Rehabiliterings- og habiliteringstjenester i Helse Nord-Trøndelag

I spesialisthelsetjenesten er det habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetakene (sykehusene) og ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket.

Habiliteringstilbud

Ambulerende tjeneste med lokaler og bemanning både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Målgruppe er barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser og barn i risiko for skjevutvikling.

Habiliteringstjenesten for barn og unge

Ambulerende tjeneste med lokaler og bemanning både ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Målgruppe er personer over 18 år med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsvansker: utviklingshemmede med tilleggsvansker (seks psykiske lidelser, aldringsproblematikk), personer med vansker innen nevropsykiatrisk spekter (eks ADHD, autisme/asberger syndrom).

Habiliteringstjenesten for voksne

 

Rehabiliteringstilbud

Sengepost
Tilbyr spesialisert rehabilitering til personer med sammensatte funksjonsproblemer som trenger bistand fra flere faggrupper for å oppnå optimalt funksjonsnivå. Avdelingen har en sengepost med 13 senger og poliklinikk lokalisert ved Sykehuset Leva​nger.

Poliklinikk
Tilbyr seks ulike polikliniske tilbud: Muskel-/skjelettplager (Fysikalsk medisin), helse og arbeid (Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk), førerkortvurderinger, vurdering etter benamputasjon, spastisitet etter hjerneskade og senfølgeklinikk covid-19.​

Sengepost
Poliklinikk​

Pasient- og pårørendeopplæring er en av sykehusets fire hovedoppgaver.
Helse Nord-Trøndelag HF tilbyr tilrettelagt opplæring individuelt, i gruppe og ved større arrangement.

Pasient- og pårørendeopplæringstilbud i Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)

 

Helse og arbeid

Målsetningen for arbeidsrettet rehabilitering er at sykmeldte arbeidstakere raskere skal kunne komme tilbake på jobb. Rehabiliteringstilbudet skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud.

Arbeidsrettet behandling og rehabilitering

Private rehabiliteringsinstitusjoner

Helse Midt-Norge har inngått avtale med private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge om å tilby spesialisert rehabilitering i forhold til ulike diagnosegrupper. Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister vurderes ved Regional vurderingsenhet (RVE).

RehabiliteringstilbudHabiliteringstilbudRegional vurderingsenhet (RVE)

 
 

Distriktsmedisinske sentre

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom Verran, Snåsa, Inderøy, Mosvik og Steinkjer kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. DMS Inn-Trøndelag er et medisinsk senter med 16 intermediære senger. Sengene disponeres av Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos for pasienter tilhørende samarbeidskommunene.
 Inn-Trøndelag DMS, Steinkjer

Stjørdal DMS har 16 sengeplasser, der 12 er forbeholdt intermediære pasienter. De resterende 4 sengeplassene er disponert i samarbeid med brukerkontoret i Stjørdal. DMS Stjørdal jobber aktivt med å gi gode tilbud til kommunene i Værnes-regionen; Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu.


Sist oppdatert 30.11.2022