Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Samhandlingsrutiner

Samhandlingsrutinene er utarbeidet for å sikre samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og Helse Nord-Trøndelag.

Sikre at pasienter som skrives ut med nyoppstartet parenteral legemiddel/ernæringsbehandling får legemidler/ernæring og forbruksmateriell iht behov. Planlegge og samkjøre utskrivingen med samarbeidende parter.

Rutiner for oppnevning og honorering av brukerrepresentanter i samarbeidet mellom kommune og Helse Nord-Trøndelag HF. 
Rutinen er under revisjon.

Rutine for formidling av tekniske hjelpemidler når pasient er innlagt /skal innlegges i Helse Nord-Trøndelag HF. 

Informasjon om hospiteringsordningen mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Retningslinjer for informasjon om og utarbeidelse av individuell plan mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Retningslinjer om samarbeid og oppgavedeling mellom fastleger og Helse Nord-Trøndelag HF.

Sikre at pasienter som skrives ut med nyoppstartet parenteral legemiddel/ernæringsbehandling får legemidler/ernæring og forbruksmateriell iht behov. Planlegge og samkjøre utskrivingen med samarbeidende parter.

Skriftlig samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag og kommunen om ansvarsavklaring i komplekse pasientsaker.

Rutiner som skal sikre godt samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselstilbud.

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i samarbeidsavtalen, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

​Informasjon om veiledningsplikten slik den er presisert i lovverk og rundskriv. Hensikten med denne informasjonen er å avklare forventninger til hverandre om hva veiledningsplikten innebærer, og hvordan den bør følges opp.

Sist oppdatert 29.08.2023