Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i urologi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege ved Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i urologi holder et cystoscopi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Kirurgisk avdeling er utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, generell kirurgi og urologi.
Kirurgisk avdeling har 9 LIS-leger og 10 overleger.

Overleger har grenspesialiteter innen urologi, gastroenterologisk kirurgi , bryst- og endokrinkirurgi, plastikk kirurgi, karkirurgi og generell kirurgi.

Avdelingen er organisert i 2 poster: Post K-1: Gastroenterologisk kirurgi, Post K-3: Urologisk seksjon og generell kirurgisk/ bryst og endokrinkirurgisk/ karkirurgisk-seksjon. Videre er det egen dagkirurgisk post. I tillegg disponerer kirurgisk avdeling senger på barneavdelingen og observasjonsposten («lette» pasienter som trenger inntil 24-timers innleggelse). 

Kirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling har egne vaktsjikt på både LIS-lege- nivå og overlege-nivå. LIS-legene går 8-delt tilstedevakt. I tillegg har avdelingen 1 gynekologisk LIS-lege som deltar i vaktene for sitt obligatoriske år med tjeneste på kirurgisk avdeling. 8 LIS-leger tilhører kirurgisk avdeling, hvorav 1 med utdanningsstilling i urologi, og 1 i gastroenterologisk kirurgi.

Utdanningskandidatene i urologi roterer mellom hver av de 3 seksjonene på avdelingen.

Utdanningskandidatene i gastroenterologisk kirurgi, urologi og generell kirurgi arbeider ved hhv. gastrokirurgisk, urologisk og generell kirurgisk/ bryst-og endokrinkirurgisk seksjon. Slik får man dekket felles læringsmål i del 2 for kirurgiske spesialiteter.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom den systematiske rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Innen gastroenterologisk kirurgi har vi stor aktivitet innenfor colorectal kirurgi, inkl. kirurgisk behandling av colorectal kreft (både colon og rectum) og anoproktologi. En stor andel av operasjonene utføres laparoskopisk. Det utføres «alminnelige» inngrep som for eksempel brokkoperasjoner (åpne og laparoskopiske) og laparoskopiske cholecystektomier.

Innen bryst- og endokrinkirurgi utføres det operasjoner for brystkreft og benigne lidelser av thyroidea og parathyroidea. Vi dekker mye av behovet for plastikkirurgi i vårt nedslagsfelt.

Innen karkirurgi utføres det venekirurgi (åpen kirurgi og endovenøse prosedyrer), AV-fistler, arterielle rekonstruksjoner i lyske.
Thoraxkirurgi og «tyngre» karkirurgi ivaretas av St. Olavs Hospital. Det samme gjelder for kreft i øvre GI-tractus, radikal kirurgi for kreft i urinblære og prostata og kirurgi for thyroideakreft.
Kirurgisk avdeling behandler også barn over 1 år med benigne lidelser, eksempelvis barnebrokk, retentio testis, fimose, akutt appendisitt, testistorsjon mm.

Vi har godt samarbeid med de andre avdelingene, som avdeling for kreftbehandling, ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, avdeling for bildediagnostikk, barneavdeling, medisinsk avdeling, gynekologisk avdeling, sentrallaboratoriet m/mikrobiologi. Avdeling for kreftbehandling har ikke egen sengepost. Onkologiske pasienter med kirurgiske kreftlidelser blir lagt inn på kirurgisk avdeling.

Det er regelmessige tverrfaglige møter (MDT-møter) innenfor gastroenterologisk cancer, brystkreft og urologisk kreft. Vi har også tverrfaglige møter innen inflammatoriske tarmsykdommer og access-kirurgi hos dialysepasienter.

Arbeidsoppgaver for LIS-legene er visittgang, poliklinikk (med utredning og oppfølging av pasienter) og operasjonsvirksomhet/endoskopivirksomhet.

Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk-og teoretisk-utdanning innen  traumemottak/ hemostatisk kirurgi ( BEST-kurs, Trondheim). Avdelingen har stadig oppdatert seg på utstyrsfronten, med moderne utstyr innen laparoskopi og endoskopi og endourologi.

Innen urologi utføres stort antall transuretrale og endourologiske prosedyrer. Seksjonen driver også med nyrekirurgi, både for benigne og maligne tilstander. Dette utføres både åpent og laparoskopisk.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

På Sykehuset Levanger kan LIS-lege i urologi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 og deler av del 3. For å innfri enkelte del 3 læringsmål samt sikre nok volum for del 3 læringsaktivitetene er det 18mnd spesialiseringstid ved St.Olavs hospital, seksjon for urologi. 

Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet ​
DEL 2: Kirurgisk avdeling Sykehuset Levanger 
42 mnd​
DEL 3: Kirurgisk avdeling Seksjon for urologi
Sykehuset Levanger

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

DEL3: Kirurgisk klinikk
Seksjon for urologi
St.Olavs hospital
18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av tidligere arbeidserfaring ved HNT eller i kirurgi ved andre HF.

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (operasjoner, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid. Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en god progresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring.

LIS-lege og overlege i urologi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskollegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdeling for kirurgi har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70 t/år.

Vi har faste tider for internundervisning tirdag og torsdag.
 Program for undervisningen legges opp av utdanningsutvalget. Både overleger og LIS-leger har ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning. Noen temaer blir også dekket av leger fra andre avdelinger, der dette er relevant (radiologi, indremedisin, anestesi). Det meste av undervisningen er i form av foredrag, men det blir også tatt opp kasuistikker og artikkelgjennomganger. Det legges opp til diskusjon rundt de emnene som blir tatt opp.

Lystig stemning da fotografen var på besøk under morgenmøtet. Foto.

Det ble lystig stemning da fotografen kom på besøk under morgenmøtet. Foto: Ole A. Kirknes

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning.

LIS-leger får permisjon for anbefalte kurs. Vi gir også permisjon til andre kurs og kongresser der deltagelse anses hensiktsmessig. 

Kirurgisk avdeling er forvalter av registerdata og har ansvar for utlevering av pasientdata til forskningsprosjekter. Kirurgisk avdeling Levanger har gode muligheter for klinisk forskning og gjennom mange år har det vært publisert arbeider fra avdelingen. Det er avdelingens satsning at deltagelse i klinisk forskning, fagutvikling, kvalitetskontroll og prosjekter i samarbeid med HUNT forskningssenter er ønskelig og nyttig. Det er bl. a. ansatt en professor og to førsteamanuenser (en overlege og en LIS) knyttet til DMF, NTNU. To overleger har nylig avsluttet PhD-prosjektene sine, en annen overlegene holder på med Ph.D-prosjekt. Sykehuset er involvert i utdanning av medisinstudenter fra 3. studieåret (NTNU-LINK). 

Forskning for LIS-leger

Avdeling for kirurgi ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i gastroenterologisk kirurgi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Ferdighetstrening fåes i praktiske arbeid under supervisjon.

Sist oppdatert 03.09.2021