Spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

LIS-lege. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering i indremedisin, endokrinologi, geriatri, hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har 7 LIS1-leger, 9 LIS2/3-leger og 9 overleger.

Her kan LIS-lege i  indremedisin innfri de kliniske læringsmål i indremedisin del 2 og deler av del 3. LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet indremedisin.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen de indremedisinske  del2 læringsmål i tillegg til i spesialiteten hjertesykdommer. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.
Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

LIS2/3-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som  sekundærvakt med LIS1-lege i primærvakt. Overlege i tertiærvakt. 

LIS-lege roterer mellom avdelingens sengeposter og seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål og sikrer at LIS-legen får innblikk i de fleste indremedisinske fagfelt.

Alle LIS ved medisinsk avdeling i Namsos gjennomfører døgnvakter, der de- sammen med vakthavende overlege- har ansvar for behandling av uselekterte indremedisinske problemstillinger. For alle praktiske formål vil man, i løpet av perioden man er LIS ved Namsos sykehus,  møte på alle de relevante hjertemedisinske problemstillingene.  I tillegg gjennomføres rotasjon mellom de ulike faggruppene, der man har minst 6 mnd på hjerteavdeling (for de fleste lenger, ofte opp til 12 mnd) samt 6 mnd overvåkningstjeneste der man får erfaring med å vurdere og behandle de mest akutte og sykeste pasientene.  Mye av de mer alvorlige hjerteproblemstillingene ender på hjerteovervåkningen. DEl 3 læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Avdelingen har 9 overleger/ spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri og hjertesykdommer.

  • Sengepost for hjertesykdommer 8 senger
  • Overvåkningspost 4 senger
  • Sengepost for fordøyelsessykdommer, lungesykdommer og generell indremedisin 12 senger
  • Sengepost for geriatri 6 senger.
  • Slagenhet 4 senger
  • Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi 3 senger

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-lege. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin og får opplæring i praktiske ferdigheter.

Tett samarbeid med avdelingens øvrige grenspesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon. Det er minimum 1 overlege og 1 LIS-lege pr. sengepost.

LIS-lege har poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Man dekker alle læringsmål unntatt elektrofysiologisk utredning, pacemakerimplantasjoner, isotopundersøkelser, hjertekateterisering og koronarangiografi.
CT-angiografi av koronarkar gjøres i samarbeid med avdeling for bildediagnostikk.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Spesialisering i hjertesykdommer er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Det gis opplæring i alle del 2 læringsmål og deler av del 3 læringsmål i ved Sykehuset Namsos. I tillegg kommer 24 måneder spesialiseringstid ved  ved Hjerteklinikken, medisinsk avdeling  ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Medisinsk avdeling inklusiv seksjon for hjertesykdommer,
Sykehuset Namsos
36 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Medisinsk avdeling Hjerteklinikken,
St.Olavs hospital
24 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.  LIS og overlege jobber i hovedsak som ett team, med en «lærer- svenn» filosofi der man legger til rette for refleksjon rundt og direkte tilbakemelding i samarbeid mellom de to.  

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.


Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Vi har et veletablert, strukturert utdanningsløp med  internundervisning basert på læringsmål i spesialiteten hjertesykdommer en morgen hver uke.

Hver tirsdag og onsdag er det fagmøte for alle leger i de indremedisinske spesialitetene mellom kl.08.45 og 09.30, fredag mellom 12.15 og 13.00. 
Denne undervisningen  er lagt opp etter læringsmål for del 2 i spesialiteten, og tilsvarer minst 70timer/år.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

Det gis permisjon med lønn og dekning av utgifter (som ikke dekkes av DNLFs Fond III) til anbefalte og valgfrie kurs.

Avdelingen har en overlege med PhD. LIS-leger oppmuntres til og gis anledning til forskning.

I Midt-Norge gjennomføres flere større forskningsprosjekter, der Namsos sykehus er involvert i flere av disse.  For hjertemedisin dreier dette seg om prosjekter knyttet til HUNT og til Clinical Academic Group (CAG)- Improved cardiac diagnostic imaging, der Namsos sykehus aktivt inkluderer pasienter.  LIS bidrar inn i disse prosjektene via å identifisere aktuelle pasienter i forbindelse med vakt og eller post-arbeid.  I avdelingen har både en overlege og en LIS3 PhD, hvorav sistnevnte planlegger å gjennomføre en post-doc avhandling.  I tillegg er en kollega i startfasen av forskningsutdanning med mål om snarlig opptak til PhD løp.  Forskningsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag har jevnlige møter med alle legekollegaer ved sykehuset Namsos, der de aktivt presenterer muligheter, hva som kreves og hva man kan få bistand til samt litt om lovverk rundt forskning. Den interne forskningsinfrastrukturen består av: veiledning på alle nivåer, opplæring, herunder kurs, seminarer, workshops, medisinsk fagbibliotek, forskningsmidler og tilgang til registerdata som grunnlag for forskning. I tillegg har vi felles infrastruktur med St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal. Denne består av tilgang til personvernrådgiver for forskning, statistiker, monitor, kursvirksomhet (studiet «Helseforsking - frå idè til prosjektprotokoll» i samarbeid med NTNU), NorCRIN og ECRIN. I øvrig har vi tilgang til felles kjernefasiliteter med NTNU og HMN.  I HNT jobber vi med å opprette en «idebank», der det vil finnes en oversikt over konkrete forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekt som vi gjerne ser at LIS-kandidater belyser i sin prosjektoppgave. Forskningsavdelingen vil kunne gi veilederstøtte for vurdering av prosjektoppgaver, metodeundervisning til LIS-kandidater, og råd og støtte i utforming av prosjektprotokoller. 

Forskning for leger i HNT

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av internundervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon.

I regelmessige trombolyseøvelser og i BEST-øvelser for mottak av dårlige pasienter får man gjennom simulering trent på teamarbeid og akutt-prosedyrer.

Sist oppdatert 21.11.2022