Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i onkologi ved Sykehuset Namsos

Som LIS-lege på Sykehuset Namsos vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmål for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål gjennom individualisert hospitering ved Kreftklinikken ved Sykehuset Levanger og i løpet av 24 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Kreftklinikken ved St.Olavs hospital.

Gruppebilde med ansatte i Kreftpoliklinikken i Namsos. Foto.

Utdanningen av LIS-leger skjer hovedsakelig ved Sykehuset Namsos​, med individualisert hospitering på Sykehuset Levanger. I tillegg er det behov for en spesialiseringstid på et universitetssykehus for å få dekt læringsmål blant annet i stråleterapi og noen få diagnosegrupper hvor behandlingen i stor grad er sentralisert (cancer testis, ØNH, lymfom, sarkom, thyroidea, CNS tumorer). Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

Kreftpoliklinikken, Sykehuset Namsos er en aktiv poliklinikk drevet hovedsakelig av en medisinsk onkolog og kreftsykepleiere. Det er også et palliativt team ved Sykehuset Namsos, drevet av kreftsykepleier og anestesilege, i nært samarbeid med medisinsk onkolog, kirurg, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og diakon. Poliklinikken hadde over 2900 polikliniske konsultasjoner i 2022, derav over 1000 konsultasjoner med medisinsk onkolog/onkolog, og 1150 kurbehandlinger.

Kreftpoliklinikken har ansvaret for alle store tumorgrupper unntatt lungekreft, hematologiske maligniteter og gynekologisk kreft som er under henholdsvis lungemedisin, hematologi og gynekologi. Noen sjeldne entiteter som for eksempel sarkomer behandles i samråd med St. Olavs hospital. 

Avdelingen har i tillegg et palliativ team som driver med utstrakt palliativ virksomhet; poliklinikk og dagbehandling i Kreftpoliklinikkens lokaler, tilsyn av innlagte pasienter på sykehuset, i pasientens hjem og kommunale institusjoner. Det palliative teamet har et bredt samarbeid med Seksjon Lindrende Behandling (SLB) ved St. Olavs hospital, DMS, palliative enheter ved sykehjem, primærleger, kreftkoordinatorer og hjemmesykepleietjeneste ute i kommuner. Palliativ team har tverrfaglig møte annenhver uke, og ukentlig, videobasert, undervisning i regi av Kompetansesenteret i lindrende behandling i Midt-Norge.

Avdelingen har ingen egen sengepost, men onkologiske pasienter med behov for innleggelse blir hovedsakelig innlagt på kirurgisk avdeling.

Onkologer og LIS deltar på felles previsitt med kirurgene hver dag der innleggende pasienter med onkologiske relaterte problemstillinger blir diskutert og gjennomgått, samt at inneliggende kreftpasienter blir tilsett av onkolog.

Poliklinikken har overlegestillinger for to onkologer. Aktuelt er det ansatt en overlege med dobbelspesialitet fra Nederland innen indremedisin og medisinsk onkologi. De periodene som medisinsk onkolog ikke er tilstede, blir poliklinikken drevet av ambulerende onkologer Levanger/ St. Olavs hospital/vikar. Avdelingen har en stilling for en LIS.

LIS som har sitt arbeidssted ved Sykehuset Namsos har mulighet til å ambulere til Sykehuset Levanger dersom de selv ønsker det, på de dagene der det er onkolog tilstede for supervisjon og veiledning.

LIS3 vil ha veileder ved kreftpoliklinikken Levanger. Veiledningssamtaler skjer månedlig. LIS har individualisert hospiteringsopplegg som er læringsmålstyrt ved læringsarena kreftpoliklinikk Sykehuset Levanger. 

LIS som har sitt arbeidssted ved Sykehuset Levanger har mulighet til å ambulere til Sykehuset Namsos dersom de selv ønsker det, på de dagene der det er onkolog tilstede for supervisjon og veiledning, spesielt ift. måloppnåelse i medisinsk onkologi innen de store tumorgruppene uro-, gastro- og brystkreft samt i palliasjon.

Onkologi har grenseflater mot patologi og diagnostisk radiologi. Vi har her en radiologisk avdeling med røntgen, CT, MR, ultralyd og nukleærmedisin ved Levanger/ St. Olavs hospital som gir god service. Det er etablert et lokale ukentlige MDT-møter med gastrokirugi og flere regionale videobaserte MDT-møter (uroonkologi, mamma, melanomer). Utover dette er det også etablert tett samarbeid med radiologer hvor man får demonstrert og diskutert radiologiske bilder. Vi har tett samarbeid med Avdeling for patologi og Seksjon for medisinsk genetikk ved St. Olavs hospital.

