Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i geriatri ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Medisinsk klinikk ved St.Olavs hospital.

LIS-lege og veileder sammen med eldre pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering i indremedisin, endokrinologi, geriatri, hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har 7 LIS1-leger, 9 LIS2/3-leger og 9 overleger.

Her kan LIS-lege i  geriatri innfri de kliniske læringsmål i indremedisin del 2 og deler av del 3 og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet geriatri.

LIS2/3-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som  sekundærvakt med LIS1-lege i primærvakt. Overlege i tertiærvakt. 

LIS-lege roterer mellom avdelingens sengeposter og seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål og sikrer at LIS-legen får innblikk i de fleste indremedisinske fagfelt.

Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har spesialister i endokrinologi (2), fordøyelsessykdommer (1), geriatri (1), hjertesykdommer (3-snart 4), og overlege med mangeårig ansvar for lungesykdommer men som mangler den formelle godkjenningen som lungespesialist som man samarbeider tett med på daglig basis både i forhold til inneliggende pasienter, poliklinikk og vaktarbeid. Vi får i tillegg alltid god service fra Sykehuset Levanger med telefonkonferering etter behov med deres spesialister i lungemedisin, nyremedisin, blodsykdommer og infeksjonsmedisin. Det samme gjelder også deres mikrobiologer.
Vi har tett samarbeid med nevrologene her ved Sykehuset Namsos. De har i tillegg ansvaret for slagpasientene. Vi har en felles sengepost for geriatri, nevrologi, hjerneslag og generelle indremedisin/endokrinologi. Dette medfører at det er svært lett å samarbeide. Spesialistkandidatene i geriatri har mulighet for å hospitere ved nevrologisk avdeling. Namsos har avtale med St.Olavs om at en spesialistkandidatene i Geriatri får dekket hele behovet for hjerneslagtjeneste ved å arbeide ved avdeling for hjerneslag ved St.Olavs, men vi har i tillegg mulighet til å tilby hospitering ved slaggruppen her i Namsos.

Vi har faste ukentlige samarbeidsmøte mellom alderspsykiatri(tverrfaglig), nevrologi og geriatri. I tillegg har vi fortløpende kontakt etter behov.
Vi har faste ukentlige ortogeriatrimøter ved ortopedisk avdeling. Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Namsos har en gruppe tilegnet ortogeriatriske pasienter. I tillegg til de ukentlige møtene vil det være kontakt etter behov gjennom uken, eventuelt med tilsyn. Ortopedene ønsker flere møter i uken men foreløpig har vi ikke hatt kapasitet til mer enn et. Neste år får vi en ny spesialist i Geriatri og da er det mulig at vi kan øke innsatsen på ortopedisk avdeling.
Vi har enkelt samarbeid med onkologer etter behov. De har lokaler i etasjen under og tilser felles pasienter etter behov. ​


LIS3 kandidater i Geriatri ved medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos, går for tiden ca 8 delt (varierer opp til 12-delt men har for tiden flere ubesatte LIS3-stillinger) vaktturnus på hele medisinsk avdeling. De går for tiden døgnvakter (har ved fulltallig LIS3-sjikt vært to-delt vaktdøgn). De har tjenesteplanen organisert slik at de har hele fordypningsuker. Hvis de på grunn av akutt fravær hos andre kollegaer må gjøre annet arbeid på en fordypningsdag så får de byttet slik at de får tatt igjen fordypningsdagen på en annen dag i stedet. De regelmessige fordypningsukene gir mulighet for å planlegge læringsaktiviteter. Hvis LIS3 ønsker så har de også mulighet til å søke hospitering ved andre avdelinger eller sykehus i fordypninguken, for å oppnå læringsmål og gjennomføre prosedyrer. På grunn av vaktplanen varierer det fra uke til uke hvor mange dager de har sammenhengende postarbeid. På sengepost har spesialistkandidaten nesten alltid previsitt (og svært ofte også visitt) sammen med spesialist i Geriatri. Poliklinikk er noen ganger hele dager og andre ganger halve dager, men gjøres under tett supervisjon av spesialist i Geriatri.  I sengepost er det innelagt akuttgeriatriske problemstillinger i tillegg til elektive/halvelektive utredninger for eksempel i forhold til demens, førerkort, fall, multimorbiditet, multifarmasi, kroniske smerter. I poliklinikken er det de samme pasientgrupper men aller flest kognitive utredninger og førerkortvurderinger. På dager med sengepost og poliklinikk er det relativt god tid til læringsaktiviteter/ prosedyrer fortløpende ut fra de aktuelle pasientene, og ved behov gjøres det under supervisjon (f.eks spinalpunksjoner, kognitiv testing, falltester). Avdelingens ergoterapeut og fysioterapeut bidrar også i arbeidet med læringsaktiviteter innenfor deres fagfelt og innenfor tverrfaglighet. Avdelingens spesialist i geriatri er bevisst på at spesialistkandidatene skal få nok tid til å gjennomføre læringsmål og prosedyrer de dagene som de ikke har vakt, og at de ikke bare skal være avdelingens arbeidskraft for å få skrevet ut pasienter.​

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget indremedisin. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.
Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Avdelingen har 9 overleger/ spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri og hjertesykdommer.

