Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste av læringsmålene for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 21 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital. .

Anestesisykepleier og LIS-lege i anestesiologi forbereder utstyr. Foto.
Lege i spesialisering

 

Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon, nedslagsfelt for ca. 100 000 innbyggere. Sykehuset er stort nok til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi. Avdeling for anestesi-og intensivmedisin er organisert under Klinikk for kirurgi der Grete Sivertsen er klinikkleder. Avdelingsoverlege er Szilweszter Pap.  
 
I 2021 ble det gitt anestesi til omtrent 5900 pasienter. Ca 2000 av disse anestesiene er til pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Det er ca. 900 fødsler årlig.   
 
I 2021 hadde vi totalt 392 intensivpasienter, hvorav 241 pasienter falt inn under inkluderingskriteriene til NIR. Vi hadde 74 pasienter med invasiv ventilasjonsstøtte. Tallene er en nedgang fra tidligere år. 

Sykehuset er med i BEST-nettverket og er definert som et akuttsykehus med traumefunksjon. Vi har flere overflytninger til St. Olavs hospital, som er vårt traumesenter.  
 
Avdelingen tilbyr praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste under supervisjon, veiledning og undervisning for å oppnå læringsmålene for spesialiteten anestesiologi. Læringsaktivitetene er organisert godt, og vaktplanene tilpasses slik at LIS3 får gjennomført dem.

Avdelingen er organisert i seksjoner, med en overlege med ansvar for hver seksjon. De forskjellige seksjonene er intensiv, operasjon, prehospital-og transportmedisin, traume og katastrofemedisin, barneanestesi, smerte og kateter og til slutt forskning, utvikling og utdanning.  
 
Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung overvåking i tillegg til postoperativ avdeling med 8 senger. Vi har også egen seksjon for medisinsk overvåking, der det i utgangspunktet er medisinske leger som har hovedansvar, men anestesipersonell involveres ofte.  
 
Avdelingen tilbyr anestesivirksomhet til alle kirurgiske inngrep der anestesi utover lokalanestesi er nødvendig. Sykehuset har operasjoner innenfor ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi, urologisk kirurgi, gynekologisk kirurgi og endokrin kirurgi. Det er også noe øre-nese-hals-kirurgi i form av paracentese/dren og reponering av nesefrakturer. Det tilbys i tillegg anestesi til pasienter som får ECT-behandling, til tannlegebehandling og til undersøkelser i narkose (MR, ERCP, gastroskopi osv). 
 
Avdelingen har også legeansvar på intensivavdelingen i samarbeid med de avdelinger der pasientene er innlagt. Der tilbys intensivbehandling av alle pasienter som ikke trenger spesialisert intensivmedisin eller kirurgi og av den grunn må overføres til universitetssykehus. Avdelingen har for øvrig et nært samarbeid med St. Olavs hospital. 
 
Avdelingen er i startfasen på å organisere akutt smerteteam og seksjonsansvarlig overlege er i gang med SSAI for smertemedisin. Da vil avdelingen involveres i pasienter både med akutte smerter, samt mer kroniske og kompliserte smerteforløp. Leger i spesialisering skal så langt det er mulig delta ved vurdering og behandling av slike pasienter. 
 
Det er etablert preoperativ polikinikk for ortopedi, generell kirurgi og gynekologi, der leger i spesialisering har en aktiv rolle i å vurdere pasientene preoperativt. 
 
Avdelingens medisinsk-tekniske utstyr er av nyere type, både på operasjon og intensiv. Avdelingen har moderne anestesimaskiner med gasskontroll og muligheter for lav-flow-anestesi, og det kjøres mye TCI-anestesi. På intensivavdelingen er det utstyr for invasiv og non-invasiv ventilasjonsbehandling, utstyr for invasive hemodynamiske målinger (PiCCO), og det kjøres også nyreerstattende terapi på intensiv (CRRT/CVVHDF).  
 
Anestesiavdelingen har tilgang til moderne ultralydapparater, som brukes ved innleggelse av sentralvenøse tilganger og ved regionalanestesi. På intensiv brukes UL i tillegg til orienterende hjerteundersøkelser og for eksempel ved innleggelse av pleuradren. 
 
Anestesiavdelingen samarbeider nært med andre avdelinger på sykehuset. Spesielt er det nært samarbeid med de kirurgiske fagene i forhold til anestesivirksomhet og også med indremedisin og pediatri i forhold til intensivvirksomhet. Avdelingen følger Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge og Norsk standard for anestesi. 
 
Sykehuset har akuttfunksjon med vakthavende LIS i forvakt (aktiv vakt) og bakvakt med hvilende tjeneste på kveld/natt.  
 
