Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i revmatologi ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 12 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Gruppebilde av ansatte ved Revmatologisk avdeling. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Revmatologisk avdeling ved Helse Nord-Trøndelag HF er lokalisert til Sykehuset Levanger og er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering og dekker hele tidligere Nord-Trøndelag med et nedslagsfeltet på rundt 140 000 innbyggere innen et stort geografisk område.

Revmatologisk avdeling ved sykehuset Levanger vurderer og behandler pasienter med spørsmål om, eller kjent inflammatorisk revmatisk sykdom som artrittsykdom, bindevevssykdom, vaskulitter. I tillegg vurderer vi pasienter med, eller spørsmål om, osteoporose sekundært til inflammatorisk revmatisk sykdom. 

Revmatologisk avdeling sykehuset Levanger har stort sett poliklinisk virksomhet. Vi disponerer 2 senger på medisinsk avdeling hvor vi kan legge inn pasienter med mer komplekse problemstillinger og/eller behov for å samkjøre flere undersøkelser. Vi involverer både LIS-lege og overlege ved innleggelser da vi ser på det som en god arena for læring for LIS-lege. Vi gir infusjonsbehandling med biologisk medisin og bisfosfonat intravenøst ved vår avdeling og har mulighet for å gi infusjoner ved medisinsk poliklinikk Namsos. 

Ordinær arbeidstid ved vår avdeling er hverdager kl 8.00 – 16.00.  
Vi har ingen vaktordning, men LIS-lege møter pasienter med behov for rask vurdering («øyeblikkelig hjelp») på poliklinisk time eller ved internt tilsyn på pasienter innlagt ved annen avdeling ved sykehuset. Vi har en konfereringstelefon som fastleger og leger ved sykehuset kan ringe for å drøfte revmatologiske problemstillinger.  Denne telefonen har LIS lege hatt hovedansvar for å besvare for å få kjennskap til revmatologiske problemstillinger og håndtering. Ved behov spør LIS lege overlege om råd. 


LIS-lege sitter ved polarisasjonsmikroskop. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet.

Det fleste kliniske læringsmålene kan innfris ved Revmatologisk avdeling og Indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger. Øvrige læringsmål  kan dekkes ved et universitetssykehus. Helse Nord-Trøndelag har avtale om spesialiseringsperiode på 12 måneder med Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.

LIS lege kan velge å starte utdanningsløpet på revmatologisk avdeling eller medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger. Det kan være greit å vite at læringsmål innen indremedisin for LIS lege som skal bli revmatolog ikke samsvarer helt med læringsmål i indremedisin for LIS lege som skal bli spesialist i indremedisin. Total utdanningstid er altså normert til 5 år, men det forutsetter at alle læringsmål er oppnådd. Det er læringsmålene som er det sentrale og revmatologisk avdeling Levanger vil ha fokus på at LIS lege skal få innfridd flest mulig læringsmål i tiden her. 

Vi anbefaler at tiden ved revmatologisk avdeling ved St.Olavs Hospital gjøres i siste del av utdanningsforløpet for å få best mulig utbytte av tiden der.
Hovedmålet med tiden ved universitetssykehus er å få tilstrekkelig volum av pasienter med sjeldne inflammatoriske revmatiske sykdommer og få innfridd læringsmål som man kun får oppnådd ved universitetssykehus.

Læringsmål ved indremedisinsk avdeling Levanger eller revmatologisk avdeling St.Olavs kan erstattes med tilsvarende tjeneste annen indremedisinsk avdeling eller annet universitetssykehus innen revmatologi, men når du går inn i spesialisering ved revmatologisk avdeling Sykehuset Levanger er det utdanningsløpet skisser her, vi vil organisere for LIS legen. 
Utdanningsløp
Utdanningssted​Tid
​Avdeling 
hovedspesialitet
Revmatologisk avdeling​, Sykehuset Levanger
24 mnd

​Spesialiseringstjeneste
i eget HF

Indremedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger
24 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF

Revmatologisk avdeling, 
St. Olavs hospital

12 mnd

Ved oppstart, vil LIS-lege bli tatt varmt imot av både leger, sykepleiere og sekretærer ved avdelingen. Du vil få utnevnt en veileder blant overlegene tidlig som du skal ha månedlig veiledning med. Ved tilsetting av LIS skal det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS-legen i samarbeid mellom LIS-lege, veileder og avdelingsleder. 

Introduksjon av nye LIS- leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset den enkelte lege. LIS-lege får innføring i organisering, dokumentasjonssystemer, foretakets kvalitetssystem, beredskap og verdigrunnlag. Nye LIS-leger har en tilpasset arbeidshverdag med gradvis innføring i de ulike pasientkategoriene tilknyttet avdelingen med opplæring i klinisk revmatologisk status og ultralyd av erfaren LIS-lege eller spesialist. 

