaver planlagt i dette tidsrommet (foruten vaktarbeid), så alle som er tilstede den dagen forventes å møte til undervisningen. LIS bruker tid til fordypning på å forberede undervisningen.

Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på mal for program/emneliste. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og forestås av Utdanningsutvalget.

Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften

Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.

Forskning for LIS-leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen, samordner rapporter til spesialitetskomiteene, utarbeider utdanningsplaner og engasjerer seg i deler av veiledningsfunksjonen. Utvalget består av 2 overleger og to representanter for LIS-legene.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen. .
 
Ansvar.
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdeling, LIS-lege og for veileder. Det er undervisningsutvalget på vegne av avdelingsoverlegen som påser at dette skjer. Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de faste leger ved avdeling og LIS-lege.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 30.04.2022