Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Helsepersonell på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Kirurgisk avdeling er organisert i Klinikk for Kirurgi.

Utdanning av spesialister i gastroenterologisk kirurgi kan i hovedsak gjennomføres ved kirurgisk avdeling, Sykehuset namsos. I tillegg er det behov for en spesialiseringstid ved St.Olavs hospital. 

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget gastroenterologi. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset.

Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom den systematiske rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Kirurgisk avdeling tilbyr utdanningsvirksomhet for LIS 2/3 i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og urologi. 

Kirurgisk avdeling har 5 LIS-leger og 6 overleger fordelt innenfor spesialitetene gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi og urologi.  

Kirurgisk avdeling har en felles kirurgisk sengepost H3. Videre er det etablert dagkiurgisk virksomhet. 

Her kan LIS-lege i gastroenetrologisk kirurgi innfri de kliniske læringsmål i kirurgi del 2 og deler av del 3.

LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor gastroenterologi.

LIS-lege holder gastroskop. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingen har et stort spekter av gastroenterologisk kirurgi, og er svært laparaskopisk orientert. Det utføres et betydelig antall generellkirurgiske prosedyrer, og i tillegg en del enklere urologi. Det gjøre en god del plastikkirurgi/bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til et betydelig antall buk- og mammaplastikker. Vi opererer også pasienter med cancer mamma og malignt melanom.

Avdelingen har organisert egen Fedmepoliklinikk for utredning av pasienter til bariatrisk kirurgi (som utføres i stort antall på avdelingen). Denne poliklinikken har tilknyttet ernæringsfysiolog. Det utføres ca 100 fedmeoperasjoner pr år.

Sykehuset Namsos er godkjent som traumesykehus.

Alle LIS- legene og overlegene deltar regelmessig i praktisk og teoretisk-utdanning innen traumemottak/ hemostatisk kirurgi (BEST-kurs, St.Olavs hospital). Avdelingen har månedlige BEST-øvelser med simulerte traumemottak.

Arbeidsoppgaver for LIS-legene er visittgang, poliklinikk (med utredning og oppfølging av pasienter) og operasjonsvirksomhet/endoskopivirksomhet. LIS-leger går sekundærvakt bak turnuslege. De dekker sekundærvakt også for ortopedisk avdeling, og har både bløtkirurg og ortoped som tertiærvakt.

Vi har godt samarbeid med de andre avdelingene, som seksjon for kreftbehandling, ortopedisk avdeling, anestesiavdeling, avdeling for bildediagnostikk, barnelege, medisinsk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, gynekologisk avdeling, sentrallaboratoriet m/mikrobiologi. Seksjon for kreftbehandling har ikke egen sengepost. Onkologiske pasienter med kirurgiske kreftlidelser blir lagt inn på kirurgisk avdeling.

Det er regelmessige tverrfaglige møter (MDT-møter) innenfor gastroenterologisk cancer, brystkreft og urologisk kreft. Vi har også tverrfaglige møter innen inflammatoriske tarmsykdommer.

Avdelingen har stadig oppdatert seg på utstyrsfronten, med moderne utstyr innen laparoskopi og endoskopi og endourologi.

Ved tjeneste på Sykehuset Namsos vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3.
Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted
Tid
Avdeling hovedspesialitet
Avdeling for kirurgi
inklusiv gastroenterologisk seksjon
Sykehuset Namsos
42 mnd

Spesialiseringstjeneste annet HF

Klinikk for kirurgi 
St.Olavs hospital
18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT eller i kirurgi ved andre HF.

Supervisjon skjer fortløpende fra alle avdelingens overleger og mer erfaren LIS-lege. Dette gjelder alle avdelingens aktiviteter (operasjoner, poliklinikk, visittgang, vaktarbeid. Det legges vekt på at utdanningskandidatene skal få en godprogresjon etter hvert som de utvikler mer erfaring. Alle LIS-leger har en fast overlege oppnevnt som veileder. Denne har ansvaret for månedlige veiledersamtaler, samt vurdering av progresjon i utdanningen om nødvendig i evalueringskolegium. Ved behov kan LIS-lege også kontakte veileder utenom planlagte veiledersamtalene.

Helsepersonell opererer pasient på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

De kirurgiske avdelingen har 90 minutter teoretisk undervisning spesielt rettet mot LIS-leger hver uke organisert i henhold til læringsmålene 70t/år.

Vi har faste tider for internundervisning torsdager. 

Program for undervisningen legges opp av utdanningsutvalget. Både overleger og LIS-leger har ansvar for forberedelse og gjennomføring av internundervisning. Noen temaer blir også dekket av leger fra andre avdelinger, der dette er relevant (radiologi, indremedisin, anestesi).

Det meste av undervisningen er i form av foredrag, men det blir også tatt opp kasuistikker og artikkelgjennomganger. Det legges opp til diskusjon rundt de emnene som blir tatt opp.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-leger deltar aktivt i studentundervisning.

Fedmepoliklinikken deltar for tiden i BAROBS-prosjektet, som ser på hvordan det går med fedmeoperert pasienter på sikt.

Forskning for LIS-leger

Avdelingen hvert utdanningsutvalg bestående av en spesialist, som er leder, og en LIS representant.

De fire medlemmene (2 fra NA og 2 fra LE) av de lokale utvalg utgjør foretakets utdanningsutvalg i gastroeneterologisk kirurgi, der en av spesialistene er utdanningsansvarlig overlege.

Utdanningsutvalgets oppgave er å tilrettelegge utdanningen for LIS-leger, herunder å organisere internundervisningen og sette fokus på god veiledning og supervisjon.

Ferdighetstrening skjer ved klinisk praksis. Vi har også en D-box for laparoskopisimulering til benyttelse for LIS2 og 3.

Sist oppdatert 25.01.2022