Onkologen planlegger multimodal behandling i nært samarbeid med flere kirurgiske og indremedisinske spesialister, som gastrokirurg, endokrinkirurg og urolog. St. Olavs hospital står for alle strålebehandlinger.. 

Største delen av spesialistutdanningen innen onkologi kan gjennomføres ved Sykehuset Namsos, med individualisert hospitering ved Kreftavdelingen på Sykehuset Levanger. Læringsmål som ikke kan oppnås ved Helse Nord-Trøndelag kan dekkes i en spesialiseringsperiode på 2 år på Kreftklinikken ved St.Olavs hospital eller et annet universitetssykehus. Helse Nord-Trøndelag har avtale med St.Olavs hospital. Dette gjelder læringsmål innen stråleterapi samt tumorgruppene cancer testis, ØNH, lymfom, CNS tumores, thyroideacancer og sarcom. Av de 2 årene på St. Olavs hospital skal det ene året være avsatt til å være på stråleseksjonen for å kunne oppnå det som kreves innen stråleterapi.

For de øvrige tumorgrupper kan læringsmålene oppnås ved Sykehuset Namsos, med individualisert hospitering ved Kreftavdelingen på Sykehuset Levanger. Begge sykehus har ansvar for alle store tumorgrupper (GI, uro, bryst, nyre, malignt melanom, cancer origo incerta) med unntak av lunge, hematologisk malignitet og gynekologisk kreft. For lungekreft kan læringsmålene oppnås under sidetjeneste ved Medisinsk avdeling, mens lymfom-delen vil bli dekt ved St. Olavs hospital. For hematologisk malignitet kan læringsmålene oppnås under sidetjeneste ved Medisinsk avdeling, i tillegg til ved St. Olavs hospital.

Ett års sidetjeneste ved Medisinsk avdeling inklusiv vakttjeneste, kan gjennomføres i sin helhet ved Sykehuset Namsos. Når det gjelder gynekologisk cancer er det mulighet for hospitering ved Gynekologisk avdeling. De aller fleste cellegiftkurene som gis til gynekologiske pasienter gis i Kreftpoliklinikkens lokaler.
 
Utdanningsplan for spesialiteten med tidslinje for rotasjon internt og eksternt for onkologi
Formålet med utdanningsplan med tidslinje er å vise hvor utdanningen skal foregå, hvilke læringsmål som kan gjennomføres hvor, ønsket for rekkefølge på gjennomføring av tjeneste og estimert tid for de ulike delene av utdanningsløpet.
Alle læringsmål gjennomføres fortrinnsvis lokalt, læringsmål som helt eller delvis (i parentes) må oppnås ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital er: ONC012, 015-016, 019-020, 026, (029), 043 og 045-059. 
 
Utdanningsforløpet 
Utdanningsforløpet
​TID ​HF ​Sykehus ​Læringsarena ​Læringsmål ONC
​0-3 år ​HNT ​Sykehuset Namsos 

​Kreftpoliklinikken 

001-010, 013-014, 017-018, 021-022,
025, 027-028,(029), 030-042,
044,068
​1-2 år ​HNT 

Sykehuset Namsos

​Medisinsk avdeling
011-012,
023-024,
060-067
​0-3 år ​HNT ​Sykehuset 
Levanger
​Avdeling for kreftbehandling
001-010,013-014, 017-018, 021-022, 025, 027,042, 044, 068
 
​4-5 år ​St.Olav ​St. Olavs hospital ​Kreftklinikken;
inkludert ett års tjeneste ved stråleseksjonen

012,015-016,
019-020, 026, (029), 043,045-059​

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring i Helse Nord-Trøndelag eller onkologifeltet.

Utdanningen av LIS-leger skjer ved praktisk pasientarbeid og tett supervisjon (mester-svenn i begynnelsen med felleskonsultasjoner, deretter kun ved vanskelige kasus), internundervisning, kurs og veiledning. Det settes av tid til faglig fordypning i tjenesteplanen (en dag annenhver uke), og det er mulighet til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning.

