Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i radiologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstjeneste ved et universitetssykehus eller 6 måneder ved Sykehuset Levanger og 18 måneder ved et universitetssykehus. Vi har vår samarbeidsavtale med avdeling for bildediagnostikk på St.Olavs hospital.

LIS-lege i radiologi undersøker pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Spesialiteten i radiologi er overordnet organisert som Klinikk for bildediagnostikk Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital. Helse Nord-Trøndelag består av 2 radiologiske avdelinger: Avdeling for bildediagnostikk Levanger (ABD Levanger) og Avdeling for bildediagnostikk Namsos (ABD Namsos), med hver sin avdelingsleder og medisinskfaglig ansvarlig radiolog. Det utdannes radiologer ved begge avdelinger.

Helse Nord-Trøndelags bildediagnostiske avdelinger er mellomstore radiologiske avdelinger som dekker bredt innen generell radiologi. Avdelingene yter tjenester til alle sykehusets enheter.

Helse Nord-Trøndelag tilbyr helsehjelp innen akuttmedisin, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering, revmatologi, blodsykdommer, endokrinologi, nyresykdommer, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer, hjertesykdommer, indremedisin, infeksjonsmedisin, geriatri, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, urologi, ortopedisk kirurgi, onkologi, nevrologi, barnesykdommer, kvinnesykdommer og fødselshjelp, øyesykdommer, øre-nese-halssykdommer og laboratoriemedisin.

Totalt nedslagsfelt for sykehusene er i underkant av 140 000 innbyggere, der ca. 100 000 sogner til Sykehuset Levanger og ca. 40 000 til Sykehuset Namsos. Området er stort og strekker seg fra Bindal i nord til Stjørdal i sør.

I noen kliniske områder er det funksjonsfordeling mellom de to sykehusene.
Begge bildediagnostiske avdelinger dekker behovet til det samlede kliniske miljøet fra sykehusene og primærhelsetjenesten, inklusive kontrollundersøkelser rekvirert fra fagmiljøet på St.Olavs hospital. Akuttundersøkelser utføres både på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger.    

I Helse Nord-Trøndelag har vi 21 overlegestillinger og 10 LIS-legestillinger innen radiologi. Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Levanger har 13 overlegestillinger og 8 LIS-legestillinger. LIS-legene deltar på natt i felles vaktordning mellom ABD-Levanger og ABD-Namsos med kontinuerlig aktiv tjeneste. Overleger har vakt med aktiv og hvilende tid. Fire kollegaer ved Avdeling for bildediagnostikk i arbeid. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

I daglig arbeid jobber LIS-leger og overleger side om side. Radiologene arbeider som generell-radiologer, men det er i økende grad fordypning i organbaserte fagområder. Begge avdelinger er modalitets-organiserte.

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Namsos har til sammen 8 laboratorier og 2 mobile røntgenapparater:
2 konvensjonelle røntgen-lab (derav en kombinasjonslab med  gjennomlysning/intervensjon)
2 CT
1 MR
2 ultralyd (hvorav 1 er plassert i kombinasjons-lab)
1 bentetthetsmåler (DXA)
1 mammografi-lab
2 mobile røntgenapparat (hvorav 1 brukes i røntgenbil)
Vi utfører cirka 40 000 undersøkelser pr år.


Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.

Radiologiutdanningen er en LIS-3-utdanning på minimum 5 år. Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 1 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstjeneste på St.Olavs hospital eller 6 måneder ved Sykehuset Levanger og 18 måneder ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
Utdanningssted​Tid
​Avdeling hovedspesialitet
​ABD Namsos

36 mnd

​Spesialiseringstjeneste
i eget HF eller ved 
St.Olavs hospital

​ABD Levanger eller 
Klinikk for bildediagnostikk, 
St.Olavs hospital

6 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Klinikk for bildediagnostikk, St.Olavs hospital

18 mnd

Nye LIS-leger i spesialisering i radiologi følger en tre måneders opplæringsplan. Første måned får du introduksjon i ulike teknikker og grunnprinsipper for granskning. Andre måned blir det økende grad av modalitetsbasert granskningsarbeid under tett supervisjon og du vil få en innføring i, og etter hvert deltakelse i vaktarbeid.