Du som LIS vil ha følgende hovedoppgaver hos oss:  
 
  • anestesi av ortopediske-, kirurgiske-, og gynekologiske pasienter, samt tannbehandling og ØNH inngrep i maskenarkoser   
  • anestesi utenfor operasjon -og intensivavdelingen (elektrokonvertering / MRundersøkelse, etc.)  
  • deltagelse i pasientbehandling under supervisjon ved intensiv og postoperativ seksjon.  
  • på vakt har LIS ansvar for all anestesivirksomhet på sykehuset, inklusive intensiv medisinsk behandling med bakvakt til stede/hjemmevakt.  
  • deltar i alle mottaksteam (traume, medisisnk, barn, gyn) deltagelse i avdelingens undervisningsprogram,  
  • mottar i veiledning bidrar i undervisning av medisinstudenter (NTNU-link og 5.års medisinstudenter)  
  • prehospitalt arbeid i form av bakkebasert intensivtransport og utrykninger i nærområde må påregnes. 

LIS-lege tildeles ved ansettelse en individuell læringsmålsplan i Kompetanseportalen. Denne spesifiserer hvilke læringsmål LIS-legen skal oppnå for å bli spesialist, hvilke læringsaktiviteter som må gjennomføres for å få godkjent læringsmål, og ved hvilken læringsarena læringsmålene kan godkjennes. 
 
Hver lege i spesialisering skal sammen med sin veileder utforme en individuell gjennomføringsplan. Planen skal fortrinnsvis gjelde for hele spesialiseringsperioden, eventuelt tidsbestemt plan ved tidsbestemte stillinger. Denne skal legges inn i Dossier/Kompetanseportalen og er et tillegg til læringsmålene. Det er fortløpende kontakt mellom avdelingsoverlege og veiledere og mellom avdelingsoverlege og LIS i forhold til utdanningsbehov og planer fremover.  
 
Det er læringsmålsplanen tildelt i kompetanseportalen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan. 
 
Introduksjonsprogrammet 
 
Som nyansatt ved anestesiavdelingen får man utdelt en plan for de første 3 månedene. Denne planen er inndelt i uker, der man de første 5 ukene skal være på operasjonsavdelingen sammen med overlege og man gies fokusområder. De neste 3 ukene skal være på intensiv og man involveres i rutiner, behandlingsforløp og tekniske prosedyrer for de aktuelle intensivpasientene man har inneliggende. Man får også vakttelefon og calling og inkluderes i alle akutte team som dukker opp. De neste 4 ukene går man følgevakt med LiS og blir plassert på mest mulig prosedyrer og «tyngre» anestesi. Man skal også ha en uke der man sitter alene (i nært samarbeid med erfarne anestesisykepleiere og overlege) på operasjonsstuen og får erfaring fra hele anestesiforløpet. Etter 3 måneder begynner man å gå selvstendige vakter, men da med nær kontakt med overlege i bakvakt.  
 
Videre utdanningsforløp 
 
Utdanningsutvalget har delt inn de kliniske læringsmål etter hvor langt hver LiS har kommet i sitt utdanningsløp.  Dette er veiledende og anbefalte fokusområder, se tabell under.  
 
Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både operasjonsavdelingen, intensiv og ellers rundt på sykehuset. Spesialiseringsperioden starter i Levanger og det tar minst 33 måneder på anestesiavdelingen for å beherske de læringsmålene som kan oppnås i HNT/Levanger.  
 
I den første perioden fokuserer vi på anatomi -, fysiologi- og farmakologi som er relevant for anestesi- og intensivmedisin, samt lærer seg grunnleggende anestesiologisk teknikker: regional bedøvelse, innledning av narkose, etablering av luftveg, innleggelse av sentrale katetre osv. Vurdering av pasienter preoperativt, ASA klassifisering og valg av anestesimetode utføres daglig av LIS. LIS-ene følger pasientene postoperativt og sørger for bl. annet adekvat smertelindring.  
 
Det utføres ca 500 narkoser /år hos barn under 10 år og vi har ca. 30 barn < 18 år på intensivavdelingen årlig, slik at LIS kan fylle flere læringsmål når det gjelder den pediatriske gruppen.  
 
LIS deltar i stansteamet og lærer å utføre resuscitering av voksne, barn og nyfødte. LIS er medlem av medisinsk mottaksteam og traumeteam.    
 
Intensivavdelingen byr på en variert hverdag med pasienter med respirasjonssvikt-behov for respirator behandling, sirkulasjonssvikt, nyresvikt som nødvendiggjør nyreerstattende behandling, osv.  
 
