Helsefellesskapets logo. Grafikk.

Helsefellesskapet nordre Trøndelag

Fagråd for legesamarbeid

Legesamarbeid

Har du innspill til saker som du ønsker at Legeutvalget skal arbeide med, kan du ta kontakt med

Felles innboks for fagrådet​

E-post: legesamarbeid@hnt.no

Ønsker du å sende avviksmelding med pasientopplysninger, må skjema for meldingsavvik benyttes.

Fagrådet består av fastleger / kommuneoverleger i Nordre Trøndelag og leger fra Helse Nord-Trøndelag. Fagrådet ble vedtatt opprettet av Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) 24.04.18. Fagråd har status som rådgivende utvalg for sykehuset, fastlegene og kommunene. Fagrådet vil også ha en rådgivende funksjon overfor ASU og andre samarbeidsorgan mellom Helse Nord-Trøndelag og tilhørende kommuner.

Fagrådets oppgaver

Fagråd  for legesamarbeid gir råd om vesentlige forhold i lege-til-lege-samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som ivaretar gode pasientforløp og god utnyttelse av ressursene på begge nivå. Forslag om endret oppgavefordeling mellom avdelinger ved Helse Nord-Trøndelag og fastleger skal vurderes med tanke på pasientsikkerhet, ressursbruk og om det er forenlig med dagens arbeidsform i sykehus og fastlegepraksis. Fagrådet skal være høringsinstans for forslag til standardiserte pasientforløp som involverer både primær- og spesialisthelsetjeneste.

Fagrådets medlemmer

Fra kommunene:

 • Knut Gystad, fastlege -  Inn-Trøndelag (Snåsa, Steinkjer)
 • Ingvild Kjesbu / Sverre Ørgersen, fastleger - Værnesregionen (Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal)
 • Nina Kjenstadbakk-Steinkjer​, kommuneoverlege, - Inn-Trøndelag og Frosta, Levanger, Verdal
 • Sabine Moshovel, kommuneoverlege / vara: Kjersti Bach - Ytre Namdal (Bindal, Leka, Nærøysund)
 • Svenn Morten Iversen, fastlege - Midtre Namdal (Flatanger, Namsos, Osen) 
 • Martin Kielland, kommuneoverlege - Indre Namdal (Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan, Røyrvik) 
 • Jonas Sjømæling, samhandlingsleder for kommunene

Fra Helse Nord-Trøndelag:

 • Karin Wang Holmen, Klinikk for psykisk helsevern og rus
 • Annbjørn Johansen, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Namsos
 • Carl Platou, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
 • Christian Grünewald, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
 • Erik Arstad Elden, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos
 • Elisabeth Bratland Romuld, ​fagavdelingen, Utdanningskoordinator for LIS​
 • Bjørn Svarva, assisterende fagsjef
 • Hanne Frøyshov, fagsjef / samhandlingssjef
Representant for avtalespesialistene:
 • ​Ikke avklart

Oppfølging av saker

I saker som innebærer vesentlige endringer i samarbeidet mellom leger i sykehus og kommuner vil fagrådet sende anbefalt forslag til drøfting til:

 • Lokale samarbeidsutvalg (LSU) / kommuneoverlegene i kommunene i nordre del av Trøndelag
 • Samhandlingsavdelingen ved Helse Nord-Trøndelag og aktuelle sykehusavdelinger (via Samhandlingsavdelingen)

Fagrådet for nordre del av Trøndelag har utarbeidet følgende anbefalinger:

Retningslinjer for legesamarbeid mellom fastleger og Helse Nord-Trøndelag HF

God samhandling mellom leger er avgjørende for trygg og god pasientbehandling

Gjensidig respekt og likeverdighet skal ligge til grunn for samarbeid leger imellom, og mellom leger og alle andre aktører i helsetjenesten.

Ved henvisninger og tilbakeskrivninger

Tenk på din kollega som skal ta imot og behandle videre den pasienten du sender fra deg. Gi god informasjon i henvisning og epikrise. Husk oppdatert medisinliste.

Overlat ikke til din kollega en jobb du helst og best skulle gjort selv

Hvis du mener at en pasient bør henvises eller få rekvisisjon til en tjeneste, skriver du henvisningen/rekvisisjonen selv, med mindre det er klar grunn til å be en kollega gjør det.

Samarbeid om pasienter med kroniske sammensatte lidelser

Ved kompliserte tilstander informerer vi hverandre, og rådslår per telefon eller ved å møtes. Gjensidig beslutningsstøtte mellom leger bidrar til god pasientbehandling.

Gode oppfølgingsavtaler gir trygghet for pasienten og sparer tid for din kollega

Planlegg og lag klare avtaler med pasienten om kontroller og annen oppfølging der det er nødvendig. Skriftliggjør avtalene ovenfor pasient, i henvisinger og epikriser.

La pasienten ta ansvar for timebestillinger og oppfølging der det er mulig. Gi pasienten som trenger det, hjelp til nødvendige avtaler.

Ha forståelse for at tidspress og rammebetingelser av og til fører til at det kolleger overleverer til hverandre ikke alltid er så optimalt som man kunne ønske seg.

Snakk aldri nedsettende om dine kolleger i møter med pasienter og pårørende.

2024

Referat - Fagråd for legesamarbeid 18.04.24.pdf

2023  2022

   ​​

   2021    2020


     2019


      2018        ​​​​​​​​​​​​​​​
        Sist oppdatert 11.09.2023