Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i blodsykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

LIS-lege i blodsykdommer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg far vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU 3.-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (5) og nyresykdommer (5).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde.

Hematologisk seksjon har felles sengepost for blodsykdommer og infeksjonsmedisin med til sammen 7 senger. Det er en stor poliklinisk aktivitet både ved hematologisk poliklinikk og kreftpoliklinikken med utredning, diagnostikk, behandling og oppfølgning av pasienter med blodsykdommer. Det utføres cirka 200 beinmargsbiopsier og –utstryk per år, i tillegg til cytogenetiske prøver og flowcytometri.

Seksjonen har 2 overlegestillinger i hematologi. Det gjøre 50-100 beinmargsbiopsier/år, 150-200/år beinmargsutstryk i tillegg til cytogenetiske prøver og flowcytometri. LIS-lege vil få opplæring i de kliniske læringsmål i hematologiske sykdommer.

De nærmeste samarbeidspartnerne for Hematologisk Seksjon er St. Olavs Hospital (Kreftavdelingen og Avdeling for blodsykdommer) og Rikshospitalet (Avdeling for blodsykdommer). Følgende behandling blir kun gitt ved St. Olavs Hospital: Intensiv cytostatikabehandling av akutte leukemier, HMAS og strålebehandling.

Spesialisering i blodsykdommer er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. På Sykehuset Levanger vil du få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du roterer ved de indremedisinske seksjoner (hjerte, infeksjon. endokrinologi, lunge, nyre, gastro, geriatri med slagenhet) for å få innfridd del 2 læringsmål i løpet av mimnimum 2 år.

Del 3 læringsmål oppnås på seksjon for blodsykdommer i løpet av minimum 1 år.

Vi har også ukentlig undervisning på seksjonen (delt med infeksjon). Både LIS1, LIS2, LIS3 og spesialist deltar i undervisningen. LIS3 anbefales da å fordype seg og presentere tema som man ikke så ofte møter i klinisk praksis, dette for å tilfredsstille læringskravene.

Regelmessig mikroskopering av både blod og benmarg skjer under supervisjon av spesialist. I tillegg digital mikroskopering via programmet CellaVision som flere ganger i uka brukes ifm. previsitt på sengepost.

Mikroskopering av blodutstryk foregår hovedsakelig digitalt via CellaVision. Dette bidrar til god pedagogikk da LIS kan sitte sammen med spesialist under vurderingen av blodutstryk. Benmargsutstryk foregår nede på laboratoriet hvor det er et mikroskop med 3 okularer, dvs. at 2 personer kan vurdere benmargsutstrykene sammen med den som styrer mikroskopet. I tillegg er mikroskopet koblet til en stor TV-skjerm slik at ytterligere flere kan se på samtidig.
Sykehuset Levanger har nedslagsfelt på ca. 100.000 personer, i tillegg bistår vi norddelen av fylket som sogner til Sykehuset Namsos (ca. 40.000 personer). De fleste lymfomene behandler vi selv, kun de mest sjeldne lymfomene behandles ved St. Olavs. Selve stamcellebehandlingen utføres ikke ved Levanger, men pasientene gjennomfører aplasiperioden etter HMAS ved Sykehuset Levanger (innlagt 2-3 uker). Etter hvert som AML-behandlingen har utviklet seg utføres også stadig mer av den i Levanger. Allogentransplanterte pasienter kommer tilbake til lokalsykehus tidligere enn før og krever tett oppfølging.

Resten får du dekket i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved St. Olavs hospital, fordelt på 18 måneder ved avdeling for blodsykdommer, og 6 måneder ved kreftavdelingens lymfomseksjon.

Utdanningsløpet

UtdanningsstedTid
Avdeling hovedspesialitetMedisinsk avdeling, inklusiv
Seksjon for blodsykdommer, Sykehuset Levanger
36 mnd

Spesialiseringstjeneste 
i annet HF

Medisinsk avdeling, 
Avdeling for blodsykdommer, St. Olavs hospital
Avdeling for Kreft, lymfomseksjonen, St. Olavs hospital                                                        

18 mnd

6 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, i vaktsituasjon og i opplæring og utføring av prosedyrer. Vi har gjennom Cellavision god mulighet for opplæring og supervisjon i blodutstryk. Benmargsutstryk vurderes felles av overlege og LIS-lege i mikroskop med flere okularer.
Spesialist i hematologi deltar daglig i previsitter og visitter, med bl.a fokus på supervisjon av LIS.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Spesialist er til stede ved previsitt og evt. visitt, i tillegg vil LIS utføre prosedyrer under supervisjon til de behersker teknikken selv (benmargsprøver og lumbalpunksjoner). Mikroskopi av digitale blodutstryk gjøres under supervisjon, i tillegg vil benmargsutstryk kontrasigneres av spesialist for å sikre kvalitetssikring, evt. at benmargsutstrykene beskrives av LIS under supervisjon av spesialist. Diskusjon av pasienter før/etter LIS-poliklinikk for å sikre forsvarlig helsehjelp.​

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger LIS-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder.     

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris. I tillegg gjennomføres seksjonsvis undervisning for alle våre spesialiteter en gang ukentlig.

Alle overleger, LIS-l1/2/3-leger ved alle avdelingens seksjoner deltar og presenterer etter oppsatt plan. Undervisningsformen er foredrag om angitt tema, kasuistikker, gjennomgang av prosedyrer, presentasjon av møte-/konferansebidrag og referat fra møter/konferanser, pluss diskusjon om temat i kollegiet. Undervisningstiden er en del av arbeidstiden og det er ingen andre arbeidsoppgaver planlagt i dette tidsrommet (foruten vaktarbeid), så alle som er tilstede den dagen forventes å møte til undervisningen. LIS bruker tid til fordypning på å forberede undervisningen.

Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på mal for program/emneliste. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og forestås av Utdanningsutvalget.

- Regionalt problemmøte i hematologi: Annenhver mandag kl. 15-15.30
- Regionalt patologimøte lymfom: Mandager kl 12.30.-13.30.
- Regional undervisning i hematologi for LIS-leger: Hver tirsdag kl 11.30.-12.15. Alle undervisningstemaer/teoretiske læringsmål gjennomgås i løpet av 2 år. Både overleger og Lis-leger på deltar.
- Regionalt MDT-møte lymfom: Torsdager kl 14.00.-14.45.
- Tirsdager/onsdager/torsdager/fredager: Felles undervisning, og evt diskusjon av pasientkasus på medisinsk avdeling (kl 07.45.-08.10).
- Torsdager: Seksjonert hematologisk undervisning kl 07.45.-08.10.


Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften.

Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.

Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.

Fokus på forskning er viktig ved HNT og dette gjelder også i kollegiet ved seksjonen. Spesialistene er delaktige i og har god erfaring med kliniske studier både innenfor malign og benign hematologi. LIS-lege vil få opplæring i avdelingens aktuelle studier og får gjennomført GCP-kurs dersom dette mangler. På den måten vil LIS kunne være delaktig i inklusjon og oppfølging av pasienter som deltar i kliniske studier. Vi har sterk tilknytning til klinisk forskning ved St. Olavs/NTNU pga. felles pasienter som deltar i kliniske studier, både for hematologisk sykdom og lymfekreft.

CAG myelomatose ble etablert i 2020 og en av seksjonens spesialister sitter i ledergruppen. Det vil være gode muligheter for evt. fremtidig forskning basert på datamateriale i CAG myelomatose.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 14.11.2022