Det tilbys hospitering ved helikopterbasen under spesialiseringen og LIS deltar jevnlig i intensivtransport mellom sykehusene.  
 
Vi jobber med å styrke smerteseksjon, slik at anestesiutdanningens alle fire søyler er representert ved Sykehuset Levanger.  
 
Det er nødvendig med 6 måneders tjeneste ved indremedisinsk avdeling for å kunne kvittere ut alle de læringsmålene som handler om indremedisinske problemstillinger. HNT har mulighet til å tilby de nødvendige læringsaktivitetene og vi jobber tett med indremedisinsk avdeling for å kunne tilby denne delen av utdanningen i samme helseforetak. Hvis LIS allerede har jobbet ved medisinsk avdeling, men fortsatt mangler enkelte læringsmål, kan kortvaring hospitering ved aktuelle seksjon tilbys.  
 
Helse Nord-Trøndelag har inngått fagavtale med Anestesi-og intensivavdelingen ved St.Olavs hospital, slik at de manglende læringsaktiviteter/læringsmålene kan oppnås ved et universitetssykehus. Rotasjon på thorax-barn-ØNH-nevrokirurgisk avdeling sammen med 3 måneder ved smerteseksjon og 6 måneder ved intensivavdeling, dvs til sammen 21 måneder, er nødvendig for å komplettere læringsmålene. 

Oversikt over utdanningsløp

 

LIS tas imot av avdelingsoverlege og en representant fra utdanningsutvalget første arbeidsdag, presenteres til kolleger og sykepleiere på anestesi- og intensivavdelingen. Det tildeles veileder innen en uke etter ansettelsen. LIS-ene får tildelt beskrivelse av avdelingen, kompetanseplan og et dokument med informasjon om intensivavdelingen (oppgaver/problemstillinger/terapivalg osv). Det tildeles læringsmål og læringsaktiviteter i Kompetanseportalen. Vi har en 3 måneders introduksjonsperiode for LIS (se over) med dagarbeid og enkelte følgevakter før LIS evalueres og kan starte opp med selvstendige vakter.   

Alle spesialister har supervisjonsansvar for LIS. Det er supervisjon i det daglige, spesielt ved nye prosedyrer og ved spesielle anestesier, som f.eks. til barn og ved høy ASA. Både spesialister og erfarne LIS kan brukes i supervisjon. Supervisjonsansvaret er ytterligere formalisert i Levanger. «Daghavende» på operasjonsgangen (min. en supervisert prosedyre/LIS/dag) og en navngitt overlege på intensiv har det overordnete ansvaret for supervisjon hver dag.  

Alle LIS får tildelt veileder innen en uke fra ansettelse og det tilstrebes et formalisert møte med veilederen innen to uker for alle nyansatte. Det skal være månedlig veiledning, eventuelt hyppigere i begynnelsen av karrieren. Det er både veileder og LIS som har ansvaret for å avtale tidspunkt for møte. Veiledningsmøter er et planlagt møte mellom LIS og spesialist hvor det skal diskuteres både fag, legerollen, utfordringer osv., uforstyrret av telefoner/callinger. Veiledningsmøte dokumenteres i Kompetanseportalen slik at utdanningsutvalg og avdelingsleder også kan holde seg orientert av innhold og hyppighet. Gruppeveiledning vurderes innført i nærmeste framtiden og kan være spesielt egnet til å ta opp spørsmål som hører under FKM. Avdelingsoverlege har medarbeidersamtale med alle ansatte en gang i året.  


Utdanningsansvarlig overlege, veileder og avdelingsoverlege skal ha oversikt over LIS-enes faglig progresjon og bidrar til at kompetanseutviklingen forløper optimalt. For å sikre at LIS-lege oppnår faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen er det etablert vurderingskollegium som gjennomføres etter 6 og 12 måneders erfaring, og deretter etter 2 års erfaring og etter 3 år før avreise til universitetssykehus. Utdanningsutvalget har på forhånd delt inn kliniske læringsmål etter erfaringsnivå. Dette skal brukes som anbefalte fokusområder med tanke hvor langt LIS har kommet i sitt utdanningsløp. Her legges det opp til at veileder skal vurdere LiS på operasjon/intensiv etter vurderingsverktøy på forhånd. Selve vurderingskollegiumet gjennomføres med LiS tilstede sammen med utdanningsansvarlig overlege, veileder, avdelingsleder eller andre supervisører. Kollegiumet avsluttes med en kasustikk til diskusjon som er rettet mot kliniske læringsmål. Vurderingskollegiumet er ment som en helhetlig vurdering av LIS, dette betyr at supervisører som er tilstede må enten personlig ha god kjennskap til LIS-ens nivå eller innhente informasjon fra andre kollega.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. LIS anbefales å diskutere med sin veileder før man sender kliniske læringsmål til signering.


