Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i anestesiologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege ved Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 21 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kirurgisk klinikk ved St. Olavs hospital.

God stemning på operasjonsstue. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Anestesilegene er organisert i Avdeling for Anestesi og Intensivmedisin som igjen ligger under Klinikk for kirurgi Namsos. Klinikken omfatter i tillegg gastrokirurgi, noe urologi, ortopedi, ønh, øye og akuttmottak. 

Avdelingen ledes av avdelingsoverlege.

Avdelingene tilbyr praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste under supervisjon, veiledning og undervisning for å oppnå læringsmålene for spesialiteten anestesiologi.​Læringsaktivitetene er organisert godt, og vaktplanene tilpasses slik at LIS3 får gjennomført dem.​


Sykehuset har lokalsykehusfunksjon for ca 45000 innbyggere i Namdalen og Bindal for følgende spesialiteter: Ortopedisk, kirurgisk, føde- og gynekologisk, medisinsk, røntgen og psykiatrisk. Sykehuset har i tillegg regionansvar for ØNH-, øye-, og nevrologiske pasienter i HNT. Anestesiavdelingen yter service til alle disse avdelingene.
 
Avdelingen har 7 overlegestillinger og 3 LIS3-stillinger. Vaktsystemet er døgnkontinuerlig aktiv vakt. Overleger går i 7-delt vakt, og LIS3 i 6-delt vakt, som betyr at overleger går i mer enn 50% av vaktene som primærvakt. 
Som LIS3 vil du alltid ha bakvakt lett tilgjengelig og i de første månedene vil bakvakten være aktiv på sykehuset sammen med deg.

Avdelingen har i tillegg til de fire store søylene anestesi, intensivmedisin/oppvåkning, akuttmedisin og smerte også fagansvar for AMK, akuttmottak, akuttbehandling av barn og nyfødte. Anestesilegene bistår ved planlagte og akutte transporter av intensivpasienter og nyfødte.
 
Avdelingen har et variert utvalg av moderne anestesimetoder. Intravenøs anestesi er den dominante metoden innenfor generell anestesi. Ultralydveiledete blokkader blir brukt i økende omfang.
Som LIS i anestesi vil du delta i avdelingens rotasjonsprogram mellom
  • hovedoperasjon med anestesier til kirurgiske, ortopediske og   gynekologiske inngrep
  • anestesier til ØNH-, øye, og tannkirurgiske inngrep
  • intensivavdelingen (inkludert akutteam)
  • palliativt team med smertemedisin
Utdanningen foregår hovedsakelig gjennom direkte undervisning av den enkelte LIS3 i det daglige arbeidet. Praktiske ferdigheter læres gjennom demonstrasjon, veiledet arbeid og supervisjon. Alle LIS har egen veileder som de jobber tett sammen med. Dermed får en god anledning til å diskutere forskjellige synsvinkler.

Vi gir narkoser til pasienter fra 1 år og oppover. Ca halvparten av våre pasienter er dagkirurgisk.

Alle LIS skal i løpet av  ca 3 års utdanning hos oss kunne oppfylle alle læringsmålene med unntak av: anestesi til thoraxkirurgi, nevrokirurgi, karkirurgi, spesiell barneanestesi og –intensivmedisin og seks måneder med intensivmedisin voksne som er forbeholdt universitetssykehusene. Helse Nord-Trøndelag har avtale med St Olavs hospital om spesialseringsperiode i 21 måneder, og utdanningsløpet avtales i individuell utdaningsplan.

Spesialiseringsperioden starter i Namsos og det tar minst 33 måneder på anestesiavdelingen for å beherske de læringsmålene som kan oppnås i Sykehuset Namsos.

I det nye utdanningsløpet er det ikke lenger nødvendig med 6 måneders tjeneste ved indremedisinsk avdeling for å kunne kvittere ut alle de læringsmålene som handler om indremedisinske problemstillinger. Ved Sykehuset Namsos legger vi til rette for at du kan oppnå disse læringsmålene ved deltakelse i den hverdaglige akuttmedisinen, samt målrettede hospiteringsdager ved relevante indremedisinske poliklinikker/sengeposter). 

For LIS-leger ved Sykehuset Namsos inkluderer utdanningstiden 21 måneders spesialiseringstid ved Anestesi-og intensivavdelingen St.Olavs hospital. I tillegg anbefaler vi deg som LIS3 en frivillig tjeneste ved avdeling for nyfødtmedisin. Da blir den totale tjenesten på minimum 5 1/2 år. 

Rotasjon på thorax-barn-ØNH-nevrokirurgisk avdeling sammen med 3 måneder ved smerteseksjon og 6 måneder ved intensivavdeling, dvs til sammen 21 måneder, er nødvendig for å komplettere læringsmålene.


Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Avdeling for anestesi-og intensivmedisin, 
Sykehuset Namsos, inklusiv målrettet 

33 mnd

Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Målrettet hospitering ved medisinsk avdelinSykehuset Namsos eller Levanger  for å oppfylle de indremedisinske læringsmålene               
                                                     Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Klinikk for anestesi- og intensivmedisin,
St.Olavs hospital


21 mnd

Avdeling for nyfødtmedisin, 
St. Olavs hospital 

(frivillig tillegg)
6 mnd

Alle nye LIS-leger får en innføringsperiode på 4 uker der de går sammen med en overlege. I denne tiden tilstrebes det tilstedeværelse på dagtid og antall vakter begrenses. Du skal nå lære de mest basale ferdighetene i praktiske prosedyrer, medikamenter og det viktigste utstyret. Du skal stimuleres til å sette dette i sammenheng med normal anatomi og fysiologi.

Etter denne tiden vil du få ansvar for friske lavrisikopasienter og jobbe sammen med erfarne anestesisykepleiere. Du vil nå begynne å gå vakt med overlege i aktiv vakt. Denne perioden varer ca 6 måneder.
Etter det første halve året vil overlegen trekke seg tilbake og du skal jobbe mer selvstendig. Du vil rotere gjennom de ulike fagfeltene i anestesifaget. Overlegen vil alltid være lett tilgjengelig for supervisjon.
Alle LIS-leger gjennomgår avdelingsintern simuleringstrening hvor de lærer håndteringen av de mest akutte pasientene.

Når veilederen mener at utdanningskandidaten har kontroll på friske pasienter, vil den få ansvar for pasienter med høyere risiko.
Anestesilege gir narkose i forbindelse med en operasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Etter ca 3 år vil LIS-leger her ha oppfylt prosedyrekravene som er mulig å oppnå på Sykehuset Namsos, og vil være klar til nye utfordringer på universitetssykehuset.

Veiledere skal gå gjennom et foretaksinternt veilederkurs. Alle LIS-leger får tildelt veileder. Veilederen vil sammen med de andre overlegene vurdere faglig progresjon. Prosedyrelister, kompetanseportalen og PICIS kan brukes som verktøy.

Supervisjon skjer gjennom den daglige kontakten mellom LIS-legen og spesialist.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

Avdelingen har to timer undervisning per uke slik at kravet på minst 70t/år innfris. Denne undervisningstiden foregår i vanlig arbeidstid og det tilstrebes at alle leger i avdelingen er aktive i å undervise. Undervisningene er delt opp i mindre blokker og skal ta opp både teoretiske temaer og praktiske ferdigheter, forskning og MTU. Undervisningene skal i stor grad dekke læringsmålene for LIS-lege. Både LIS-leger og overleger skal være deltakende og undervisningen skal stimulere til faglig diskusjon.

I tillegg til dette har anestesilegene felles undervisninger og simuleringer i team (nyfødt, intensiv, traume, mottak, AHLR). Alle leger i anestesiavdelingen deltar i MM-møter.

En halvtime hver uke møtes alle legene ved sykehuset til en felles undervisning der ansvaret går på rundgang.

LIS3-leger har ansvar for simuleringsdagen i introuka for nye LIS1-leger.

Alle LIS-leger får anledning til å dra på kurs når de får plass. Det skal søkes om permisjon og refusjon fra Fond 3. Avdelingen dekker kursavgift og utgifter som ikke dekkes av Fond 3.

 

I tillegg til anbefalte kurs kan også andre kurs være aktuelle, for eksempel nyfødtmedisinske teknikker, kuvøsetransportkurs, ATLS/APLS, Syre-base-kurs, og lignende.

Avdelingen tilstreber at LIS-leger deltar i kvalitetssikringsarbeid og små prosjekter.

Avdelingen gjennomfører i dag et forskningsprosjekt som LIS3 får delta i.
Det legges til rette for forskning dersom dette er ønskelig.​


Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalget består av utdanningsansvarlig overlege og alle LIS-leger. Med bare tre LIS-leger anses dette som hensiktsmessig for å ivareta ulike behov ved ulik grad av progresjon og ansennitet.

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Det avholdes regelmessige møter i regionalt fagråd der utdanningsansvarlig overlege fra de 3 HF i Helse Midt-Norge  deltar.

Avdelingen har et aktivt simuleringsmiljø.

I BEST-øvelser for traume og mottak av dårlige pasienter får man trent teamarbeid.

Helsepersonell fra ulike avdelinger øver på teamarbeid under en BEST-øvelse. Foto.

I BEST-øvelse for traume og mottak av dårlige pasienter trener vi på teamarbeid. Foto: Ole A. Kirknes.

I tillegg til dette har vi simuleringsøvelser både sammen med anestesi- og intensivsykepleiere for alt fra nyfødtmedisin til tung intensivbehandling.
Alle leger skal gjennomføre årlig AHLR-utsjekk (teori og praksis).

Sist oppdatert 13.05.2022