Forskningsaktivitet i RKSF

RKSFs forskningsgruppe jobber for å øke forståelsen av spiseforstyrrelser gjennom en rekke klinikknære prosjekt.

En gruppe mennesker i uniform

Våre forskere har blant annet gjort studer som omhandler forløps- og remisjonsrater, fysisk aktivitet, kroppsbildeforstyrrelser, spiseforstyrrelser hos menn, pasienters opplevelse av tvungen behandling, betydningen av barndomstraumer, nevropsykologisk fungering og effekten av kognitiv trening. 

​Forskningsgruppen publiserer jevnlig i internasjonale tidsskrift og presenterer forskningen på nasjonale og internasjonale konferanser.

Forskere i RKSF​

Overlege. Overlege Sigrid Bjørnelv

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteammanuensis NTNU. DMF, IPH), Overlege

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) Klinikk for psykisk helse og rus

Disputerte
NTNU.  DMF, ISM, 2009

Tittel på avhandling
Vekt- og spiseforstyrrelser hos ungdom i Nord Trøndelag.

Forskningsområde
Spiseforstyrrelser.  En forløpsstudie som ser på ulike faktorer i forhold til pasientforløp, både ved anorexia nervosa, bulimia nervosa og overspisningslidelser.  Ulike somatiske forhold og også svangerskapskomplikasjoner er et av delområdene, det samme er fysisk aktivitet.  Vi ser på pasienters erfaring med tvungen behandling, traumeerfaring hos pasienter, interpersonlig fungering og ulike komorbide tilstanders betydning for pasientforløp.

CV ved universitet
www.ntnu.no/ansatte/sigrid.bjornelv

Avhandling

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Avdeling
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Disputerte
NTNU, 2016

Tittel på avhandling
Disturbed body image and compulsive exercise in female eating disorder patients.

Forskningsområde
Kroppsbildeforstyrrelse og tvangspreget trening er kjente symptomområder for pasienter med spiseforstyrrelse. Både i mitt kliniske arbeid som fysioterapeut o​g som forsker er det sentrale områder for å utvikle kunnskap og erfaring videre. Det er faglig enighet om at begge områdene er sammensatte og av betydning for utvikling og opprettholdelse av spiseforstyrrelsen.

De konkrete forskningsprosjektene har vært knyttet til utvikling og validering av et selvrapportskjema, Exercise and Eating Disorder (EED). Skjemaet er et klinisk verktøy. Det er utviklet for å gi god informasjon om forskjellige dimensjoner ved tvangspreget trening hos pasienter med spiseforstyrrelser, og  kan brukes i kartlegging og evaluering av behandling.

Videre har og er oppmerksomheten rettet mot forløpsforskning. Det er behov for mer kunnskap om betydningen av kroppsbileforstyrrelse og tvangspreget trening, og andre faktorer for behandlingsresultat.

CV ved universitet
CV

Avhandling

http://hdl.handle.net/11250/2390660

Radiointervju NRK
2014 07 28, Kompulsiv trening blant ungdom (MP3)

2019 01 07, Spiseforstyrrelser og trening (MP3)​


Psykologspesialist Phd Siri Weider

Akademisk tittel
Ph.d.

Yrkestittel
Førsteamanuensis/ Psykologspesialist

Avdeling
Klinikk for psykisk helsevern og rus

Disputerte
NTNU, 2015

Tittel på avhandling
Cognitive Functioning in Patients with Eating Disorders.

Forskningsområde
I mitt doktorgradsarbeid jobbet jeg med å kartlegge kognitiv fungering hos pasienter med spiseforstyrrelser. Dette arbeidet blir nå videreført i studien "Transdiagnostic Cognitive Remediation Therapy for Patients with Eating Disorders: A randomized Controlled Trial». I denne randomiserte kontrollerte studien ønsker vi å prøve ut metakognitiv terapi som en tilleggsintervensjon til ordinær behandling for pasienter med spiseforstyrrelser. I tillegg vil vi også undersøke den naturlige utviklingen av kognitive funksjoner hos denne gruppen, samt assosiasjoner mellom kognitiv funksjon, symptomer, livskvalitet og diagnoser. I tillegg er jeg involvert i ulike studier som undersøker årsak og konsekvens av spiseforstyrrelser samt studier som belyser kognitiv funksjon hos pasienter med ulike typer tilstander,  sykdommer og skader.

CV ved universitet

AvhandlingIllistrasjonsfoto. Bilde jpg.

Akademisk tittel
Cand.psychol

Yrkestittel
Psykolog

Avdeling
RKSF

Forventer å disputere
RKSF og NTNU/IPS, 2022

Tentativ tittel på avhandling
Transdiagnostic cognitive remediation therapy (CRT) for patients with eating disorders: a randomized controlled trial.

Forskningsområde
Mitt doktorgradsprosjekt har som mål å vurdere effekten av kognitiv trening (CRT) for pasienter med spiseforstyrrelser og kognitive utfordringer gjennom en randomisert kontrollert studie. I tillegg ønsker vi å kartlegge kognitiv fungering hos pasienter med spiseforstyrrelser generelt.

CV ved universitet


​​


Sist oppdatert 22.04.2024