Anestesiavdelingen har etablert et system for internundervisning. Undervisningen er fastlagt til 75 minutter på torsdager (kl 0745 - 0900) og 15 minutter på tirsdager og 30 minutter på onsdager, til sammen 120 minutter ukentlig. Hvis man regner 42 aktive uker årlig (52 uker - 8 uker ferie - 1 uke jul - 1 uke påske), utgjør dette 84 undervisningstimer totalt. Det arrangeres også kveldsundervisninger/ samlinger for anestesilegene, og man forsøker å få til minimum 2 slike i halvåret, hver med varighet på 2 timer.  

På dager med kveldsundervisning blir det tatt opp tema som ofte er aktuelle for andre faggrupper, f.eks. anestesi-/ intensivsykepleiere, indremedisinere, kirurger eller ambulansepersonell. Da inviteres disse faggruppene til å delta i undervisningen, ofte med egne innlegg. Det inviteres gjerne en eller flere eksterne forelesere. 

Undervisningsformen på vanlig internundervisning er lagt opp slik at det er ett eller flere foredrag med etterfølgende diskusjon. Det tilstrebes at internundervisningen skal dekke spesifikke læringsmål. Noen dager legges det opp til demonstrasjoner/ opplæring i for eksempel medisinsk teknisk utstyr, eller at en representant fra et firma holder et kort innlegg. Én dag i måneden er det felles undervisning med anestesisykepleierne. 

Ansvar for undervisningen påhviler utdanningsutvalget, og det er LIS-representanten i utdanningsutvalget som har ansvaret for listeføring. Utdanningsutvalget setter opp undervisningsplan og vurderer også balansen mellom skjemalagte tema for å dekke det basale utdanningsbehovet og selvvalgte tema. 

Både spesialister og leger i spesialisering skal bidra i undervisningen. Internundervisningen skal være et viktig bidrag til faglig utbytte for leger i spesialisering (og spesialister), sammen med kurs/kongresser. Leger i spesialisering bruker av sin fastsatte tid til faglig fordypning for å forberede internundervisning. 

LIS deltar på to obligatoriske kurs hvert år som anbefalt. HNT arrangerer også kurs med tanke på felles ​kompetansemål, disse kursene prioriteres for LIS.  

Undervisningssiutasjon. Foto.

På torsdager har vi undervisning klokka 08-09, som holdes av LIS-lege eller spesialist. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

Forskning

To spesialister i avdelingen har for tiden permisjon (hhv 100 og 50%) for å gjennomføre doktorgrad. LIS3 blir introdusert til forskningspraksis gjennom internundervisning og de oppfordres til å starte et kvalitetssikringsprosjekt under utdanningen.   


Forskning for LIS-leger

Avdelingen har eget utdanningsutvalg, der både LIS-legene og overlegene er representert. Dette gir en reell innflytelse på utdanningen, og større problemstillinger vil alltid bli tatt opp i plenum. Avdelingsoverlegen holder seg orientert og er involvert i arbeidet både når det gjelder etablering av den nye LIS utdanning, undervisning, supervisjon og veiledning. 

Utdanningsutvalget består pr dags dato av: 

Robert Pedersen, Seksjonsoverlege intensiv. 
Erlend Frøland, lege i spesialisering. 
Ragnhild V Opdahl, Seksjonsoverlege Forskning, utvikling og utdanning - leder for utvalget. 

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.  


BEST øvelser (medisinsk mottaksteam, dårlig barn, hjertestans, traume, gyn/føde) til sammen 44 planlagte øvelser/år. Nyfødtresuscitering med gynekolog, barnelege og jordmor, til sammen 15 øvelser/år. Fagdager med scenarioøvelser – to ganger årlig, sammen med intensiv-og anestesisykepleiere. 

Simuleringstrening. Foto.
Simuleringstrening. Foto: Helse Nord-Trøndelag HF.

 

Avdelingen i Levanger har plasstillitsvalgt for både LIS og overleger. YLF hovedtillitsvalgt for HNT er ansatt som LIS i avdelingen. Tillitsvalgte deltar i nødvendige kurs og møter. Tillitsvalgte er involvert i saker som for eksempel endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av avdelingens organisering og arbeidsmiljøoppfølgning, samt HMS saker mm. Det er etablert også Kollegial støtteordning.   ​

 Tillitsvalgte for leger i HNT

Sist oppdatert 11.04.2023