For personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester

Koordinerende enheter i Helse Midt

Målgruppene for habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved behov for langvarige og koordinerte tjenester og med behov for bistand fra ulike tjenester og nivå i helse- og omsorgstjenesten. Koordinerende enhet (KE) skal sikre at pasient/bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, sikre pasientmedvirkning og innflytelse.

Koordinerende enhet (KE) skal ha en sentral rolle i å legge til rette for god samhandling, både på individnivå mellom pasient/bruker og tjenesteyter, og mellom tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Det skal være koordinerende enhet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 

​​​​​​I spesialisthelsetjenesten er det koordinerende enheter på to nivå; det er enhet i alle fire helseregioner (regionale koordinerende enheter) og det skal være koordinerende enheter i alle helseforetakene.

Regionale koordinerende enheter i andre helseregioner

Den koordinerende enheten i helseforetak (sykehus) sine oppgaver er å:

 • ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen
 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering
 • ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • ha overordnet ansvar for individuell plan som innebærer å ta imot meldinger om behov for individuell plan og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

Koordinerende enheter i helseforetak (sykehus) i Helse Midt-Norge

Den koordinerende enheten i kommunen sin oppgave er å:

 • bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere
 • ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan som innebærer å ta i mot meldinger om behov for individuell plan
  og sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • ha overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
 • legge til rette for brukermedvirkning

De koordinerende enhetene i helseforetak skal ha kontaktinformasjon til koordinerende enheter i kommunene i sine opptaksområder. Se oversikt over KE i helseforetak lenger opp på denne siden.

Helse Møre og Romsdal

Koordinerende enheter i kommuner

St.Olavs hospital

Koordinerende enheter i kommuner

Helse Nord-Trøndelag

Koordinerende enheter i kommuner
Sist oppdatert 08.11.2021