  • Sengepost for hjertesykdommer 8 senger
  • Overvåkningspost 4 senger
  • Sengepost for fordøyelsessykdommer, lungesykdommer og generell indremedisin 12 senger
  • Sengepost for geriatri 6 senger.
  • Slagenhet 4 senger
  • Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi 3 senger

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-lege. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin og får opplæring i praktiske ferdigheter.

Det er gode muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. med kolleger. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon. Det er minimum 1 overlege og 1 LIS-lege pr. sengepost.

LIS-lege har poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Geriatrisk seksjon har en spesialist i indremedisin og geriatri. 

Geriatrisk sengeenhet har 6 senger som ligger i en felles sengepost (18 senger totalt) med slag (4 senger), generell medisin(3 senger) og nevrologi(5 senger), som medfører at innbyrdes fordeling av sengene vil variere noe.
Medisinsk avdeling har totalt 38 senger (fordelt på 2 sengeposter) samt 4 tekniske senger(overvåkningssenger). I tillegg benyttes senger ved intensivavdelingen etter behov. 

LIS-lege roterer med 6-18 måneders intervaller mellom de øvrige sengeavsnittene ved medisinsk avdeling (hjerte, lunge, gastro, slag, generellmedisin, overvåkning).

I tillegg til en geriater dekkes visitt av spesialist i endokrinologi.
Begge veksler på å går previsitt/visitt sammen med LIS-lege.
Geriatrispesialisten lett tilgjengelig for supervisjon og veiledning.
Den geriatriske virksomheten omfatter poliklinisk arbeid 3-5 dager i uken (i gjennomsnitt). Sykepleier med spesialutdannelse i geriatri er fast tilsatt på poliklinikken, hvor også enhetens ergo- og fysioterapeut bidrar i tverrfaglig utredning.

Hovedproblemstillingen på poliklinikken er kognitive-/demensvurderinger der førerkortvurderinger utgjør en betydelig andel. Vi har også fallutredninger. I tillegg foretas det inkontinensutredning og behandling (delvis i samarbeid med gynekolog og urolog) og for øvrig alle vanlige geriatriske problemstillinger. 
Enheten har et eget urodynamisk laboratorium 

Utdanningskandidatene bedriver i poliklinikktiden i all hovedsak brede geriatriske/indremedisinske problemstillinger som kognitive utredninger, førerkortvurderinger, multimorbiditet og multifarmasi.

Den geriatriske sengeenheten har til sammen 9 sykepleiere, hvorav 8 har spesialutdanning i geriatri, egen ergo- og fysioterapeut  tilknyttet enheten.

Samarbeidet med sykehusets alderspsykiatriske team skjer ved ukentlige fellesmøter samt felles vurderinger av henvisninger, I tillegg deltar av og til spesialist i geriatri etter behov i alderspsykiatrisk avdeling sitt behandlingsmøte/inntaksmøte.

Det er enkel tilgang på råd/veiledning og konsultasjon fra sykehusets øvrige spesialister.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både ved sengeposten og poliklinikken.

Spesialisering i geriatri er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. På Sykehuset Levanger vil du få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Resten får du dekket i løpet av spesialiseringstiden ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital, 9 måneder ved geriatrisk avdeling, Medisinsk klinikk og 3 måneder ved Midtnorsk slagsenter.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Medisinsk avdeling, inklusiv geriatrisk seksjon
Sykehuset Namsos
48 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF    

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital 

Midtnorsk Slagsenter, St. Olavs hospital 

9 mnd

3mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.


Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon 

Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten med diskusjoner vedrørende pasientproblemstillinger. Supervisjon skal også skal bidra til oppnåelse av de kliniske læringsmål gjennom læringsaktiviteter.

Tilsyn ved andre avdelinger gjennomføres av overleger og LIS-leger. Veiledning og vurdering organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.


Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris.

En dag i uken har man felles seksjonsvis undervisning i geriatri/slag med fokus på læringsmålene for spesialiteten geriatri. Denne undervisningen er felles via Teams mellom Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.
I tillegg deltar seksjonen på nasjonal undervisning på GerIT. LIS3 i geriatri holder jevnlig innlegg om geriatriske emner både på fellesmedisinsk internundervisning og på den seksjonerte undervisningen. 

Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på anbefalte og valgfrie kurs. Det gis permisjon med lønn og dekning av utgifter (som ikke dekkes av DNLFs Fond III).

Avdelingen har en overlege med PhD. LIS-leger oppmuntres til og gis anledning til forskning. Det er tilgang på forskerveiledningskompetanse i seksjon for geriatri.

Forskning for LIS-leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av internundervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon.

I regelmessige trombolyseøvelser og i BEST-øvelser for mottak av dårlige pasienter ,får man gjennom simulering trent på teamarbeid og akutt-prosedyrer.

Sist oppdatert 28.10.2022