Om oss på sørsamisk

Mijjen bïjre

Helse Nord-Trøndelag HF (healsoegïehtelimmie) dïedtem åtna ihke 137 500 årrojh mijjen regijovnesne faalehtimmiem åadtjoeh sjïerehealsoedïenesji bïjre jolle kvaliteeteste fysiske skïemtjelassi (somatihke) jïh psykiske healsoevaarjelimmien sisnjeli. Skïemtjegåetie Levanger, Skïemtjegåetie Namsos, DPS Stjørdal jïh DPS Kolvereid leah mijjen ektievoeth. Lissine AMK-sentraalem jïh skïemtjebïjledïenesjem juhtiehtibie.

Helse Nord-Trøndelag ovrehte 3 700 barkijh åtna joekedamme medtie 2 750 jaepiebarkojde. Mijjen båehtjierdimmiesijjieh leah  Sykehuset LevangerSykehuset NamsosDPS StjørdalDPS Kolvereid jïh Sannangata i Steinkjer.

Årrojh daejstie tjïeltijste HNT:n tsaekemedajvese govlehtuevieh; Bindal, Flatanger, Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Leka, Levangke, Lierne, Meråker, Nåavmesjenjaelmie, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla, Raarvihke, Snåase, Steinkjer, Stjørdal jïh Verdal. Daesnie ovrehte 136.500 årrojh årroeminie, mejstie  97.500 tsaekemedajvesne Sykehuset Levanger jïh 39.000 tsaekemedajvesne Sykehuset Namsos.

Utnijemoenehtse jïh Noereraerie

Goh vihkeles ektiedimmie skïemtjiji, utniji jïh lïhke fuelhkiej gaskem   Utnijemoenehtse jïh Noereraerie vihkeles råållah utnieh. Utnijemoenehtsisnie luhkie tjirkijh ovmessie skïemtjije- jïh utnijeorganisasjovnijste, mearan Noereraeresne 10-13 tjirkijh aaltarisnie 12-25 jaepieh. Utnijemoenehtse jïh Noereraerie vihties tjåanghkoeh utnieh jïh leah meatan healsoegïehtelimmien ståvroetjåanghkojne.

Persovnevaarjelimmie

Helse Nord-Trøndelag gellie persovnebïevnesh skïemtjiji, barkiji jïh mubpiej bïjre gïetede. Mijjen persovnevaarjelimmiebæjhkoehtimmie åenehkslaakan buerkeste guktie Helse Nord-Trøndelag persovnebïevnesidie gïetede jïh vaarjele. Mijjen jïjtjeraarehke  persovnevaarjelimmietjirkije persovnebïevnesidie gaajhkesidie gorrede gïeh sijjen persovnebïevnesh registreereme åadtjoeh.  Persovnevaarjelimmiebæjhkoehtimmesne mijjen nedtesæjrojde maahtah lohkedh guktie mijjieh bïevnesh guessiej bïjre sïjse tjöönghkebe jïh nuhtjebe sijjesne hnt.no.

Gaskesadth mijjem

Sykehuset Levanger

74 09 80 00

Sykehuset Namsos

74 21 54 00

 

E-påaste, påasteadressh jïh jeatjah gaskesadtemebïevnesh 

Sist oppdatert 19.04.2024