Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i øyesykdommer

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Synsundersøkelse av et barn. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Øye avdelingen er en del av Klinikk for kirurgi, som er en gjennomgående klinikk med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Avdeling for øyesykdommer har operasjonsavdeling og poliklinikk. Vi har ca. 12000 pasientbehandlinger i året.

Vi opererer katarakt, øyelokksforandringer og glaukom. Vi gir intravitreale injeksjoner og botoxinjeksjoner ved skjeling.

PÅ poliklinikken gjøres laser (retina, glaukom, etterstær), OCT, ultralyd, UBM, fundusfoto, angiografier (FA og ICG) og synsfeltundersøkelser.

Vi har ortoptist som behandler barn med skjeling og brytningsfeil.

Synsundersøkelse av et barn. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Vi har ingen egen sengeavdeling, men vi har tilgang til  2 senger ved kirurgisk sengepost.

Øyeavdelingen har ansvaret for øyeundersøkelser av premature barn ved foretakets barneavdeling som ligger på Sykehuset Levanger.

Øyeavdelingen har 5 spesialister i øyesykdommer, og 3 LIS-leger.

Vi har 2-sjikts vaktordning som er hvilende på natt.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen,  undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

Ved tjeneste på vår øyeavdeling vil du som LIS-lege i løpet av 3,5 år få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål i spesialiteten.

For fullføring av læringsmål kreves det 18 måneders spesialiseringstid ved avdeling for øyesykdommer ved St.Olavs hospital, herunder tjeneste ved cornea (6 mnd) og retina/uvea (6 mnd) i rotasjonens første del. Det tilrettelegges for praksis ved glaukom, barn, plastikk og evt. annen relevant seksjon innenfor total rotasjonstid.


Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling 
hovedspesialitet    
Øyeavdelingen 
Sykehuset Namsos

42 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Øyeavdelingen
St.Olavs hospital
18 mnd

Som ny LIS-lege i øyefaget, vil du minst få tre ukers introduksjonsperiode, der du vil få opplæring i bruk av undersøkelsesutstyr som er spesifikt for øyefaget. Deretter får du i økende grad gjøre kliniske undersøkelser under tett supervisjon. Den tredje måneden vil du få en innføring i vaktarbeid og delta i vaktordningen.

Alle LIS-leger får tildelt veileder ved ansettelse. Vi har veiledningsmøter en gang i måneden. Det er avsatt tid til fordypning 4 timer hver uke, fastsatt i rullerende arbeidsplan.

Vi tilpasser opplæringen av LIS-leger i det daglige arbeidet. LIS-lege og overlege jobber side om side, og alle spesialister har ansvar for supervisjon.. LIS-leger signerer sine undersøkelser selv i takt med godkjente læringsmål.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Internundervisningen er ukentlig og minst 70 timer i året. Den er tilpasset de kliniske læringsmål.

Mandag kl 8:15-9:00 videokonferanse med øyeavdelingen ved St Olav
Tirsdag   kl 8:15-9:00 Internundervisning
Angiorunde; 2 timer/mnd
Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program
LIS-leger får permisjon og dekket utgifter til  de 7 anbefalte kurs og valgfrie kurs relatert til kliniske læringsmål, blant annet årlig MINOS-møte ved St.Olavs hospital.

En av legene på avdelingen har doktorgrad og bidrar med opplæring innen forskningsforståelse og kunnskapshåndtering. Avdelingen bidrar også for tiden i TenCRAOS-studien. I den studien undersøkes effekten av å gi blodproppløsende medisin hos personer med blodpropp i øyet. Videre har alle leger på avdelingen et ukentlig møte hvor fokuset er forbedringsarbeid og implementering av nye kliniske metoder i egen avdeling.​

Avdelingen har et utdanningsutvalg som består av utdanningsansvarlig overlege og LIS-lege.
Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen.
Utdanningsutvalget planlegger internundervisningen. Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.
Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Vi har simulering på modeller med kunstige øyne for å ferdighetstrene på  ulike inngrep innen kataraktkirurgi. Det er gode muligheter for wet-labkurs i katarakt. Vi har treningsøye for retinoskopi.
To LIS-leger simulerer på modeller med kunstige øyne. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes


Sist oppdatert 06.01.2023