Supervisjon

Utdanningskandidatene vil ha tilgang til løpende supervisjon. Mester-svenn relasjon vil være sentral i forhold til supervisjon. Mester-svenn relasjon består av daglig og nær kontakt mellom spesialist/medisinsk onkolog og utdanningskandidat. Utdanningskandidat skal ha tidlig ansvar under veiledning ved poliklinikk og tilsyn og etter hvert håndtering av eksterne henvisninger. Spesialist/medisinsk onkolog og utdanningskandidat kan delta på samme konsultasjon hvor spesialist kan observere kandidaten og motsatt. Videre kan spesialisten/medisinsk onkolog lese gjennom alle viktige journalnotater og er tilgjengelig for spørsmål i det daglige virke. Videre er det lagt opp til muligheter for drøfting av pasienter i plenum og i MDT.

Veiledning

LIS3 vil ha veileder ved kreftpoliklinikken Levanger og veiledningssamtaler vil skje gjennom at LIS3 er ved læringsarena kreftpoliklinikk. Veileder vil bli oppnevnt straks etter at LIS-legen har startet ved avdelingen, og man vil umiddelbart og senest innen en måned avholde et veiledningsmøte hvor LIS-legen i samråd med veileder setter opp en individuell utdanningsplan. Veiledning vil skje minst en gang i måneden, den skal være avtalt og skjermet for forstyrrelser (telefon, calling osv.). LIS-legen og veileder er ansvarlig for å gjøre avtaler utover dette ved fravær på avsatt tidspunkt for veiledning. Veiledningen og vurdering skal skje på en systematisk/ strukturert måte. I tillegg skal det også avholdes årlig veiledningssamtale hvor man vurderer progresjonen av LIS-legen og legge en videre progresjonsplan. Gruppeveiledning vil bli gitt i tillegg til individuell veiledning. For felles kompetansemål vil dette bli arrangert på tvers av spesialiteter.

Faglig utvikling

Avdelingen legger til rette for at LIS-legen kan få permisjon for å delta på både obligatoriske og valgfrie kurs, regionale og nasjonale fagmøter samt kongresser gjennom hele sitt utdanningsløp. LIS-legen skal aktivt delta på internundervisning som holdes både internt og eksternt (videobasert fra St. Olavs hospital) hvor LIS-legen selv skal være en aktiv undervisningsholder. Det vil til enhver tid være utarbeidet en langtidsplan for internundervisningen hvor sentrale temaer vil bli gjennomgått innen en 2 års periode. Videre avsettes det tid i tjenesteplanen til faglig fordypning. Det er også gode muligheter til forskningsdeltakelse og forskningsveiledning.

Helsepersonell i internundervisningssituasjon. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder. 

 

Internundervisning tilsvarende 125 timer/år

LIS deltar i felles LIS-undervisning med Kreftavdelingen ved Sykehuset Levanger. Avdelingen har 135 minutter teoretisk undervisning ukentlig hvorav 45 minutter er internt i avdelingen. Den øvrige undervisningen er videooverført i samarbeid med Kreftklinikken, St Olavs hospital. I tillegg til dette er det også ukentlig 45 minutter palliativ regionsundervisning i regi av Kompetansesenter i lindrende behandling. Det er utarbeidet en langtidsplan for internundervisningen hvor læringsmål for onkologiutdanningen blir gjennomgått innen en 2 års periode.  kravet på minst 70t/år innfris.

Leger og sykepleiere på internundervisning. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Kurs

Avdelingen legger til rette for at LIS-legen kan få permisjon for å delta på både obligatoriske og valgfrie kurs, regionale og nasjonale fagmøter samt kongresser gjennom hele sitt utdanningsløp. LIS-legen oppfordres til å delta på kurs, fagmøter og kongresser. Man justerer driften i de periodene det foreligger kurs, fagmøter og kongresser som LIS-legen ønsker å delta, slik at LIS-legen har mulighet til å delta på noen av disse møtene.

Det legges til rette for at LIS kan delta i vitenskapelig arbeid. Dette kan inngå i legens individuelle utdanningsplan når dette er aktuelt. LIS motiveres til å påta seg konkrete oppgaver innenfor kvalitetsarbeid og utvikling av avdelingens prosedyrer og rutiner. 
I tillegg har man gjennom intern undervisning ukentlig artikkelgjennomgang i samarbeid med St. Olavs Hospital og Ålesund Sykehus. LIS deltar aktivt med fremlegging av artikler og diskusjon av studiene som fremlegges.
 

Forskning for LIS-leger

Utdanningsutvalget består av en utdanningsansvarlig overlege og en LIS-lege. 

Det har vært avholdt regionalt rotasjonsråd hvor spesialiteten har deltatt og bidratt med å utarbeide regional spesialiseringsperiode.

Ikke aktuelt for vår spesialistutdanning.

Sist oppdatert 06.11.2023