Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i hjertesykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

LIS-lege med ekkokardiografi. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

​Vaktplaner er organisert slik at LIS er annenhver uke på seksjon (postarbeid/pol.klin) og annenhver uke i vakt, hvorav fordypningsdager er lagt i vaktuker. Dette gir bl.a bedre kontinuitet for oppnåelse av læringsmål på seksjonen, og gode muligheter for fordypning og gjennomføring av læringsaktiviteter i vaktuker. LIS går 12 timers generelle indremedisinske vakter, f.t i 14-delt vaktrulle, og har sammen med LIS1 og overlegebakvakt ansvar for i gjennomsnitt 25 akutte indremedisinske pasienter per døgn, inkludert de alvorligste akutt syke på medisinsk overvåkning og intensiv avdelingen. ​

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere.  Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg far vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU 3.-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (4) og nyresykdommer (4).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde.

Hjerteseksjonen har 5 overleger hvorav en er i permisjon og har professorat ved NTNU. 2 overleger har PhD og seksjonen utøver en aktiv klinisk og forskningsmessig virksomhet. Man dekker alle aktiviteter unntatt elektrofysiologisk utredning, venstresidig hjertekateterisering og koronarangiografi. Seksjonen dekker hele «gamle» Nord-Trøndelag mht barnekardiologi, pacemakerimplantasjoner, isotopundersøkelser av hjertet og oppfølgning av voksne med medfødte hjertefeil.

Seksjonen fordeler sin aktivitet på sengepost (13 senger), dagbehandlingsenhet knyttet til medisins overvåkning og en omfattende og variert poliklinikk. Seksjonen har gått i front for å bredde ut opplæring og bruk av håndholdt ultralyd.

LIS vil få en allsidig og grundig opplæring i de indremedisinske og kardiologiske ferdighetene. Det er lett tilgang til spesialist for supervisjon i prosedyrer og diskusjon og tolking av funn og kliniske problemstillinger. Dette vil LIS erfare både under tjeneste ved seksjonen og i forbindelse med poliklinikk og vakt.

I tjenestetiden vil kandidaten få opplæring i transtorakal ekkokardiografi. I hele utdanningsperioden vil denne tjenesten superviseres av kardiolog. Kandidaten vil utføre ekkokardiografiske undersøkelser på pasienter med et bredt spektrum kardiologiske lidelser og dessuten ved alvorlige akutte tilstander. Spesielt tett supervisjon vil bli gitt ved krevende situasjoner som når pasientene er hemodynamisk ustabile eller alvorlig syke og ved vanskelige undersøkelsesforhold som hos intensivpasienter. Senere i utdanningsløpet vil kandidaten kunne utføre komplett ekkokardiografisk undersøkelse og vurdering av pasienter ved poliklinikken. Kandidatene superviseres også i bruk av kontrast- og stressekkokardiografi. Det siste i første rekke for vurdering av klaffelidelser. I tilknytning til inneliggende og polikliniske pasienter gis kandidatene opplæring også i andre praktiske prosedyrer som belastningsundersøkelse (arbeids-EKG), hjerterytmeovervåking (telemetri, Holter-registreringer, R-tester, tommel-EKG med mer). Felles for all utdanning er tett samarbeid og supervisjon av ansvarlig overlege. Når kandidatene har opparbeidet seg erfaring vil de arbeide mer selvstendig, men fortsatt med god tilgang til direkte supervisjon av overlege for ytterligere faglig utvikling. ​​

