Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i samfunnsmedisin i Helse Nord-Trøndelag

Ordsky med hovedord

Grafikk: Colourbox.com

Helseforetaket har består av Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, og har virksomhet i 4 lokalisasjoner fra Stjørdal i sør til Kolvereid i nord.​

Ansvaret for overordnet struktur og organisering av spesialistutdanning for leger ved Helse Nord-Trøndelag HF er lagt til fagavdelingen. Denne avdelingen er organisert med fagsjef som øverste leder og består av LIS-drift, enhet for smittevern, enhet for samhandling/ helsefellesskap, enhet for legemidler og enhet for beredskap.

Helse Nord-Trøndelag har en utdanningskoordinerende overlege (UKO), som er organisert i LIS-drift. UKO har ansvar for å følge opp HNT sine søknader for å bli godkjent utdanningsvirksomhet, følge opp fagmiljøene gjennom utdanningsansvarlige overleger (UAO), samt dialog med lederlinjen, drift av veilederkurs og delta i HNT sitt utvalg for kompetanse og utdanning.

HNT har en overordnet styringsgruppe for LIS-utdanningen, med representasjon av klinikkledere, fagsjef, HR-direktør, foretakstillitsvalgt YLF, UKO, HR- konsulent med ansvar for Kompetanseportalen. Styringsgruppa ledes av HR-sjef og gruppa følger opp saker som er foretaksovergripende knyttet til LIS-utdanningen. 


Utdanningen innenfor samfunnsmedisin er planlagt gjennomført i direktørens stab. Volumet av leger som ønsker å spesialiseres i samfunnsmedisin er økende, slik at vi i dag har 3 LIS i samfunnsmedisin i direktørens stab og en LIS i samfunnsmedisin i psykiatrisk klinikk sin ledelse.

LIS i samfunnsmedisin vil jobbe for begge sykehus, måtte påregne å reise mellom sykehusene når det ikke er aktuelt​ å samarbeide digitalt.

Organiseringen i direktørens stab, gir en mulighet for å ha et samarbeid på tvers av avdelingene og muligheten for å kunne ha et fora for faglig fordypning.

I HNT har vi fagråd for legesamarbeid i vårt helsefellesskap med kommunene. I praksis har vi hatt møter med kommuneoverlegen og statsforvalteren med 1-2 uker intervall de siste 2 år gjennom pandemien, men denne arenaen er vi i ferd med å fase ut. Denne arenaen vurderes imidlertid utviklet til en videre arena for samfunnsmedisin, hvor alle utdanningskandidater fra HNT kan delta.

I tillegg er det allerede etablert samarbeid med Helse Møre og Romsdal om utdanning i samfunnsmedisin, noe man ser på som nyttig for å kunne utnytte den samfunnsmedisinske kompetanse på tvers i regionen, samt kunne etablere faglig nettverk og arena for kompetanse- og erfaringsutveksling. Dette er viktig for å rekruttere til og utvikle samfunnsmedisinerens rolle i helseforetak. 

Nærmeste leder til lege i spesialisering i samfunnsmedisin er ansvarlig for å vurdere kompetanseoppnåelse i form av godkjenning av læringsmål. HNT sine kandidater i samfunnsmedisin vil delta i veiledningsgruppe i regi av Legeforeningen over tre år. I tillegg skal de som går i ny ordning ha regelmessig veiledning av spesialist. Dersom dette ikke løses internt i eget foretak må det inngås avtale med spesialist utenfor foretaket. 

LIS i samfunnsmedisin vil gjennomføre FKM-læringsmålene sammen med de andre spesialitetene i foretaket ved bruk av de samme læringsaktivitetene som de andre spesialitetene bruker. Dette sikrer et tverrfaglig blikk og dialog på tvers av spesialitetene. 

Øvrige læringsmål oppnås gjennom et tett samarbeid med de ulike seksjonene i Fagavdelingen, HR- og organisasjonsavdelingen, Avdeling for kvalitet og virksomhetsstyring, avdeling for utvikling, Helseplattformen, og kommunikasjonsavdelingen, samt klinikkene. I tillegg til samarbeid internt i foretaket, vil en lege i spesialisering i samfunnsmedisin også ha et tett samarbeid med eksterne aktører for å få oppfylt sine læringsmål. Eksempel på dette er samarbeidende kommuner, hvor rådgivning og undervisning er viktige læringsaktiviteter. I tillegg vil man også samarbeide med Statsforvalter, Helsetilsyn, Pasient- og brukerombud, NAV med flere. 

