Prioritering av henvisninger

Prioritering av henvisninger til spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner.

Henvisningen din vurderes i forhold til prioriteringsforskriften

Alle henvisninger vi mottar i spesialisthelsetjenesten vurderes i forhold til prioriteringsforskriften for å avgjøre om

  • du har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I tilfelle fastsetter vi frist for når faglig forsvarlighet krever at spesialisthelsetjenesten senest må yte helsehjelp.
  • du ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Du har, i følge prioriteringsforskriften §2, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når følgende vilkår er oppfylt

  • Du kan ha forventet nytte av helsehjelpen.
  • Den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.

Med forventet nytte av helsehjelpen menes at kunnskapsbasert praksis tilsier at aktiv medisinsk eller tverrfaglig spesialisert helsehjelp kan bedre pasientens livslengde eller livskvalitet med en viss varighet, at tilstanden kan forverres uten helsehjelp eller at behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse av helsehjelpen.
Pasienter skal prioriteres ut fra alvorlighets- og hastegrad. I prioriteringen skal det legges vekt på prognosetap med hensyn til livslengde og livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes.

Mer informasjon om vurdering og rett til helsehjelp finnes ved å følge linken under

Helsenorge.no

 

Andre forhold vi vurderer

Når det gjelder vurdering av rett til spesialisert rehabilitering ved rehabiliteringsinstitusjon gjelder i tillegg følgende:

  • Du må være akuttmedisinsk ferdigbehandlet.
  • Du har behov for tverrfaglig oppfølging.
  • Du har motivasjon for rehabilitering.
  • Gjentatte opphold skal fortrinnsvis være indisert ved ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon. 
     

Prioriteringsveileder for fysikalsk medisin og rehabilitering

Nasjonal henvisningsveileder

 


 

 

Sist oppdatert 01.10.2021