Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe vi kan velge å forholde oss til eller ikke.

I Helse Nord-Trøndelag finner du brukermedvirkning gjennom helseforetakets Brukerutvalg og det uavhengige, offentlige Pasient- og brukerombudet.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag består av oppnevnte representanter fra forskjellige pasient- og brukerorganisasjoner. Utvalget spiller en viktig rolle mellom sykehusene og brukerne, og deltar fast helseforetakets styremøter i tillegg til egne faste møter.

Les mer om Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag

Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag brukerutvalg for barn og ungdom.

  • Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom.
  • Ungdomsrådet skal ha innflytelse og bli hørt, i forhold til tjenester og behandlinger sykehusene tilbyr barn og unge.
  • Ungdomssrådet skal drøfte og gi uttrykk for sine meninger i saker som handler om pasienttilbudet for unge brukere, samt tilbud som gis barn og unge når deres foresatte er pasienter.

Les mer om Ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag

Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Sist oppdatert 29.10.2021