Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved St.Olavs hospital og minimum en 1 uke hospitering ved Kastvollen behandlingssenter.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er organisert i Klinikk for medisin og rehabilitering Levanger.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av fysikalsk medisinsk poliklinikk og sengepost. 
Fysikalsk medisinsk poliklinikk har seks ulike polikliniske tilbud; 
Muskel-/skjelettplager (Fysikalsk medisin), 
Helse og arbeid (Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk), 
Førerkortvurderinger,
Vurdering etter benamputasjon, 
Spastisitet etter hjerneskade og 
Senfølge covid-19. 

Sengeposten har 13 senger for generell rehabilitering. 
Avdelingen tar imot pasienter med betydelige funksjonstap uavhengig av diagnose, som har behov for tverrfaglig tilnærming og medisinsk oppfølging. Innleggelsesårsaker kan være:

Innleggelse er diagnoseuavhengig, men årsaker kan være:
Hjerneinfarkt / blødning
Hodeskader
Muskel/skjelettsykdommer
Nevrologiske sykdommer
Kompleks ortopedi/ amputasjoner
Multitraume
KOLS
Funksjonstap etter alvorlig sykdom

Det tilbys følgende typer opphold:
  • Rehabilitering etter nyoppstått sykdom eller skade.
  • Vurderingsopphold hvor man veileder og gjør en tverrfaglig vurdering av funksjon og sannsynlighet for at pasienten kan nyttegjøre seg tverrfaglig spesialisert rehabilitering.
  • Kontrollopphold som oppfølging av tverrfaglig spesialisert rehabiliteringsopphold.
  • Treningsopphold ved behov for intensiv trening utover det som kan forventes av kommunehelsetjenesten
Ved alle opphold gjøres en tverrfaglig kartlegging av funksjon (FIM) og pasientens opplevde helse (EQ5D) ved innkomst og utreise.

Systematisert tverrfaglig samarbeid er svært vektlagt i avdelingen. Det jobbes kunnskapsbasert med utgangspunkt i pasientens livssituasjon og mål. 

Avdelingen har for tiden 4 overleger og 2 LIS-leger.
Det er ingen vaktordning for legene i avdelingen. Ved behov for medisinsk vurdering på ettermiddag, natt og helg, benyttes medisinsk vakthavende.

Avdelingen administrerer også sosionomtjeneste, logopedtjeneste, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, nevropsykolog, fritidsleder, miljøassistent, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fritidsleder og miljøassistenter.

Foto: Ole A. Kirknes

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposter og poliklinikk.

Spesialiseringsutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering er en LIS3-utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag, i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg kommer minst 12 måneder i relevant spesialitet (indremedisinske spesialiteter, revmatologi, ortopedi, nevrologi, psykiatri, onkologi, rus-og avhengighetsmedisin).

Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringsperiode på 12 måneder ved St.Olavs hospital ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering.

I tillegg kommer minimum 1 uke hospitering ved Kastvollen rehabiliteringssenter.

Utdanningsløp
Utdanningssted​​Tid
​Avdeling
hovedspesialitet

Sidetjeneste i eget HF
​Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

relevant spesialitet 
36 mnd

12 mnd (eller 6+6 mnd)
​Spesialiseringstjeneste 
i annet HF
​Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering,
St.Olavs hospital
12 mnd
​Hospitering​Kastvollen
rehabiliteringssenter​
Minimum 1 uke

Nye LIS-leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering følger en opplæringsplan som fremkommer i kompetanseportalen til den enkelte LIS-lege.

Veiledning

Nye LIS-leger blir tildelt fast veileder. Det er en plan for rullering mellom poliklinikk og sengepost.

LIS skal ha månedlige veiledningssamtaler. Alle spesialistene har ansvar i supervisjon i aktuelle læringssituasjoner.

Faglig fordypning

LIS3 har fordypningstid 4 timer hver uke. 

Supervisjon

Klinisk tjeneste i nær supervisjon med overlege både på sengepost og i poliklinikken, samt under hospitering ved Kastvollen.

Foto: Ole A. Kirknes

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

I Helse Midt-Norge er det felles digital undervisning for leger i spesialsiteten fysikalsk medisin og rehabilitering hver torsdag fra 08.00-08.45.  Vi har i tillegg tverrfaglig internundervisning på avdelingen hver tirsdag fra 12.15-13.00.
Undervisningenene er knyttet til læringsmål for spesialiteten.

Kravet på minst 70t/år innfris.

Det legges til rette for deltakelse på anbefalte kurs og andre relevante kurs.

Sengeposten deltar som en av de 4 første pilotinstitusjonene i «Rehabiliteringsregistret» i regi av helsedirektoratet for å bedre kvaliteten på rehabiliteringstjenestene. En av våre ansatte deltar i det nasjonale fagrådet for Rehabiliteringsregistret.

Det har siden 2013 blitt registrert FIM (Functonal Independence Measure) ved inn og utskriving av pas. i sengepost. 
I poliklinikken deltar vi i det nasjonale Nakke og Ryggregistret. (NNRR)

Vi er også med i en randomisert kontrollert studie i regi av FoU-enheten for Helse og Arbeid i Midt-Norge, NAV Trøndelag og NTNU, Hvor man ønsker å vurdere effekten av digitalt ekspertteam på retur til arbeid.  

Fagutvikling -  og forskningsinteressen er stor. 
I avdelingen har en av overlegene PhD.  
Ellers henviser vi til Helse Nord-Trøndelag som en betydelig forskningsaktør i regionen, hvor forskning er en prioritert oppgave.

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalget fysikalsk medisin består av utdanningsansvarlig overlege, en LIS-lege, avdelingsoverlegen og avdelingsleder. Utdanningsutvalget har 4 møter i året.

Utdanningsansvarlig overlege representerer avdelingen og Helse Nord-Trøndelag  i regionalt utdanningsråd  for fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Ferdighetstrening gjennomføres på sengeposten og poliklinikken med supervisjon og veiledning. 

Sist oppdatert 07.07.2022