Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Medisinsk kvalitets- og forskningsregister

RKSF har opparbeidet et medisinsk kvalitets- og forskningsregister som ble godkjent av Helse Nord-Trøndelag HF i 2020. Registeret er samtykkebasert for pasienter som startet i behandling etter at registeret ble godkjent, mens tidligere pasienter har fått mulighet til å reservere seg fra å stå i registeret. Pasientene samtykker i at informasjon fra kartleggings- og selvrapporteringsskjema benyttes som angitt i informasjonsskrivet.

Registeret inneholder sosiodemografiske data, informasjon om behandlingsnivå og -lengde, medikamentbruk, biologiske parametere, oversikt over negative livshendelser etc. i tillegg til resultater fra validerte spørreskjema som måler ulike symptomer hos pasientene. Målepunkter er primært ved start og avslutning av behandling, noe som muliggjør en evaluering av endring under behandling. 

Med utgangspunkt i kvalitetsregisteret, ble det i 2009 påbegynt en forløpsstudie for pasienter som har mottatt døgnbehandling i RKSF. Denne studien krever pasientsamtykke, og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Dette gjelder pasienter innlagt fra 2003 til og med 2020, med minimum oppfølgingstid på ett år. Forløpsstudien har flere delprosjekter, og har så langt ført til flere artikler og masteroppgaver. Tema for delprosjektene er kroppsbilde, fysisk aktivitet, mødre med spiseforstyrrelser og tvungen behandling.

Sist oppdatert 22.04.2024