Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i barnesykdommer ved Sykehuset Levanger

Som LIS-lege på Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av de fleste læringsmålene for del 3. Du får fullført øvrige læringsmål i løpet av 18 måneders spesialiseringstid ved et universitetssykehus. Vi har vår avtale med Barne- og ungdomsklinikken ved St.Olavs hospital.

LIS-lege undersøker baby. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert i Kvinne-Barn-Familieklinikken som er en gjennomgående klinikk med virksomhet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. 

Barne- og habiliteringsavdelingen dekker lokale behov for medisinske spesialisttjenester for barn og unge i alder 0 - 18 år.

Poliklinikken og seksjon habilitering barn og ungdom består av team på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, mens sengeposten (åtte senger, derav to kirurgiske senger), dagenheten og kuvøseposten (enhet for premature og syke nyfødte, 6 senger, fra gestasjonsuke 30) er lokalisert på Sykehuset Levanger.

Barne- og habiliteringsavdelingen har ca 9 500 pasientkontakter årlig, derav ca 8 000 polikliniske konsultasjoner og ca 1 500 døgnpasienter.  

Det er per i dag syv spesialiststillinger og seks LIS-stillinger på Sykehuset Levanger og en spesialiststilling på poliklinikken ved Sykehuset Namsos.  

 

Barne- og habiliteringsavdelingen har aktiv-vaktordning for LIS-leger, passiv vaktordning for spesialistene. Det er syv delt vakt for LIS-legen for tiden, med overlege som bakvakt.  

Spesialisering i barnesykdommer er en LIS-3-utdanning på minimum 5 år. Store deler av utdanningen kan utføres i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg kommer 18 måneder spesialiseringstid i barneavdeling ved universitetssykehus. Vi har avtale om spesialiseringstid ved St. Olavs hospital. 

Utdanningsløp

Utdanningssted

Tid

Avdeling
hovedspesialitet

Barne- og habiliteringsavdelingen, Sykehuset Levanger

42 mnd

Spesialiseringstjeneste ved universitetssykehus

Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital              

18 mnd

Nyansatte LIS-leger vil ved oppstart få tildelt veileder som er spesialist i barnesykdommer. LIS-legen skal ha samme veileder gjennom hele utdanningsløpet. Ansvar for tildeling av veiledere er avdelingsoverlegen.

Første uken gjøres LIS-legen kjent med avdelingen med gjennomgang av arbeidsrutinene. LIS-legen får opplæring for å inneha tilstrekkelig kompetanse, slik at LIS-legen kan delta i vaktordningen.

Barne- og habiliteringsavdelingen har egen funksjonsbeskrivelse for LIS-leger og en sjekkliste for nyansatte LIS-leger. 

Supervisjon av LIS-leger vil foregå fortløpende av erfarne kolleger, enten LIS-leger eller spesialister. Alle spesialister benyttes i supervisjon via klinisk arbeid på posten og poliklinikken, og via vaktarbeid, enten ved å være til stede sammen med LIS-legen, for eksempel ved praktiske prosedyrer, eller ved å være tilgjengelig på telefon eller digitale medier.

Baby undersøkes av to LIS-leger. Foto.

Supervisjon av LIS-leger foregår fortløpende av erfarne kolleger, enten LIS-leger eller spesialiteter. Foto: Ole A. Kirknes

Veiledning vil bli utført både som individuell veiledning og som gruppeveiledning.

Alle spesialister er veiledere unntatt avdelingsoverlegen.

LIS-legen og spesialisten deltar på supervisjonskurs, overleger deltar på veilederkurs.

Det er satt av tid i tjenesteplanen slik at hver LIS -lege får mulighet til ukentlig (30 min) veiledning.

Fordypningstid 4 timer hver uke, i praksis 2 dager per måned.

For å sikre at LIS oppnår faglig progresjon og tilegner seg kompetansekrav i spesialistutdanningen gjennomføres det regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder eller supervisør, eller i evalueringskollegium.

Avdelingsoverlegen har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes.

Læringsaktivitetene loggføres i Kompetanseportalen.

Noen læringsaktiviteter godkjennes via egenregistrering, mens noen godkjennes av supervisør eller veileder.

Det er god stemning i rommet i pasientkonsultasjonen mellom LIS-lege, sykepleier og ung pasient. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Avdeling har 90 minutter teoretisk internundervisning hver uke organisert i henhold til læringsmålene tilsvarende 70 t/år

Barne- og habiliteringsavdelingen gjennomfører fast internundervisninger 2 ganger per uke. Her settes det opp tema som kobles til ett eller flere læringsmål. Undervisningen gjennomføres både av overleger og LIS-leger.

Avdelingen legger til rette for at LIS-leger kan få permisjon for å delta på alle obligatoriske og eventuelt valgfrie kurs etter behov.

Alle sykehus er kunnskapsinstitusjoner og skal ha forskning som en integrert del av sin virksomhet. Forskning er en lovpålagt oppgave og er viktig for å bidra til ny kunnskap som kan føre til bedre pasientbehandling. For å opprettholde denne lovpålagte oppgaven har Helse Nord-Trøndelag etablert Forskningsavdelingen.

Forskningsavdelingen har en forskningsinfrastruktur som understøtter muligheten til å delta i og gjennomføre forskningsprosjekter. I tillegg kan forskere i Helse Nord-Trøndelag benytte seg av infrastruktur, tjenester og ressurser som er felles for alle helseforetak i regionen og NTNU. Forskningsavdelingen har medisinsk fagbibliotek som bistår ved avansert søkning etter forskningslitteratur.

Helse Nord-Trøndelag er utdanningsinstitusjon for medisinstudenter fra NTNU, og LIS-legen deltar aktivt i studentundervisning.

Per dato har Barne- og habiliteringsavdelingen 1 overlege i phd-løp.  


Forskning for LIS-leger

Utdanningsvalget på Barne- og habiliteringsavdelingen består av en spesialist, en LIS-lege og avdelingsoverlegen.

Utdanningsvalget organiserer internundervisningen og jobbrotasjoner i avdelingen. 

BEST-øvelser på akuttmottak 6 ganger per år.
Nyfødtøvelser på føden annen hver til hver 3. uke.
PEVS-øvelser på sengeposten ukentlig.

SIM-trening på Levanger i regi av Medisinsk simulatorsentret ved St. Olavs hospital 2 ganger per år.

Det er til enhver tid utnevnt plasstillitsvalgt for LIS som deltar på møter/arena etter behov. Plasstillitsvalgt er involvert i endring/godkjenning av tjenesteplaner, endring av organisering og arbeidsmiljøoppfølging.

Plasstillitsvalgt deltar også på faste klinikkvise tillitsvalgtmøter x 4 per år.

Tillitsvalgte for leger i HNT

Sist oppdatert 03.09.2021