Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

LIS-lege i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdelingen for fødselshjelp og kvinnesykdommer er organisert i Klinikk for Kvinne-Barn og Familie. Klinikken er gjennomgående med virksomhhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos.

Ved Sykehuset evanger haravdelingen 7 spesialister, og 6 LIS3-stillinger. LIS-legene får tildelt veileder like etter ansettelse, som følger dem til de er ferdige. LIS-legene har tett samarbeid og supervisjon med alle legene på avdelingen. Det er godt samarbeid med sykepleierne og jordmødrene. Avdelingen tar fødsler ned til uke 30, og avdelingen/sykehuset har kuvøsepost. Utover dette får kandidatene god opplæring og kunnskap i den generelle gynekologien, og den generelle obstetrikken. Spissing av kompetanse vil skje på St.Olav etter en viss tid.

Både LIS-legene og spesialistene har tilstedevakt hele døgnet. LIS-legen inngår i 6-7-detlt turnus.

Det er 15 sengeplasser på føde/barselavdelingen, og 6 senger på generell gynekologisk avdeling. Egen dagkirurgi med 6 senger. Det er utbredt poliklinisk virksomhet, både gynekologisk og svangerskapspoliklinikk. Det er 3 egne ultralydjordmødre, som også inngår i opplæringen av LIS-leger.
Det er operasjonsdager 4 dager per uke, der LIS-legene stort sett får fylt sine kompetansekrav på normert tid. Vi har et mål om at ingen operasjoner skal være uten LIS-lege tilstede.

Spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer er en LIS-3 utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid ved Kvinneklinikken, St.Olavs hospital.

Utdanningsløp
UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Avdeling for Gyn/Føde/Barsel,
Sykehuset Levanger
30 mnd

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Avdeling for kirurgi,
Sykehus Levanger
12 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Kvinneklinikken,
St.Olavs hospital

18 mnd
Ved tjeneste på Sykehuset Levanger vil du som LIS-lege få dekket  nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3.

Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St.Olavs hospital.

Ny LIS-lege går som regel i tillegg til annet personell i 1-2 uker. Vi tilstreber vaktfri periode i starten av tjenesten. Men samtidig har også spesialistene tilstedevakt på kveld og natt nå, så LIS-lege er aldri alene på huset. Utover dette gis det opplæring i talegjenkjenning og dataopplæring ved behov.

Supervisjon: Det legges til rette med at LIS-legen alltid har en overlege å spørre på dagtid; til hjelp påpoliklinikk og postarbeid. På operasjon settes LIS alltid som førsteoperatør, med en overlege som assistent.

Veiledning: Vi planlegger 3 timer veiledning hver måned mellom kandidat og veileder. 

Faglig utvikling: LIS-legen har 4 timer fordypning hver uke. Dette samles til en hel studiedag 2.hver uke. 

Avdelingen arrangerer fagdag 1-2 ganger pr år. 

Det er undervisning 2 dager pr uke på morgenmøtet. LIS-legen kan delta på anbefalte kurs 2 ganger pr år. LIS-legen vil alltid ha flere leger å spørre og det tilstrebes supervisjon hver dag i praktiske ferdigheter. 

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.


For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdelingen har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70 t/år.

Det er internundervisning 2 ganger per uke a 45 min.

Fra høst 2019 er det satt opp tema for undervisning, som er hentet direkte ut av de nye læringsmålene i kompetanseportalen for å sikre at alle temaene blir belyst ca 1 gang per år.

Avdelingen har tradisjon for å tilrettelegge for forskning når noen ønsker det. Vi deltar i kliniske forskningsprosjekter som Nor-Way Cesarean Study og utdanningsforskning som i prosjektet «Sammen på tvers». 
Pr tid har vi flere epidemiologiske forskningsprosjekter som har forankring i klinikken. Avdelingen har to leger med PhD, og en overlege i PhD løp. Det finnes god veiledningskompetanse i avdelingen, både på PhD nivå og i veiledning av medisinstudenter/ NTNU link studenter. 
Forholdene ligger godt til rette for LIS som ønsker å forske, enten som en del av eksisterende prosjekter eller egne kliniske prosjekter. HNT har en egen forskningsavdeling som er behjelpelig med oppstart og gjennomføring av ulike prosjekter. Forskningsavdelingen arrangerer også egne kurs og forskningsmøter, hvor prosjekter kan diskuteres. HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) er lokalisert i nabobygget til sykehuset, og dette er en flott arena og et aktivt forskningsmiljø. Det er i tillegg flere jordmødre som har tatt mastergrad, og som for tiden holder på med større og mindre forskningsprosjekter, og vi har egen forskningsjordmor i PhD løp. Flere NTNU- link studenter har valgt å skrive forskningsoppgaver fra vårt fagfelt. 

LIS3 oppfordres også til å delta i større kvalitetsforbedringsprosjekt i klinikken. Avdelingen vil sørge for veiledning av prosjektoppgave. Helseforetaket arranger kurs og gruppeveiledning knyttet til prosjektoppgaven Kunnskap og forbedring, samt i læringsmål knyttet til forskning og kunnskapshåndtering i FKM hvor læringsmål FKM-013 behandles spesielt.​

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalget består av 1 overlege og 1 LIS-lege  

D-boks for laparoskopisk simulatortrening ble innkjøpt i 2018, og benyttes jevnlig for trening.

I tillegg finnes det fantomer for trening på GU, trening på forløsningsteknikker, og for samhandling i akutte fødesituasjoner.

BEST-øvelser i mottagelsen arrangeres ca 2 ganger per semester, og roterer på alle leger på avdelingen.

Intensivavdelingen arrangerer HLR-øvelser ca 2 ganger per semester.

I tillegg planlegges det simulatortrening hver onsdag morgen med jordmor, gynekolog og anestesilege der man øver sammen på akutte fødesituasjoner, postpartumblødning etc.

Sist oppdatert 01.02.2023