Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i urologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid på Sykehuset Levanger og 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i urologi holder et cystoscopi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Kirurgisk avdeling har 5 LIS-leger og 6 overleger i en kirurgisk fellespost H3. Overleger har grenspesialiteter innen urologi, gastroenterologisk kirurgi og generell kirurgi. Kirurgisk avdeling er utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og urologi.

Her kan LIS-lege i urologi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 og deler av del 3. De øvrige læringsmål innfris ved enten urologisk seksjon Levanger eller St.Olavs horpital. 

Urologiske LIS-leger går i samme vaktordning som LIS-leger i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og ortopedi, slik at også generelle kirurgiske problemstillinger må håndteres. LIS-leger går i 6-delt vaktsjikt som sekundærvakt og har hvilende vakt. LIS1-lege er primærvakt og generell kirurg samt ortoped er tertiærvakt. 

LIS-lege roterer mellom avdelingens seksjoner for å innfri kliniske læringsmål del 2.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom den systematiske rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Avdelingen har et stort spekter av gastroenterologisk kirurgi, og er svært laparaskopisk orientert. Det utføres et betydelig antall generellkirurgiske prosedyrer, og i tillegg en del enklere urologi. Det gjøre en god del plastikkirurgi/bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til et betydelig antall buk- og mammaplastikker. Vi opererer også pasienter med cancer mamma og malignt melanom.

Avdelingen har organisert egen Fedmepoliklinikk for utredning av pasienter til bariatrisk kirurgi (som utføres i stort antall på avdelingen). Denne poliklinikken har tilknyttet ernæringsfysiolog. Det utføres ca 100 fedmeoperasjoner pr år.

Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk og teoretisk-utdanning innen traumemottak/ hemostatisk kirurgi (BEST-kurs, St.Olavs hospital). Avdelingen har månedlige BEST-øvelser med simulerte traumemottak.

Arbeidsoppgaver for LIS-legene er visittgang, poliklinikk (med utredning og oppfølging av pasienter) og operasjonsvirksomhet/endoskopivirksomhet. 

Vi har godt samarbeid med de andre avdelingene, som seksjon for kreftbehandling, ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, avdeling for bildediagnostikk, barnelege, medisinsk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, gynekologisk avdeling, sentrallaboratoriet m/mikrobiologi.

Seksjon for kreftbehandling har ikke egen sengepost. Onkologiske pasienter med kirurgiske kreftlidelser blir lagt inn på kirurgisk avdeling.

Det er regelmessige tverrfaglige møter (MDT-møter) innenfor gastroenterologisk cancer, brystkreft og urologisk kreft. Vi har også tverrfaglige møter innen inflammatoriske tarmsykdommer.

Avdelingen har stadig oppdatert seg på utstyrsfronten, med moderne utstyr innen laparoskopi og endoskopi og endourologi.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

Ved Sykehuset Namsos kan LIS-lege i urologi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 (24 mnd) og deler av del 3 (6mnd). For å innfri enkelte del 3 læringsmål samt sikre nok volum for del 3 læringsaktivitetene, trengs spesialiseringstid  ved Seksjon for urologi (12mnd), Sykehuset Levanger og Seksjon urologi ved St. Olavs hospital (18mnd).

Om LIS-lege ønsker det, kan spesialiseringstiden i Helse-Nord Trøndelag organiseres slik at man er 3 dager i uken ved seksjon urologi Sykehuset Levanger og 2 dager ved Kirurgisk klinikk, urologi, Sykehuset Namsos.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling 
hovedspesialitetDEL 2: 
Avdeling for kirurgi 
Sykehuset Namsos 

24 mnd

DEL 3: 
A
vdeling for kirurgi, 
Seksjon for urologi, 
Sykehuset Namsos
6 mnd
DEL 3:
A
vdeling for kirurgi,
seksjon for urologi,
Sykehuset Levanger 
12 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

DEL 3: 
Kirurgisk klinikk, 
seksjon for urologi, 
St.Olavs hospital

18 mnd

Temahefte kliniske læringsmål urologi (pdf)Felles kliniske læringsmål for kirurgiske spesialiteter del 2 (pdf)

Felles kompetansemål

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt avhengig av tidligere arbeidserfaring ved HNT eller i kirurgi ved andre HF.

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (operasjoner, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid. Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en godprogresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring.

LIS-lege og overlege i urologi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskollegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene.


For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Den kirurgiske avdelingen har 90 minutter teoretisk undervisning spesielt rettet mot LIS-leger hver uke organisert i henhold til læringsmålene 70 t/år. Vi har faste tider for internundervisning torsdager. 

Program for undervisningen legges opp av utdanningsutvalget. Både overleger og LIS-leger har ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning.

Noen temaer blir også dekket av leger fra andre avdelinger, der dette er relevant (radiologi, indremedisin, anestesi). Det meste av undervisningen er i form av foredrag, men det blir også tatt opp kasuistikker og artikkelgjennomganger. Det legges opp til diskusjon rundt de emnene som blir tatt opp.

Lystig stemning da fotografen var på besøk under morgenmøtet. Foto.

Det ble lystig stemning da fotografen kom på besøk under morgenmøtet. Foto: Ole A. Kirknes

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning.

Kirurgisk avdeling driver for tiden et utviklingsarbeid med tanke på innføring av robotkirurgi.

En av avdelingens leger har doktorgrad og forskningsveilederkompetanse som kan veilede LIS-lege, blant annet i prosjektoppgaven "Kunnskap og forbedring".

Forskning for LIS-leger

Avdeling for kirurgi ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i gastroenterologisk kirurgi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Ferdighetstrening skjer ved klinisk praksis. Vi har også en D-box for laparoskopisimulering til benyttelse for LIS2 og 3.

Sist oppdatert 03.09.2021