​Hoveddelen av utdanninga skjer i en relevant stilling i administrerende direktør sin stab i HNT. Det stilles krav om 4 års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt 1 års klinisk tjeneste, til sammen minimum 5 år. Tjeneste med et gjennomsnittlig innhold av samfunnsmedisinsk arbeid på ned til 40 % av full stilling kan godkjennes som fullt tellende. Ved innhold av samfunnsmedisinsk arbeid under 40 % av full stilling blir krav til tjeneste forlenget tilsvarende reduksjonen.

a) Inntil 1 år kan erstattes av forskingstjeneste eller

b) Inntil 1 år kan erstattes av arbeidsmedisinsk tjeneste

Når det gjelder klinisk tjeneste, kan denne utføres som 1 års tjeneste i allmennmedisin, ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk. Vi legger til rette for at LIS i samfunnsmedisin får klinisk tjeneste ved en av våre enheter i Helse Nord-Trøndelag, etter LIS sitt interesseomårde(r).  

Utdanningsløpet planlegges så snart som mulig gjennom foretakets individuelle utdanningsplan, som inkluderer gjennomføringsplan.

LIS som starter i en​ samfunnsmedisinsk stilling i HNT får innføring i organisasjonsstruktur, kvalitetssystem og prosedyreverk, samt arkivsystem og sakshandsaming knyttet til disse systemene.​

​Legen må gjennomføre gruppeveiledet utdanningsprogram i samfunnsmedisin med normal varighet på 3 år. I tillegg kommer individuell veiledning av spesialist i samfunnsmedisin. Dersom dette ikke er mulig å skaffe internt i HNT, vil man gå inn et samarbeid med annet helseforetak eller en spesialist utenfor organisasjonen.

Nærmeste leder til lege i spesialisering i samfunnsmedisin er ansvarlig for å vurdere kompetanseoppnåelse i form av godkjenning av læringsmål.

​De enkelte læringsaktivitetene og læringsmålene blir fortløpende vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er LIS sin oppgave å registrere alle læringsaktiviteter du gjør. For å sikre at du som LIS oppnår faglig progresjon og innfrir kompetansekravene i spesialistutdanninga, vil det bli gjennomført regelmessig kompetansevurdering. Det gjøres enten i dialog med veileder, supervisører eller i et  vurderingskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål blir vurdert og godkjent og at dette blir dokumentert i Kompetanseportalen.

Kurskrav: 330 timer innen følgende obligatoriske kurs, arrangeres av Norsk samfunnsmedisinsk forening NORSAM

  • ​Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (25 timer)
  • Miljørettet helsevern, smittevern, helsemessig beredskap, planarbeid (30 timer)
  • Forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid (30 timer)
  • Kvalitetsarbeid og tilsyn (30 timer)
  • Helserett og saksbehandling (45 timer)
  • Administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere (45 timer)
  • Kommunikasjon og formidling – rådgiving og samhandling (45 timer)
  • Metodekunnskap og kunnskapshandtering (50 timer)
  • Internasjonalt arbeid (30 timer)

​Du skal ha en individuell utdanningsplan som beskriver hvilken utdanning du skal gjennomføre og hvordan dette skal gjennomføres. Individuell utdanningsplan er dermed både en utdanningsplan og en gjennomføringsplan.

I HNT er det utdanningsansvarlig overlege i hver spesialitet, også i samfunnsmedisin. UAO er som vil være leders rådgiver i utdanningsspørsmål. 

I direktørens stab vil man samle LIS og spesialister i samfunnsmedisin i en samfunnsmedisinsk gruppe som vil utgjøre utdanningsutvalg.

Felles kompetansemål er en egen gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialiteter. Tema for disse læringsmåla er samhandling med pasienter og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørendeopplæring, pasient- og brukermedvirkning, kvalitet og pasientsikkerhet, forskingsforståelse, kunnskapshandtering og systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse.

Det er laget en felles plan for å oppfylle felles kompetansemål i Helse Nord-Trøndelag med påmelding via læringsportalen.​

​Det er tillitsvalgte på både sykehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom de tillitsvalgte er godt, og de​ blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.

​​For spørsmål om spesialistutdanninga, ta kontakt med:

elisabeth.b.romuld@hnt.no

utdanningskoordinerende overlege


​​

Sist oppdatert 05.05.2022