Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i øre-nese-halssykdommer ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

LIS-lege undersøket øret til pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

ØNH avdelingen er en del av Klinikk for kirurgi, som er en gjennomgående klinikk med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

ØNH avdelingen er en del av Klinikk for kirurgi i Helse Nord-Trøndelag og har som oppgave å betjene befolkningen i nordlige deler av Trøndelag med problemstillinger innen ØNH-området. Befolkningsgrunnlaget er nærmere 140 000. En del av innbyggerne henvises også til avtalespesialister som kun driver poliklinisk virksomhet i Levanger. ØNH-avdelingen i Namsos er eneste offentlige poliklinikk, hørselssentral og ØNH-operasjonsavdeling i den nordlige delen av Trøndelag.

ØNH-avdelingen er en liten avdeling. Det er ansatt 2 spesialister og 2 LIS-leger. Avdelingen yter tjenester til polikliniske pasienter, døgnkirurgi, innlagte pasienter og samarbeider med andre avdelinger på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Det behandles et bred spektrum av ØNH-sykdommer med unntak av kreft og mer komplisert kirurgi innenfor øre, larynx eller spyttkjertler. Avdelingen disponerer 2 senger. Det behandles ca. 300 døgnpasienter/året hvorav mesteparten av kirurgiske prosedyrer gjøres som dagbehandling.

Poliklinisk aktivitet utgjør stor del av daglig drift. Årlig behandles over 6000 polikliniske pasienter.

LIS-lege i ØNH-sykdommer i samtale med pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Innenfor avdelingen finnes det en hørselssentral hvor det gjøres hørselsutredning av både voksne og barn. Dessuten har hørselssentralen ansvar for tilpasning av høreapparater og oppfølging av hørselshemmede når det gjelder barn og voksne fra hele "gamle" Nord-Trøndelag. Avdelingen har døgnkontinuerlig vakt 4 dager i uka (mandag- torsdag), dagvakt  (fredag). Det er ingen vakt på helg eller røddager. LIS-leger inngår i vaktordningen som primærvakt etter 1 måned. Det er alltid en spesialist som har sekundærvakt.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, operasjonsavdelingen og poliklinikken.

ØNH-utdanningen er en LIS-3-utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid i ØNH-avdeling ved St. Olavs Hospital som inkluderer tjeneste ved seksjon for cancer/bløtvev.

Utdanningsløp

Utdanningssted
Tid
Avdeling 
hovedspesialitet
Avdeling for ØNH, 
Sykehuset Namsos
42 mnd


Hospitering
i eget HF


Avdeling for bildediagnostikk Sykehuset Namsos
Avdeling for medisin 
Sykehuset Namsos eller Sykehuset Levanger
1 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Avdeling for ØNH, 
St.Olavs hospital

18 mnd

Nye LIS-leger i spesialitet ØNH følger en 2 måneders introduksjon i faget.

I løpet av denne perioden blir de kjent med undersøkelses teknikker, utstyret, rutiner angående pasientløpet i avdelingen og starter de etter hvert egen poliklinisk arbeid med pasienter.

I samme periode er de pålagt å delta på operasjoner utført av spesialister passivt for å bli kjent med forskjellige typer inngrep som utføres i avdelingen.

Etter en måneds introduksjon starter de med poliklinisk arbeid og operasjoner under supervisjon av spesialist.

Etter en måned skal LIS-legen delta i vaktordningen.

Veiledning: Alle LIS-leger får tildelt en veileder.

Individuelle veiledningssamtaler holdes 1 gang i måneden.

Opplæringen tilpasses daglig aktivitet i avdelingen.

LIS-lege opererer pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Supervisjon og faglig utvikling: Spesialister og LIS-leger jobber side om side og alle spesialister har ansvar for supervisjon. Spesialistene er hele tiden tilgjengelig for LIS-legene og bistår med råd og adekvat supervisjon i ulike arbeidssituasjoner (postarbeid, visitt/previsitt, poliklinikk, operasjoner, vakt, opplæring og trening i prosedyrer og praktiske ferdigheter etc.) 

Kirurgisk aktivitet er i første periode under kontinuerlig og obligatorisk supervisjon av spesialist fram til at supervisørene vurderer at det er forsvarlig at LIS-lege kan utføre kirurgiske prosedyrer selvstendig.

Arbeidet er dobbelt kontrollert og LIS-leger får rask tilbakemelding fra spesialist.

Morgenmøter holdes hver dag og LIS-leger deltar aktivt i dem.

LIS-leger signerer sine utførte prosedyrer og oppnådde læringsmål og sender dem til veiledere for godkjenning.

 Det er avsatt tid for faglig fordypning 7,5 timer i uka. De har tilgang til relevante databaser, tidsskrifter og fagbøker.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Det er en felles intern undervisning med ØNH- avdelingen, St.Olavs hospital via Skype videokonferanse hvor både LIS-leger og spesialister har mulighet til aktiv deltakelse: 

hver mandag kl. 08.00 – 08.30

           hver tirsdag kl. 08.15 – 09.00

 

LIS- leger er involvert i forberedelse og gjennomføring av internundervisning.

 

Hver torsdag skal LIS-leger delta på en felles ØNH-nettundervisning mellom kl. 08.15 og 09.00.

Kravet på minst 70t/år innfris.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.


LIS-leger for permisjon for deltakelse i relevante kurs tilknyttet læringsmål. Dessuten får de permisjon til konferanser og kongresser hvor deltakelse anses å være hensiktsmessig i forhold til deres utdanningsløp.

ØNH avdelingen har 2 faste overleger hvorav en overlege med doktorgrad. Avdelingen deltar i Forskningsavdelingens faste møter.
Den interne forskningsinfrastrukturen består av:
• Forskningsveiledning på alle nivåer
• Opplæring herunder kurs, seminarer, workshops, medisinsk fagbibliotek, forskningsmidler og tilgang til registerdata som grunnlag for forskning.
• I tillegg har vi felles infrastruktur med St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal. Denne består av tilgang til personvernrådgiver for forskning, statistiker, monitor, kursvirksomhet (studiet «Helseforsking - frå idè til prosjektprotokoll» i samarbeid med NTNU), NorCRIN og ECRIN.
• I øvrig har vi tilgang til felles kjernefasiliteter med NTNU og HMN

Pågående forsknings/forbedringsarbeid:
• LIS-lege er tildelt innovasjonsmidler til kjøp og bruk av operasjonskamera til bruk for læringsmål. 
• Prosjekt fokusert på nytt utstyr – BISACT i kvalitetsforbedring.
• Samarbeidsprosjekt om tonsilleregister/kvalitetsforbedring med St. Olavs hospital.

Avdelingen er involvert i utdanning av medisinstudenter fra 3. studieåret (NTNU-LINK).


Forskning for LIS-leger

ØNH-avdeling i Namsos har sitt eget utdanningsutvalg som består av en spesialist som er leder, og 2 LIS-leger.

Utdanningsutvalget utarbeider en utdannings­plan for avdelingen i henhold til spesialitetens målbe­skrivelse. Utdanningsutvalget sørger for å oppnevne en fast veileder for den enkelte LIS-lege som er bindeleddet mellom LIS-lege/veile­der og avdelingens ledelse.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Ferdighetstrening fåes i praktiske arbeid under supervisjon.

Sist oppdatert 24.03.2022