Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fordøyelsessykdommer ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneder ved Sykehuset Levanger og 18 måneder ved St.Olavs hospital.

Helsepersonell. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering i indremedisin, endokrinologi, geriatri, hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har 7 LIS1-leger, 9 LIS2/3-leger og 9 overleger.

Her kan LIS-lege i  fordøyelsessykdommer innfri de kliniske læringsmål i indremedisin del 2 og deler av del 3. LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet indremedisin.

LIS2/3-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som  sekundærvakt med LIS1-lege i primærvakt. Overlege i tertiærvakt. 

LIS-lege roterer mellom avdelingens sengeposter og seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål og sikrer at LIS-legen får innblikk i de fleste indremedisinske fagfelt.

Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget indremedisin. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.
Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Avdelingen har 9 overleger/ spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri og hjertesykdommer.
  • Sengepost for hjertesykdommer 8 senger
  • Overvåkningspost 4 senger
  • Sengepost for fordøyelsessykdommer, lungesykdommer og generell indremedisin 12 senger
  • Sengepost for geriatri 6 senger.
  • Slagenhet 4 senger
  • Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi 3 senger

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-lege. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin og får opplæring i praktiske ferdigheter.

Tett samarbeid med avdelingens øvrige grenspesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon. Det er minimum 1 overlege og 1 LIS-lege pr. sengepost.

LIS-lege har poliklinikkdager med overlege lett tilgjengelig for supervisjon.

Seksjon for fordøyelsessykdommer utreder, behandler og følger opp pasienter med fordøyelsessykdommer. Seksjonen har seks senger og egen undersøkelsesavdeling («gastrolab»).

Det er nært samarbeid med de gastroenterologiske kirurgene som også gjør gastro- og koloskopi ved gastrolab.

Seksjonen gjør undersøkelser i narkose i operasjonsavdelingen.

Seksjonen har også en sykepleierdrevet IBS-poliklinikk som er planlagt utvidet til å også omfatte IBD-pasienter.
Gastrolab har ca. 1000 gastroskopier og 600 colonoscopier/år og er utstyrt med nyeste Olympus Exera 3-rack.

Alle endoskopiske undersøkelser dokumenters elektronisk ved bruk av Endobase, inkludert bildedokumentasjon.
Før oppstart av endoskopisk aktivitet, deltar LIS-legen på anbefalt nasjonalt kurs i basal endoskopi og simulatortrening. I oppstarten av den endoskopiske opplæring har seksjonen etablert tett mester-svenn-opplæring hvor LIS-legen gjør endoskopiene (gastroskopi og sigmoideoskopi) med spesialist til stede gjennom hele undersøkelsen og konsultasjonen de første 3-6 månedene. Etter 3-6 måneder får LIS avsatt tid til poliklinisk endoskopi. Etter 6-9 måneder får LIS-legen starte med koloskopi. LIS-legen får også opplæring i terapeutiske prosedyrer.

Utdanningen av LIS-leger foregår kontinuerlig og daglig i kombinasjon med seksjonens driftsoppgaver. LIS-leger får supervisjon av spesialist daglig i forbindelse med previsitt, hvor drøfting av pasientkasus, inkludert utredning, behandling og oppfølging gjennomgås. Visitt gjøres i fellesskap av LIS-lege og spesialist til nyinnlagte pasienter og til pasienter med behov for dette.
Avdelingen har felles morgenmøte hver dag og felles undervisning to dager i uken.

Hver overlege roterer på postansvaret for én-to uker i gangen, og har ellers gastrolab/ poliklinikk.
LIS-lege i rotasjon er tilknyttet sengeposten og har avsatt tid til egen poliklinikk.
Avdelingen har årsplan hvor tilstedeværelse, fravær og vakter planlegges for ett år av gangen. Seksjonen har ukeplaner hvor alle seksjonens leger (LIS1-leger, LIS2/3 og overleger) inngår.

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten, undersøkelsesavdelingen og poliklinikken.

Spesialisering i fordøyelsessykdommer er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Som LIS-lege ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid på Sykehuset Levanger og 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Medisinsk avdeling 
Sykehuset Namsos
30 mnd
Spesialiseringstjeneste
i eget HF
​Medisinsk avdeling
Sykehuset Levanger
​12 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Avdeling for fordøyelsessykdommer,
St.Olavs hospital
18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Hver tirsdag og onsdag er det fagmøte mellom kl.08.45 og 09.30, fredag mellom 12.15 og 13.00. Alle leger deltar i denne undervisningen som er lagt opp etter læringsmål for spesialiteten, og tilsvarer minst 70timer/år.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

Det gis permisjon med lønn og dekning av utgifter (som ikke dekkes av DNLFs Fond III) til anbefalte og valgfrie kurs. 


Avdelingen har en overlege med PhD. LIS-leger oppmuntres til og gis anledning til forskning.

Forskning for LIS-leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon.

I regelmessige trombolyseøvelser og i BEST-øvelser for mottak av dårlige pasienter får man gjennom simulering trent på teamarbeid og akutt-prosedyrer.

Sist oppdatert 03.09.2021