Første tiden vil du være med en overlege ved avdelingen som «flue på veggen» ved polikliniske konsultasjoner. Deretter vil du få egne polikliniske pasienter. I starten har du ekstra god tid på hver pasient og du vil møte pasienter som kommer til kontroll med etablert artrittsykdom. Ved spørsmål skal overlege være tilgjengelig for supervisjon. Er det problemstillinger som ikke må ses på eller avklares med en gang, kan LIS-lege ta opp problemstilling konferering med overlege. Det er satt av 45 minutter 2 ganger per uke til konferering med overlege. 

Med tiden vil LIS lege få flere pasienter per dag og med mer komplekse problemstillinger. Før LIS lege skal vurdere pasienter med bindevevssykdommer og vaskulitter skal LIS lege igjen være med overlege som «flue på veggen» på aktuell problemstilling.

Veiledning:  LIS-legen får tildelt veileder som er spesialist i revmatologi. Det settes av en time til veiledningssamtale hver måned.

Supervisjon: Det legges til rette for fortløpende supervisjon av LIS-legen  i de ulike læringssituasjonene LIS-legen utøver sitt arbeid i.  Det legges opp til tett supervisjon (mester-svenn) med noen felleskonsultasjoner ved oppstart og deretter supervisjon ad hoc.

Faglig utvikling: Det er øremerket 2X 45 min/uke i arbeidsplan felles for LIS-lege(r) og spesialist for konferering av ulike problemstillinger.

LIS-legen har avsatt 8 timer fordypningstid hver 14. dag. Det legges til rette for at LIS-legen får delta på faglige møter som avholdes ved avdelingen.

Vurdering av LIS-legens faglige utviklingen skjer i den månedlige veiledningssamtalen. LIS-legen vil i tillegg få fortløpende vurdering av faglig utvikling og oppnådde læringsmål. De enkelte læringsaktiviteter registreres og vurderes i Kompetanseportalen. Veileder godkjenner læringsmålene, dersom behov drøftes i evalueringskollegiet. Veiledere og supervisører skal møtes to ganger årlig for formell evaluering av LIS-legen. Veileder vil deretter gi formell tilbakemelding til LIS-legen om progresjonen i utdanningen og gi råd om hvordan videre progresjon skal gjennomføres.

LIS lege har krav på 4 timer fordypning per uke og avdelingen har valgt å legge inn 8 timer(1 dag) fordypning hver 14.dag. 

LIS lege har krav på å få gjennomført de anbefalte kurs som kreves i forbindelse med spesialistutdanning. LIS-legen får permisjon for å delta på alle anbefalte kurs. Avdelingen prøver også å legge til rette for deltagelse på andre relevante kurs. I Kompetanseportalen vil LIS lege finne de kompetanseplaner som gjelder og som må gjennomføres. 

Det er avsatt tid til internundervisning sammen med revmatologisk avdeling ved St.Olavs mandager og onsdager, i tillegg til internundervisning ved vår avdeling torsdager hvor både LIS lege(r) og overleger deler på å lede undervisningen. Internundervisningen er tilpasset kliniske og teoretiske læringsmål i spesialiteten minst 70t/ år. Undervisningen kan ha utgangspunkt i forskningsartikler, kasuistikker eller teoretisk gjennomgang av et tema.

​Legene ved avdelingen har fagmøte hver torsdag og annenhver tirsdag hvor LIS lege(r) og overleger drøfter mer komplekse problemstillinger sammen.

Det er avsatt tid til møte om pasientbehandling med biologiske legemidler annenhver torsdag.

Torsdag er det også røntgenmøte hvor vi sammen med røntgenlege ser på røntgenbilder vi har ønsket demonstrert.  

Vi har månedlige tverrfaglige møter med henholdsvis nefrologer og lungeleger hvor det tas opp felles pasienter. ​​

LIS-lege holder internundervisning for sine kollegaer. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes​

Avdelingen legger til rette for å delta i ulike forskningsprosjekt. For tiden pågår det prosjekt innenfor fatigue og Pasientstyrt Oppfølging ved Revmatisk Sykdom (PORS). Avdelingen inkluderer data til de nasjonale kvalitetsregistrene NorArtritt og NorVas og det landsdekkende kvalitetsregisteret RevNatus.

Forskning for leger 

Utdanningsutvalget består av en utdanningsansvarlig overlege, avdelingsoverlege, en LIS-lege og avdelingsleder. Det avholdes to faste møter per halvår i utdanningsutvalget.

Avdelingen har en knemodell som kan brukes i opplæring i knepunksjon​​. Veiledning  og supervisjon tilknyttet ferdigheter som leddpunksjon, polarisasjonsmikroskopi, kapillærmikroskopi, ultralyd mm gis av alle avdelingens overleger/erfaren LIS.

Sist oppdatert 03.01.2023