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Spesialisering i hjertesykdommer er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Det gis opplæring i alle del 2 læringsmål og deler av del 3 læringsmål i ved Sykehuset Levanger. I tillegg kommer 24 måneder spesialiseringstid ved  ved Hjerteklinikken, medisinsk avdeling  ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Medisinsk avdeling inklusiv seksjon for hjertesykdommer,
Sykehuset Levanger
36 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Medisinsk avdeling Hjerteklinikken,
St.Olavs hospital
24 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Supervisjon av utdanningskandidatene inngår som en naturlig del av det kliniske arbeidet. Alle virkedager har utdanningskandidatene ved kardiologisk sengepost previsitt sammen med en av hjerteseksjonens overleger. Ved større eller mindre behov vil denne overlegen supervisere utdanningskandidaten i det aktuelle arbeidet. Dette gjelder fra pasientkontakt som medisisinsk intervju, klinisk undersøkelse eller i forbindelse med mindre prosedyrer som drenasje av pleuraeffusjon, taking av blodgass osv, samt vurdering av komplikasjoner til hjertemedisinske tilstander eller intervensjoner. I tillegg foretar alle LIS-legene ved hjerteseksjonen en ukentlig klinisk visitt sammen med kardiolog ved kardiologisk sengepost. Overlegen som går previsitt er den som har ansvar for daglig supervisjon av avdelingsarbeid, og alle epikriser/skriftlige vurderinger fra kandidaten skal attesteres av denne overlegen. I løpet av tjenesten ved vil utdanningskandidaten opparbeide seg erfaring i vurdering av alle kategorier hjertepasienter.

 I samarbeid med kardiolog skal LIS foreta tilsyn av pasienter fra andre seksjoner og avdelinger. En dag i uken er avsatt til polikliniske kardiologiske pasienter inklusive vurdering av pacemakerpasienter, pasienter med ICD og pasienter med medfødte hjertefeil samt hjerteopererte pasienter. LIS skal også vurdere pasienter for evt. hjertekirurgi, invasive undersøkelser og intervensjoner. Dette arbeidet superviseres av overlege i kardiologi inntil utdanningskandidaten har oppnådd de respektive læringsmålene, og ved behov etter det.


Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder.     

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris. I tillegg gjennomføres seksjonsvis undervisning for alle våre spesialiteter en gang ukentlig.

Alle overleger, LIS-l1/2/3-leger ved alle avdelingens seksjoner deltar og presenterer etter oppsatt plan. Undervisningsformen er foredrag om angitt tema, kasuistikker, gjennomgang av prosedyrer, presentasjon av møte-/konferansebidrag og referat fra møter/konferanser, pluss diskusjon om temat i kollegiet. Undervisningstiden er en del av arbeidstiden og det er ingen andre arbeidsoppgaver planlagt i dette tidsrommet (foruten vaktarbeid), så alle som er tilstede den dagen forventes å møte til undervisningen. LIS bruker tid til fordypning på å forberede undervisningen.

Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på mal for program/emneliste. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og forestås av Utdanningsutvalget.

Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften

Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.

Opplæring og involvering i forsknings- og kvalitetsarbeid er en naturlig del av utdanningen i hjertesykdommer ved Sykehuset Levanger.
To av overlegene ved seksjonen har PhD og for tiden er en av LIS3 i PhD-utdanning. Avdelingen søker å alltid være involvert i forskningsarbeid og knytte utdanningskandidater inn i relevante prosjekter. Vi har siden 2015 vært partner i Centre for Innovative Ultrasound Solutions som er et Senter for forskningsdrevet Innovasjon finansiert av forskningsrådet. Grunnet vår tilknytning til HUNT har vi pågående samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper hvor forskningsregistre fra Helse Nord-Trøndelag brukes som endepunkter i prospektive HUNT-studier. Eksempler på endepunkter som administreres av Hjerteseksjonens overleger ved akutt hjerteinfarkt (database med mer enn 7000 hjerteinfarkter), hjertesvikt (database med mer enn 2400 pasienter med validert hjertesvikt), men også diagnoser som atrieflimmer er mye brukt i forskning. Vi er sentral partner i Klinisk Akademisk Gruppe for «Forbedret kardial bildediagnostikk der pasientene er». Denne gruppen fikk som en av de første finansiering fra Helse Midt-Norge for perioden fra 2020-2022, og har nå fått utvidet finansiering tom 2025. I dette prosjektet jobber vi for forbedret kardial bildediagnostikk der pasientene er og søker og raskt omsette forskningsresultater til klinisk praksis. 
Vi inkluderer innføring i forskning i internundervisning, og inkluderer utdanningskandidater i tilpassede pågående forskningsprosjekter. Alle utdanningskandidater skal være involvert i et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Vi bistår også i å rekruttere LIS inn i parallelle forskningsutdanninger for de som er motiverte og velegnede for det.

Forskning for LIS-leger


Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 22.11.2022