Opplæringen av LIS-leger tilpasses i det daglige arbeidet. LIS og overlege jobber side om side, og alle spesialister har ansvar for supervisjon. LIS får sitt arbeid dobbeltgransket og kontrasignert, med rask tilbakemelding av spesialist inndelt i samme modalitet. LIS signerer sine undersøkelser selv i takt med godkjente læringsmål.

Alle LIS-leger får tildelt veileder ved ansettelse. Veiledningsmøter avholdes etter anbefaling 1 gang pr måned.

LIS-lege har 1 dag fordypning hver 2.uke, fastsatt i rullerende plan.

LIS-lege deltar i kliniske demonstrasjonsmøter og multidisiplinære diskusjonsfora, som fast del av daglig arbeid.

Faglig utvikling dokumenteres fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål (kompetanseportalen). Både veileder og medisinskfaglig ansvarlig overlege har ansvar for godkjenning av læringsmål.

Det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering i dialog med veileder, og evaluering av faglig utvikling og egnethet vurderes i regelmessige møter i spesialistkollegiet.

LIS-lege i radiologi forbereder utstyr til ultralydundersøkelse. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

 Vi har faste tider for internundervisning.

 • onsdag kl 11:30-12:15
  torsdag kl 09:00-09:45
 • I tillegg deltar vi på, og bidrar til, internundervisning via Skype 2 x 45 minutter (mandager og torsdager kl. 11.30-12.15) fra St. Olavs Hospital.

Både overleger og LIS-leger får ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning. Undervisningen er organisert i henhold til læringsmålene og følger en plan over 70 timer/42 uker pr år:

 • Gastro: 8 uker (2x4 uker)
 • Thorax/hjerte/kar: 8 uker (2x4 uker)
 • Muskel/skjelett: 8 uker (2x4 uker)
 • Nevro/ØNH: 8 uker (2x4 uker)
 • Barn/traume/akutt: 4 uker (2x2 uker)
 • Uro/onkologi: 4 uker (2x2 uker)
 • Modalitet/Mamma: 2 uker

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning i radiologi.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

LIS-leger får permisjon for anbefalte kurs samt valgfrie kurs som er knyttet til læringsmål. Vi gir også permisjon til andre kurs og kongresser der deltagelse anses hensiktsmessig.    

Forskning for leger 

Avdelingen tilrettelegger for forskning når noen ønsker det. 
HNT har en egen forskningsavdeling som er behjelpelig med oppstart og gjennomføring av ulike prosjekter. Det finnes god veiledningskompetanse i forskning i helseforetaket.Forskningsavdelingen arrangerer også egne kurs og forskningsmøter, hvor prosjekter kan diskuteres. HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) er lokalisert i nabobygget til Sykehuset Levanger og dette er en flott arena og et aktivt forskningsmiljø.  

LIS3 oppfordres også til å delta i større kvalitetsforbedringsprosjekt i klinikken. Avdelingen vil sørge for veiledning av prosjektoppgaven Kunnskap og forbedring. Helseforetaket arranger kurs og gruppeveiledning knyttet til prosjektoppgaven "Kunnskap og forbedring", samt i læringsmål knyttet til forskning og kunnskapshåndtering i FKM hvor læringsmål FKM-013 behandles spesielt.​

Avdeling for bildediagnostikk ved sykehusene på Namsos og Levanger har hvert sitt lokale utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant. De fire medlemmene av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i radiologi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege. Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Ferdighetstrening fås i praktisk arbeid under supervisjon.

Sist oppdatert 26.05.2023