Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital.

Tre LIS-leger på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Avdelingen ledes av avdelingsoverlegen og er organisert under Kirurgisk klinikk.

Sykehuset Namsos er akuttsykehus med traumefunksjon. Ortopedisk avdeling har 15 senger.

Avdelingen har 6 overleger og 3 LIS-leger.

Ortopediske LIS-leger går i samme vaktordning som LIS-leger i generell kirurgi, gastroenterologi og urologi, slik at også generelle kirurgiske problemstillinger må håndteres. LIS-leger går i 7-delt vaktsjikt som sekundærvakt. LIS1-lege er primærvakt og generell kirurg samt ortoped tertiærvakt.

Ved ortopedisk avdeling utføres omtrent 1600 kirurgiske inngrep årlig, fordelt på dagkirurgi og inneliggende, samt ca. 9500 polikliniske konsultasjoner. Vi dekker det meste av det ortopediske fagfelt inkludert avansert arthroscopisk kirurgi, protesekirurgi med kne/skulder/hofte, ryggkirurgi, hånd og fotkirurgi, barneortopedi og skadekirurgi/traumatologi. 

Arbeidsuken for LIS-lege er i prinsipp delt på følgende måte:

  • 2 operasjonsdager,
  • 1 dag på poliklinikk
  • 1 dag sengepost/ visittgang
  • 1 dag med undervisning og fordypning.
LIS-lege undersøker pasientens hånd. Foto.

Ortopedisk poliklinikk. Foto: Ole A. Kirknes

En prøver å gi utdanningskandidatene ett eller to felt for hver 6 – 12 måneders periode som de skal fokusere på. Fokusområdene omfatter da opplæring i operative teknikker, internundervisning og vurdering av polikliniske pasienter.

Alle operasjoner som utføres av lege i spesialisering, gjøres under supervisjon. Ved alle operasjoner vil utdanningskandidaten operere sammen med en overlege inntil utdanningskandidatens kompetanse er faglig forsvarlig. Når utdanningskandidaten opererer selvstendig, er det under forutsetning at en spesialist i ortopedisk kirurgi skal være lett tilgjengelig.

Felles gjennomgang av utdanningskandidatenes hovedmål for de kommende 6-12 månedene gjør at vi styrer operasjonsprogrammet slik at utdanningskandidatene får volum på inngrep de skal læres opp i.

Gjennom god organisering kan vi sikre god utdanning for flere utdanningskandidater.
Det tilstrebes følgende prinsipper for effektiv og god utdanning av ortopediske spesialister:

  •  Samme type inngrep på samme operasjonsdag, for eksempel 3 hofteproteser eller 3 kneproteser på samme dag. Dessuten bør det i utgangspunktet være faste dager for disse inngrepene. Dermed vil veiledende overlege og LIS-lege få kontinuitet i veiledningen og optimalisere fremgangen.
  • Det er faste artroskopistuer.  Videre at en prøver å tilstrebe samme siden (høyre/venstre) på disse dagene.
  • Faste dager for polikliniske operasjoner.
Vasking av hender i forkant av operasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Med tanke på valg av operatør for det enkelte inngrepet, bestemmes dette av veiledende overlege sammen med LIS-lege. Det er stor variasjon i kompleksiteten av inngrepet, selv om hensikten med inngrepet kan være det samme. I begynnelsen vil LIS-lege assistere og lære ved observasjon. Etter hvert kan LIS-lege utføre deler av inngrepet og til slutt hele inngrepet. Det forutsettes at det foregår under supervisjon, og at veiledende overlege griper inn for å sikre kvalitet.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen, i mottak og i poliklinikken.

Ved tjeneste på Sykehuset Namsos vil du som LIS-lege i løpet av 4,5 år få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål i spesialiteten ortopedisk kirurgi.

For fullføring av læringsmål kreves det 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Ortopedisk avdeling
Sykehuset Namsos 

54 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Ortopedisk avdeling
St.Olavs Hospital

18 mnd

Introduksjon og omvisning første dag. Opplæring i journalsystem og talegjenkjenning dersom dette er ukjent fra tidligere.

Supervisjon foregår etter mester-svenn-prinsippet gjennom assistanse ved operasjon, visittgang og poliklinikk/vakt.

Alle får oppnevnt egen veileder. Veiledningssamtaler 1 gang i måneden. Løpende supervisjon.

Det er avsatt tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (22 dager/år). 

Overlege veileder LIS-lege under operativt inngrep. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdelingen har hver fredag 2 timer internundervisning med påfølgende fordypningstid ut dagen.

Avdelingens utdanningsutvalg har ansvar for undervisningsprogrammet, som skal dekke definerte læringsmål i Kompetanseportalen.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

Man deltar anbefalte og valgfrie kurs.

Avdelingen har en PhD- kandidat (overlege) med et forskningprosjekt om periprostetiske femurfrakturer. Avdelingen har to kvalitetsprosjekter, om uselektiv hoftedysplasi screening og osteoporose. I tillegg har avdelingen opprettet Namsos kirurgiske kvalitetsregister som kan gi et godt grunnlag for LIS3 å skrive prosjektoppgaven Kunnskap og forbedring, i tillegg til framtidig forskning.

Forskning for LIS-leger

Avdelingsoverlegen er utdanningsansvarlig overlege. Overlege og LIS utgjør i tillegg utdanningsutvalget.

Ferdighetstrening foregår gjennom supervisjon av den kliniske aktivitet.

Det planlegges anskaffelse av arthroscopisimulator.

Sist oppdatert 02.06.2022