Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i geriatri ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege i geriatri på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for del 2 og deler av del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av  spesialiseringstid ved geriatrisk avdeling (6mnd) og hospitering ved Midtnorsk slagsenter (3 uker) ved St.Olavs hospital.

LIS-lege og veileder sammen med eldre pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Utdanningen av spesialister i de indremedisinske fag kan i hovedsak gjennomføres ved medisinsk avdeling Sykehuset Levanger. I tillegg er det for grenspesialiteter (med unntak av indremedisin) behov for en spesialiseringstid ved universitetssykehus for å få dekt alle læringsmål. Helse Nord-Trøndelag har inngått avtale om spesialiseringstid ved St Olavs hospital.

Målsettingen er å gi en så bred og god utdanning som mulig innen indremedisin og fagets grenspesialiteter. Dette oppnås med supervisert tjeneste ved sengepost og poliklinikk, vakttjeneste, øvelser, undervisning- og forskningsoppgaver og arbeid med kvalitetsforbedring. LIS vil utvikle evnen til å samarbeide med andre faggrupper og annet personell innen sykehuset.

Fagets læringsmål ivaretas gjennom systematisk rotasjon innen avdelingen samt med supervisjon, organisert veiledning og undervisning. Gjennom gradvis mer selvstendig arbeid og involvering vil LIS-legen få erfaring i ledelse av den kliniske tjenesten.


Sykehuset Levanger er lokalsykehus for omlag 100 000 innbyggere.  Medisinsk avdeling Levanger er seksjonert og tilbyr utdanningsvirksomhet for LiS 2/3 i indremedisin, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer og nyresykdommer. I tillegg far vi utdanningsvirksomhet for medisinstudenter fra NTNU 3.-5. år, samt utenlandsstudenter som hospiterer.

Avdelingen har «fylkes»-funksjoner i nordlige del av Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag fylke, 140.000 innbyggere) for blant annet nyresykdommer inkludert dialyse, pacemakerinnleggelser, postoperativ fase etter hjerteoperasjoner, hematologi, Tbc, respirasjonsfysiologi, lungekreftutredning, endoskopisk ultralyd (lunge og gastro), ERCP og pH/manometri.

Medisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger har 63 senger inkl. 5 senger på medisinsk overvåkning (MOA). I tillegg benytter avdelingen sykehusets felles observasjonspost og intensivmedisinske avdeling. Det er en stor aktivitet innen alle fagfeltenes laboratorier og poliklinikker med godt læringspotensial for LIS-kandidatene.

Avdelingen har 11-12 LIS 1, 17 LIS 2/3 og 24 overleger hvorav alle er spesialister i indremedisin. I tillegg har vi grenspesialister i blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (3 +1 nevrolog), hjertesykdommer (5), lungesykdommer (5) og nyresykdommer (4).

LIS-lege deltar i ikke-seksjonert, generell indremedisinsk vakt som tilstedeværende sekundærvakt. LIS1-lege i primærvakt er også tilstedeværende. Tertiærvakt (overlegene) har hjemmevakt etter kl. 21. Andre grenspesialister kan kontaktes hvis nødvendig av vakthavende.

LIS-lege roterer mellom avdelingen seksjoner i prinsippet hvert halvår for å innfri de kliniske læringsmål. Tjeneste ved medisinsk overvåkning på tre måneder fordeles blant de mest erfarne LIS-leger. 

Medisinsk avdeling har egen overvåkningsavdeling (MOA) som er viktig for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost.

MOA har 5 senger og har nylig oppgradert infrastrukturen (vår 2019) og etablert elektronisk observasjonskurve. Seksjonens sykepleiere er i stor grad spesialutdannet. Erfaren LIS-lege bemanner seksjonen og superviseres av spesialist fra pasientens moravdeling/fagområde. LIS-lege får en god opplæring i diagnostikk, vurdering, stabilisering og behandling av et vidt spekter alvorlig syke pasienter. Tjenesten vil gi LIS den nødvendige læringsaktivitet for å nå aktuelle kompetansemål innen dette tjenesteområde.

Geriatrisk seksjon med slagenhet har per idag 8 senger. Det er 3 overleger i geriatri og 2-3 LIS-leger tilknyttet seksjonen. Videre har vi nevrolog ansatt i 50% stilling med tilhørighet til geriatrisk seksjon/slagenhet som deltar i tverrfaglig arbeid på avdelingen. I det tverrfaglige arbeidet inngår også sosionom, logoped, fysio- og ergoterapeut og geriatrisk sykepleier.

Seksjonen har sammen med alderspsykiatrisk team felles ukentlig demonstrasjon av billeddiagnostiske undersøkelser (CT og MRI). Dette er en viktig arena for faglig diskusjon og utvikling i samarbeid med dedikert radiolog.

På sengepost gjennomføres previsitt med geriater og neurolog. Det forestås opplæring i utredende undersøkelser og praktiske ferdigheter som spinalpunksjon og ultralyd halskar.

