Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling på St.Olavs hospital.

LIS-lege undersøker pasientens hånd. Foto.

Ortopedisk poliklinikk. Foto: Ole A. Kirknes

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger tilbyr spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Avdelingen ledes av avdelingsoverlegen og er organisert under Klinikk for kirurgi.

Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon og har nedslagsfelt på 97500 innbyggere. 
Ortopedisk avdeling har kompetanse innen ryggkirurgi, protesekirurgi, artroskopisk kirurgi, hånd- og fotkirurgi, barneortopedi, infeksjoner og traumatologi.
Det utføres over 14000 polikliniske konsultasjoner og over 2000 inngrep årlig. 
Avdelingen har 8 overlegestillinger og 8 LIS3-stillinger. I tillegg er det LIS1.
 LIS-lege var førsteoperatør ved om lag 50 % av inngrepene.
Vasking av hender i forkant av operasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes


Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen, i mottak og i poliklinikken.

Ved tjeneste på Sykehuset Levanger vil du som LIS-lege i løpet av 4,5 år få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål i spesialiteten ortopedisk kirurgi.

For fullføring av læringsmål kreves det 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Ortopedisk avdeling
Sykehuset Levanger 

54 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Ortopedisk avdeling
St. Olavs Hospital

18 mnd

Introduksjon og omvisning første dag. Opplæring i journalsystem og talegjenkjenning dersom dette er ukjent fra tidligere.

Supervisjon foregår løpende etter mester-svenn-prinsippet gjennom assistanse ved operasjon, visittgange og poliklinikk/vakt. 

Alle får oppnevnt egen veileder og veiledningssamtaler 1 gang i måneden. Det er avsatt tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (22 dager/år).  

Læringsaktiviteter på operasjonsstuen gjennomføres under supervisjon av spesialist i ortopedisk kirurgi. Når LIS3 får kompetanse til å operere selvstendig, har de spesialist tilgjengelig samt planlegger og evaluerer inngrepet med denne. LIS3 får også tilbakemelding fra kollegium i plenum ved røntgendemonstrasjon og vaktrapport. Tilsvarende har LIS3 mulighet for å drøfte problemstillinger fra visitt og poliklinikk i plenum, men har også spesialist tilgjengelig for supervisjon underveis.   


Overlege veileder LIS-lege under operativt inngrep. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Veileder vurderer faglig utvikling, med vurderingskollegium hvert halvår. LIS3 i samarbeid med veileder utarbeider liste over opplæringsbehov kommende halvår, slik at dette ivaretas ved planlegging av operasjonsprogram og poliklinikk.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdelingen har ukentlig internundervisning tilsvarende 70t/år. Avdelingens utdanningsutvalg har ansvar for undervisningsprogrammet, som skal dekke definerte læringsmål i Kompetanseportalen.

Man får innvilget deltakelse i anbefalte og valgfrie kurs inntil 2 uker i året.

LIS3 oppfordres til å identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring i avdelingen. Forslag til kvalitetsforbedringsprosjekt drøftes i plenum og bearbeides videre. Avdelingen har forbedringsagenter med utdanning i forbedringsarbeid til å veilede slike prosjekter.
LIS3 oppfordres også til å delta i større kvalitetsforbedringsprosjekt i klinikken. 
Avdelingen har leger med PhD eller som er i PhD-løp, men i tillegg er det forskningskompetanse ved andre avdelinger i klinikken/HNT og i HUNT, som kan veilede vitenskapelig arbeid. 

Avdelingen vil sørge for veiledning av prosjektoppgave. Helseforetaket arranger kurs og gruppeveiledning knyttet til prosjektoppgaven Kunnskap og forbedring, samt i læringsmål knyttet til forskning og kunnskapshåndtering i FKM.

Forskning for LIS-leger


Avdelingsoverlegen er utdanningsansvarlig overlege. Overlege og LIS utgjør i tillegg utdanningsutvalget.

Ferdighetstrening foregår gjennom supervisjon av den kliniske aktivitet.

 LIS-legenes arbeidsplan utarbeides i samråd med tillitsvalgt for YLF.

Tillitsvalgte for LIS-leger

Sist oppdatert 01.02.2023