Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i nyresykdommer

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Leger ved dialyseapparat. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere.  Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg far vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU 3.-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (4) og nyresykdommer (4).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde.

Nyremedisinsk seksjon er en del av medisinsk avdeling, og består av 9 senger. I tillegg er det en peritonealdialyseenhet og en ny hemodialyseavdeling med flere satelittenheter i nordre del av Trøndel​.

Nyremedisinske pasienter har ofte sykdom i flere organsystemer, noe som nødvendiggjør samarbeid med andre spesialiteter, spesielt innen andre indremedisinske fagfelt, revmatologi, urologi, karkirurgi, anestesiologi, patologi og radiologi.

Det er derfor et tett samarbeid mellom nyreleger og andre spesialiteter når det gjelder nyrepasienter, og det er daglig visitt på intensivavdelingen, samt tilsyn av nyrepasienter både på kirurgisk, gynekologisk og indremedisinsk avdeling. 

LIS-leger vil ofte bli involvert i disse tilsynene hvor overlege er supervisør. Det er jevnlig tverrfaglige møter med revmatologer, og hver annen uke egen røntgen demonstrasjon for nyreseksjonen. Det tas mellom 25-30 nyrebiopsier årlig som sendes til patologisk avdeling ved St.Olavs hospital. Det er derfor ukentlig Skype-patologi møte med patologer og nefrologer ved St.Olavs hospital. I tillegg er nefrolog ved Orkdal og Kristiansund sykehus koplet til disse møtene.  

Det er per i dag 5 nefrolog stillinger og 2 LIS-leger i rotasjon. Spesialistene går i generell indremedisinsk vakt foruten beredskapsvakt hjemme knyttet til ordinær dialysetid og tilkallingsvakt/konsultativ beredskapsvakt utenom dialysetid. LIS-legene går i generell vaktordning , men kan inngå i beredskapsvakt innenfor nefrologi etter minimum 2 års nefrologierfaring.

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at utdanningskandidaten beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin.

Den brede dekning av subspesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. med kolleger. Arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon.

LIS-lege har egne poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Spesialistutdanningen i nyresykdommer er en utdanning på minimum 5 år. På Sykehuset Levanger vil du få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. I tillegg kreves minimum 18 måneders spesialiseringstid ved St.Olavs hospital og tre ukers hospitering ved Transplantasjonsenheten på Rikshospitalet. 

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Medisinsk avdeling, nyreseksjonen
Sykehuset Levanger

42 mnd

Spesialiseringstjeneste i annet HF 

Medisinsk klinikk
Avdeling for nyresykdommer,
St.Olavs hospital

18 mnd

Hospiteringstjeneste OUS

OUS,
Avdeling for transplantasjonsmedisin

3 uker

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Supervisjon: foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert  morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon. Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at kandidaten oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning: Individuell veileder utnevnes så snart LIS er ansatt, og veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden (første tirsdag), samt eventuelt oftere dersom behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger LIS-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med. Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for utdanningskandidatene.

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.


Faglig utvikling: Avdelingen legger til rette for at LIS-legen kan få permisjon for å delta på både obligatoriske og valgfrie kurs, regionale og nasjonale fagmøter samt kongresser gjennom hele sitt utdanningsløp. LIS skal aktivt delta på internundervisning som holdes på seksjonen hvor LIS selv skal være en aktiv undervisningsholder. Det vil til enhver tid være utarbeidet en langtidsplan for internundervisningen hvor sentrale temaer vil bli gjennomgått innen en 2 års periode. Videre avsettes det tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. Det er også gode muligheter til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning. 

Dokumentasjon av faglig utvikling skjer fortløpende ved godkjenning av læringsaktiviteter og læringsmål i kompetanseportalen. Seksjonens spesialister har god erfaring og kompetanse i å bruke daglig supervisjon for fortløpende vurdering av faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Evaluering av faglig utvikling og egnethet blir også vurdert regelmessige ved møter i spesialistkollegiet

Internundervisningen: Medisinsk avdeling har 135 minutter teoretisk undervisning ukentlig, hvorav 45 minutter er internt for nyreseksjonen 

Ansvar for undervisningen fordeles mellom spesialistene og LIS-legene. De viktigste hovedtema som knyttes opp mot læringsmål vil bli gjennomgått ila en 2 års periode tilsvarende 70t/år. Enkelte av undervisningstimene (ca. 1 pr halvår) samkjøres med andre aktuelle samarbeidene seksjoner, som eks. urologi, revmatologi.

I tillegg er det ukentlig nyrebiopsimøter med patologisk avdeling St.Olavs hospital via Skype, hvor også nefrologer fra St.Olavs hospital, Orkdal og Kristiansund  deltar.
 
Kurs: Seksjonen legger til rette for at LIS-leger får permisjon for å delta på både anbefalte og valgfrie kurs tilknyttet læringsmål, så fremt det organisatorisk lar seg gjennomføre. Det innvilges også permisjon til andre regionale og nasjonale fagmøter og kongresser der deltagelse anses hensiktsmessig.

Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalget for nyresykdommer består av 2 overleger og 1-2 LIS knyttet til seksjonen. Utdanningsansvarlig overlege jobber 70% i klinikk og 50% forskning.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon. 

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 23.06.2021