Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet i nordre Trøndelag

Samhandlingsavvik og forbedringsforslag

​Hendelser som avviker fra bestemmelsene i retningslinjene, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser og forbedringsforslag mellom kommunene og HNT.

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og retningslinjene, skal meldes skriftlig og sendes til HNT (se adresse i skjema). Dette gjelder også samhandlingsavvik fra HNT til kommunene. Saksbehandler i HNT videresender dette til det aktuelle tjenestested (kommune / HNT). Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested, og gir tilbakemelding til mottaker via HNT. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik og forbedringsforslag skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og retningslinjene skal meldes som avvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer.

Melding om uønsket samhandlingshendelse eller forebyggende tiltak meldes på følgende måte:

  1. Melder fyller ut ”Skjema for samhandlingsavvik og forbedringsforslag”.
  2. Leder gjennomgår meldingen og sender skjema videre til HNT (se adresse i skjema).
  3. HNT registrerer den uønskede samhandlingshendelsen / forbedringsforslag og sender skjemaet videre til påklaget instans for behandling. Meldingene skal behandles av partene fortløpende, og skal være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker.
  4. Berørte avdelinger/enheter må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at årsaksforhold blir klarlagt og informasjon gitt for å forebygge gjentakelse. Svar på på avviksmelding sendes HNT for registrering og videresending til melder.
  5. Oversikt over samhandlingsavvik og forbedringsforslag presenteres regelmessig for medlemmene i administrativt samarbeidsutvalg (ASU).   ​​
Obs! Data lagt inn i skjemaet kan ikke lagres.
Sist oppdatert 22.05.2023