Poliklinikk omfatter utredning og oppfølging av problemstillinger knyttet til kognitiv funksjon og demens, oppfølging etter hjerneslag, førerkortvurderinger. LIS deltar aktivt også i dette arbeidet.

Som en del av vår aktivitet deltar vi på konsensusmøter med avdelinger på St Olavs hospital (geriatrisk, alderspsykiatrisk og nevrologisk avd). Vi er knyttet opp mot Ger-IT (fjernundervisning i geriatri), vi har «Områdegeriatri»-prosjekt der LIS, overlege og geriatrisk sykepleier gjennomfører konsultasjoner utenfor sykehuset, samt en «delirium-poliklinikk». Det er tatt initiativ til ortogeriatrisk prosjekt som p.t. er i støpeskjeen.

Vi har spesialister på Medisinsk avdeling innenfor de fleste indremedisinske grenspesialistene (blodsykdommer (2), endokrinologi (1), fordøyelsessykdommer (5), geriatri (4), hjertesykdommer (4), lungesykdommer (5) og nyresykdommer (5) som man samarbeider tett med på daglig basis.

Videre har vi tett samarbeid med nevrologer på Sykehuset Levanger som til dels er jevnlig med på previsitter eller kommer på tilsyn ved behov. Hvis det ikke er tilstede nevrologer på Sykehuset Levanger har vi tett samarbeid med nevrologer på Sykehuset Namsos.

Vi har også ukentlige samarbeidsmøter med spesialister og leger ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger. I tillegg har vi felles røntgendemonstrasjoner (MR/CT) første mandag i måneden. Ellers har kontakt via tilsyn på innlagte pasienter. Vi samarbeider også med alderspsykiatrisk avdeling med felles møter med primærhelsetjenesten og arrangerer sammen også Nordre Trøndelag Demensforum. 

Når det gjelder ortogeriatri har ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger en gruppe tilegnet ortogeriatriske pasienter. Disse får man regelmessige tilsyn på, som LIS3 gjerne tar. Det er også planer om tettere samarbeid med de ortogeriatriske pasientene med geriatrisk seksjon. 

Vi har også tett samarbeid med spesialister i fysikalsk medisin på Rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Levanger. Vi samarbeider tett med disse om spesielt slagpasienter, men også andre pasienter som trenger spesialisert rehabilitering. 

 LIS3 kandidater i Geriatri ved medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger, går ca 14delt vaktturnus på hele medisinsk avdeling. I praksis betyr det man annenhver uke har vaktuke (går dagvakter og nattevakter der man har fordypningsdager til egenlæring når man ikke går vakt) og annenhver uke har postuke med evt poliklinikk. I vaktukene får man gjort prosedyrer som spinalpunksjoner, trombolysevurderinger og ultralydvurderinger. I tillegg brukes fordypningsdagene i vaktuka til å gjøre læringsaktiviteter til å nå læringsmålene. I postukene går man enten visitt på seksjonen for geriatri og slag der man har previsitt sammen med overlege geriatri evt med nevrolog i tillegg. Man går visitt alene under supervisjon av geriater, evt sammen med geriater på spesielle pasienter. Her gjøres en del fallutredninger og delvis demensutredninger i tillegg til mye læringsaktiviteter i forbindelse med aktuelle pasienter for å nå læringsmålene i geriatri. I en del postuker har LIS3 egen geriatrisk poliklinikk istedenfor postarbeid der man får gjort mye demensutredninger, spinalpunksjoner og også noe fallutredning. Dette gjøres under supervisjon av geriater. I tillegg har LIS3 også slagpoliklinikk 1 gang ila en postuke ca 1 gang i mnd. Så sett ut fra dette mener vi at læringsaktiviteter organiseres tilfredsstillende og at vaktplanen er slik at det blir nok rom for læringsaktiviteter.​


Læringsmålene ivaretas gjennom strukturert opplæring der teoretisk undervisning og utdanning følges opp med faglig supervisjon og veiledning etter mester-svenn-prinsippet ved både ved sengeposten og poliklinikken.

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling hovedspesialitet

Medisinsk avdeling inklusiv seksjon for geriatri,
Sykehuset Levanger
54 mnd
Spesialiseringstjeneste
i annet HF    

Avdeling for geriatri,

Midtnorsk Slagsenter,  
St.Olavs hospital (hospitering)

6 mnd

3 uker

Introduksjon av nye LIS-leger skjer etter et individuelt opplegg tilpasset hver enkelt kandidat avhengig av eventuelt tidligere arbeidserfaring ved HNT og innenfor spesialiteten. 

Veileder oppnevnes første uke.

