Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i lungesykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med St.Olavs hospital.

Lege holder bronkoskop. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.

Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere.  Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg far vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU 3.-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (4) og nyresykdommer (4).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde.

Lungeseksjonen driver diagnostikk og behandling av vanlige lungelidelser, blant annet KOLS, astma, lungeinfeksjoner inkludert TBC, interstitielle lungesykdommer og lungekreft. Vi har ansvar for pasienter ved lunge sengepost, og medansvar ved lungerelaterte problemstillinger ved medisinsk overvåkningsavdeling og intensivavdeling. Lungeseksjonen har per i dag 4 overlegestillinger (en med PhD-grad), og utvider nå med den femte.

Vi har en sengepost med 15 senger hvorav ett luftsmitteisolat. Det gjøres full utredning i lungemedisin unntatt enkelte spesielle diagnostiske undersøkelser som thorakoskopi og volumbestemmelser. Sykehuset har utredningsansvar for lungekreft, og oppfølgings- og behandlingsansvar for de fleste av disse pasientene.  Lungecancerpasienter følges fra diagnose til terminalforløp. Seksjonen har et eget poliklinisk rehabiliteringsprogram og egen tobakksavvenningspoliklinikk.

Vår poliklinikk har 4 spesialsykepleiere, kreft-koordinator og tbc-koordinator. Poliklinikken er moderne og velutstyrt for respirasjonsfysiologisk utredning inkludert kardiopulmonal belastningstest. Vi driver aktiv bronkoskopivirksomhet, og har utstyr for EBUS-TBNA med både radial og konveks probe.

Den daglige driften er på mange måter organisert for å optimalisere utdanningssituasjonen. En overlege har det overordnede ansvar for sengepost en uke av gangen og roterer deretter til poliklinikk. LIS-lege har poliklinikk, postarbeid inkl supervisert previsitt. LIS får grundig opplæring i aktuelle utredninger med tilhørende prosedyrer, diagnostikk, behandling og oppfølging under supervisjon og veiledning av spesialist i lungesykdommer. Vi har internundervisning som er rettet mot læringsmål i lungesykdommer en gang pr uke. LIS-leger og overleger bytter på ansvaret for gjennomføring av internundervisning. Vaktplaner er organisert slik at LIS er annenhver uke på seksjon (postarbeid/pol.klin) og annenhver uke i vakt, hvorav fordypningsdager er lagt i vaktuker. Dette gir bl.a bedre kontinuitet for oppnåelse av læringsmål på seksjonen, og gode muligheter for fordypning og gjennomføring av læringsaktiviteter i vaktuker. LIS går 12 timers generelle indremedisinske vakter, og har sammen med LIS1 og overlegebakvakt ansvar for alle akutte indremedisinske pasienter, inkludert de alvorligste syke på medisinsk overvåkning og intensiv avdelingen. ​

Lungeseksjonen driver diagnostikk og behandling av vanlige lungelidelser, blant annet KOLS, astma, lungeinfeksjoner inkludert TBC, interstitielle lungesykdommer og lungekreft. Vi har ansvar for pasienter ved lunge sengepost, og medansvar ved lungerelaterte problemstillinger ved medisinsk overvåkningsavdeling og intensivavdeling. 


LIS-leger roterer 3 mnd til medisinsk overvåking (MOA). Erfaringsmessig hører ca halvparten av pasientene som ligger på MOA til lungeseksjonen. Det er daglig supervisjon for LIS-leger som har MOA-tjeneste  I forbindelse med vakt er det mange lungerelaterte problemstillinger LIS-lege må ta stilling til, gjennomgang/tilbakemelding av problemstillinger blir ivaretatt dagen etter på felles morgenmøte. 


Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både sengeposten og undersøkelsesavdelingen/poliklinikken.

Spesialisering i lungesykdommer er en LIS 2/3 utdanning på minst 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. På Sykehuset Levanger vil du få dekket nødvendige praktiske prosedyrer, klinisk tjeneste og mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3.

I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid ved avdeling for lungesykdommer ved universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St.Olavs hospital.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Medisinsk avdeling inklusiv seksjon for lungesykdommer,
Sykehuset Levanger

42 mnd

Spesialiseringstjeneste i annet HF

Lungemedisinsk avdeling, St.Olavs hospital

18 mnd

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder.

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris. I tillegg gjennomføres seksjonsvis undervisning for alle våre spesialiteter en gang ukentlig.

Alle overleger, LIS-l1/2/3-leger ved alle avdelingens seksjoner deltar og presenterer etter oppsatt plan. Undervisningsformen er foredrag om angitt tema, kasuistikker, gjennomgang av prosedyrer, presentasjon av møte-/konferansebidrag og referat fra møter/konferanser, pluss diskusjon om temat i kollegiet. Undervisningstiden er en del av arbeidstiden og det er ingen andre arbeidsoppgaver planlagt i dette tidsrommet (foruten vaktarbeid), så alle som er tilstede den dagen forventes å møte til undervisningen. LIS bruker tid til fordypning på å forberede undervisningen.

Det er utarbeidet en rulleringstabell for teoriundervisningen som sikrer planmessig gjennomgang av kliniske læringsmål i faget over en periode på 2-3 år basert på mal for program/emneliste. Detaljert plan for undervisningen utarbeides hvert vår- og høstsemester basert på rulleringstabell og forestås av Utdanningsutvalget.

Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på obligatoriske og anbefalte kurs. Avdelingen dekker kursavgiften

​Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt. 
Lungeseksjonen har 2 spesialister og 2 LIS med forskningskompetanse, og seksjonen rekrutterer til egne kliniske studier. Forskningsfeltene omhandler medisinsk teknologi/onkologi, medisinsk teknologi og kunstig intelligens (LIS leder et lokalt innovasjonsprosjekt med bruk av trådløst stetoskop) samt epidemiologiske studier tilknyttet HUNT innen både KOLS, sarkoidose og osteoporose. 
Forskning for LIS-leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 25.11.2022