Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i endokrinologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege i endokrinologi ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

Lege i sykehusgang. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Namsos tilbyr spesialisering i indremedisin, endokrinologi, geriatri, hjertesykdommer og fordøyelsessykdommer.

Avdelingen har 7 LIS1-leger, 9 LIS2/3-leger og 9 overleger.

Her kan LIS-lege i endokrinologi innfri de kliniske læringsmål i indremedisin del 2 og deler av del 3. LIS-legene kan innfri læringsmålene og erverve seg kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger som gjør dem egnet til adekvat diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med både akutte og kroniske sykdommer innenfor fagområdet indremedisin.

LIS2/3-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som  sekundærvakt med LIS1-lege i primærvakt. Overlege i tertiærvakt. 

LIS-lege roterer mellom avdelingens sengeposter og seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål og sikrer at LIS-legen får innblikk i de fleste indremedisinske fagfelt.

Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen faget indremedisin. Dette innbefatter postarbeid, vakttjeneste, poliklinisk virksomhet, undervisning- og forskningsoppgaver og å utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper/annet personell innen sykehuset. Gjennom selvstendig postarbeid vil LIS-legen få erfaring i ledelse innen den kliniske avdeling.
Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt organisert veiledning og undervisning.

Avdelingen har 9 overleger/ spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri og hjertesykdommer.
  • Sengepost for hjertesykdommer 8 senger
  • Overvåkningspost 4 senger
  • Sengepost for fordøyelsessykdommer, lungesykdommer og generell indremedisin 12 senger
  • Sengepost for geriatri 6 senger.
  • Slagenhet 4 senger
  • Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi 3 senger

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen for LIS-lege. Morgenmøtet, hvor vaktteamet refererer alle innkomne pasienter, og røntgenmøtet, er felles for alle legene. Av hensyn til utdanningen av spesialister er det av stor betydning at hele legestaben møtes daglig og dermed sikrer at LIS-legen beholder et bredt og helhetlig forhold til faget indremedisin og får opplæring i praktiske ferdigheter.

Tett samarbeid med avdelingens øvrige grenspesialister gir mange muligheter i løpet av dagen til å drøfte pasienter, prøvesvar, videre utredning osv. LIS-legens arbeidet på sengepost foregår i tett samarbeid med overlege (man gjennomfører bl.a. daglige previsitter) og er en god læresituasjon. Det er minimum 1 overlege og 1 LIS-lege pr. sengepost.

Seksjon for endokrinologi I Namsos har to grenspesialister i endokrinologi hvorav den ene er tilknyttet Sengepost for indremedisin, blodsykdommer og endokrinologi, mens den andre til geriatrisk sengepost. Primært endokrinologiske pasienter innlegges derfor inn her.

I tillegg drives endokrinologisk poliklinikk.

Vi har to diabetessykepleiere som også gjennomfører endokrinologiske tester. Vi samarbeider etter behov med fagfolk fra andre spesialiteter, som psykiatri, kirurgi, øyesykdommer m.m.
Vi utreder og behandler et bredt spekter av endokrine lidelse (kun få, utvalgte tilstander følges ved universitetsklinikker).

Ukentlig settes det av tid til å diskutere konkrete pasienter.
Med at vi er to endokrinologer på avdelingen er det gode muligheter for supervisjon og veiledning samt mulighet for å konsultere pasienter med en av oss.

Spesialisering i endokrinologi er en LIS2/3 utdanning på minst 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag

Ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos vil du få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2. Del 3 i spesialiteten i endokrinologi, får du gjennom minst 18 måneder ved endokrinologisk seksjon, og minst 18 måneder spesialiseringstid ved universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St. Olavs hospital.

Utdanningsløp

UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitet
Medisinsk avdeling, inklusiv seksjon for endokrinologi
Sykehuset Namsos

42 mnd

Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Avdeling for endokrinologi,
St. Olavs hospital
18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.

Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Vi har et veletablert, strukturert utdanningsløp med endokrinologisk internundervisning basert på læringsmål i spesialiteten en morgen hver uke. I tillegg deltar vi på det nasjonale, nettbaserte undervisningsopplegget organisert av Aker sykehus.

Hver tirsdag og onsdag er det fagmøte for alle leger i de indremedinske spesialitetene mellom kl.08.45 og 09.30, fredag mellom 12.15 og 13.00.
Denne undervisningen  er lagt opp etter læringsmål for del 2 i spesialiteten, og tilsvarer minst 70timer/år.

Torsdager er det fellesmøte med alle leger ved sykehuset, hvor de ulike avdelingene veksler med å ha faglig program.

Det gis permisjon med lønn og dekning av utgifter (som ikke dekkes av DNLFs Fond III) til anbefalte og valgfrie kurs. 

Medisinsk avdelingen har en overlege med PhD. LIS-leger oppmuntres til og gis anledning til forskning.

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av internundervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon.

I regelmessige trombolyseøvelser og i BEST-øvelser for mottak av dårlige pasienter får man gjennom simulering trent på teamarbeid og akutt-prosedyrer.

Sist oppdatert 12.05.2022