Supervisjon foregår i og som en integrert del av det daglige kliniske arbeidet inkludert morgenmøter, visitter, post- og poliklinisk arbeid, opplæring og utføring av prosedyrer og i vaktsituasjon.
Supervisjonen gis som umiddelbar faglig tilbakemelding og rettledning i den praksisnære daglige virksomheten. Supervisjonen skal også bidra til at LIS-legen oppnår aktuelle læringsmål gjennom læringsaktiviteter i det daglige virke.

Veiledning og vurdering skal organiseres og gjennomføres ved læringsarenaen.
Veiledningssamtale mellom LIS-lege og overlege. Foto.

Alle LIS-leger har månedlige veiledningssamtaler med veileder. Foto: Ole A. Kirknes.

Individuell veiledningssamtale utføres fast 1 gang i måneden  samt ved behov. Under samtalen skal det gis rom for refleksjon og drøfting av faglige utfordringer sammen med en mer erfaren kollega. Man diskuterer problemstillinger Lis-lege møter i det daglige arbeidet. Det gjelder både etiske og medisinske problemstillinger. Det evalueres progresjon i nødvendige teoretiske og praktiske ferdighetene ut fra den individuelle utdanningsplanen. Videre kan det gis tilbakemeldinger fra andre kollegaer om hvordan kandidaten oppfattes å fungere og hva kandidaten bør arbeide spesielt med.

Det legges også opp til gruppeveiledning særlig i forbindelse med 4 lokale kurs innen FKM (felles kompetansemodul) og Forbedringsoppgaven. I denne veiledningen er det mer generelle problemstillinger som skal drøftes. Gruppeveiledningen gir mulighet for erfaringsutveksling
mellom deltakerne og danner et faglig nettverk for LIS-legene.

Fordypningstid tilsvarende 4 timer i uka, taes ut som hele uker, og er satt inn i arbeidsplanen.
Denne taes som en regel på arbeidsplassen for selvstudium eller ferdighetstrening i praktiske prosedyrer eller som hospitering ved andre avdelinger.

For å sikre at LIS-lege kan oppnå faglig progresjon og tilegne seg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium.

Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.  Dette ansvar har leder delegert til den veileder LIS-lege tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen. Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, og noen godkjennes av supervisør eller veileder.    

To dager ukentlig avholdes internundervisning tilpasset kliniske læringsmål for Indremedisin del 2 slik at kravet minst 70t/år innfris.

En dag i uken har man felles seksjonsvis undervisning i geriatri/slag med fokus på læringsmålene for spesialiteten geriatri. Denne undervisningen er felles via Teams mellom Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. I tillegg deltar seksjonen på nasjonal undervisning på GerIT.

LIS3 i geriatri holder jevnlig innlegg om geriatriske emner både på fellesmedisinsk internundervisning og på den seksjonerte undervisningen. 
Det prioriteres høyt at LIS-leger skal delta på anbefalte og valgfrie kurs. Det gis permisjon med lønn og dekning av utgifter (som ikke dekkes av DNLFs Fond III).

Medisinsk avdeling har i en årrekke satset på forskning og forskningskompetanse. Avdelingen har ulike forskningsaktiviteter inkludert større kliniske og epidemiologiske studier. Den akademiske produksjonen er god med hele 18 nivå 1 godkjente publikasjoner i 2018.
Flere seksjoner ved avdelingen er involvert i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Per i dag har 8 kollegaer PhD, videre er det 4 post doc løp og 5 i PhD-utdanning. Det har i stor grad blitt lagt til rette for kombinerte stillinger (klinikk/forskning). Det er et ønske og mål om at både LIS og overleger får mulighet til å delta i ulike forskningsprosjekter for å øke sin egen og avdelingens faglige og forskningsmessige kompetanse, så langt klinikkens ressurser tillater det.
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-NTNU) er lokalisert som sykehusets nærmeste nabo. Dette har gitt avdelingens ansatte mulighet for et tett samarbeid med forskningsmiljøet der og har avstedkommet mange gode forskningsprosjekt.

Forskning for LIS-leger

Avdelingen har et utdanningsutvalg som planlegger internundervisningen. Utvalget består av 1 utdanningsansvarlig overlege og 1 LIS-lege.

Utdanningstilbudet er under kontinuerlig evaluering og drøftes regelmessig i utdanningsutvalget og seksjonsvis minst hvert halvår i forbindelse med planlegging av den interne undervisningen..
 
Utdanningsplanen for medisinsk avdeling skal være et forpliktende dokument for avdelingen, LIS-lege og for veileder.

Forberedelse og gjennomføring av den interne undervisning fordeles mellom de overleger og LIS-leger.

Praktiske ferdigheter innlæres i klinisk arbeid under supervisjon. En stor del av dette vil foregå i det daglige virke og ved at LIS oppsøker de mulighetene som avdelingen byr på.

Det arrangeres ukentlige «stansøvelser» som påtroppende vaktteam deltar på. I tillegg gjennomføres det 4 BEST-øvelser per år.

Sist oppdatert 28.10.2022