Offentlig utdanningsplan

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri i Helse Nord-Trøndelag

Som LIS-lege i Barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset Levanger vil du få mulighet for godkjenning av alle læringsmål for hele utdanningsløpet. Det er også mulig å gjennomføre deler av utdanningsløpet ved Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid.

LIS-leger ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Foto.

Foto: Ole A. Kirknes

Det er per i dag opprettet 6 overlegestillinger og 5 LIS-stillinger på Levanger, samt 2 overlegestillinger og 1 LIS-stilling i Namsos.
LIS-legene og overlegene er organisert på alle fire seksjoner, med hovedsakelig tilknytning til ett fast team, men også i en løsere struktur som tillater fleksibilitet både når det gjelder behov for legeressurs og utdanningsbehov.

Legene i utdanning har mulighet å rotere innad og utenfor avdelingen slik at kravene for spesialistutdanningen oppfylles. Dette inkluderer minst ett års tjeneste i sengeavdelingen på Levanger og minst to års tjeneste i poliklinikken på Levanger eller Namsos.
For å dekke hele aldersspekteret i barne- og ungdomspsykiatrien i poliklinikken legges det opp til at legen under utdanning enten roterer mellom ulike poliklinikkteam eller at legen samarbeider med andre aktuelle team. Det tilstrebes dessuten at legene i utdanning er medarbeider i noen pasientsaker ved familieenheten.
Det er gjennom en formalisert samarbeidsordning mulighet for tjeneste ved Barneavdelingen Levanger og Psykiatrisk avdeling Levanger/ Namsos.

Legene under utdanning på Levanger deltar i et vaktsystem med leger og psykologer i forvakt og spesialister i barne-og ungdomspsykiatri og  psykologspesialister i bakvakssjktet. Ved seksjon BUP Namsos er det ikke etablert akuttberedskap utover ordinær arbeidstid. Pasientene for hele HNT har da et akutt tilbud på Levanger.

BUPs ansatte representerer ulike yrkesgrupper. Psykolog, pedagog, sosionom og lege er obligatorisk medlem i alle team, mange av disse har gjennomført utdanningen til psykologspesialist, klinisk sosionom og klinisk pedagog. Dessuten er det ansatt miljøterapeuter, sykepleier, vernepleier, førskolelærer og barnevernspedagoger.

Det er satt opp følgende minstekrav for polikliniske team som kan tilby poliklinikkdelen av spesialiseringsløpet for LIS:
 • Tverrfaglig team der lege, psykolog, pedagog, sosionom/ barnevernspedagog er faste medlemmer
 • Minst 4 erfarne teammedlemmene er tilstede på arbeidstedet i minst samme stillingsandel som LIS, slik at reel samarbeid, supervisjon og uformelle drøftinger er ivaretatt
 • Barnepsykiater og/ eller psykologspesialist er fast del av teamet, deltar på alle teammøter og er daglig tilgjengelig for drøftinger. Noen av møtene må skje gjennom fysisk tilstedeværelse. 
 • Barnepsykiater deltar fast i det kliniske arbeidet på teamet slik at hen har detaljkunnskap om teamets arbeidsmåter og kan delta i supervisjon og veiledning av LIS.
 • Barnepsykiater deltar på teammøte ukentlig 
 • Teamet er en del av poliklinikken og deltar aktivt på seksjonens og avdelingens fagutvikling og internundervisning. Det tilstrebes jevnlige fysiske møtepunkt.  

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er en del av Klinikk for kvinne, barn og familie. BUP er en gjennomgående avdeling på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, i tillegg med kontorer på Stjørdal, Steinkjer og Kolvereid. Alle ansatte har avtale om fast arbeidssted.

Sykehuset Namsos dekker norddelen av området med en befolkning på ca. 40.000 (barnebefolkning ca. 9.000) og Sykehuset Levanger sørdelen av området med en befolkning på ca. 100.000 (barnebefolkning på ca. 22.000). Sengepost med innleggelser og vaktordning er lokalisert på Sykehuset Levanger. Avdelingen har også mulighet for familieinnleggelser. 
 
Avdelingen mottar årlig ca. 600 henvisninger (ca. 150 Namsos og 450 Levanger), gjennomfører ca. 17.000 polikliniske ISF berettigede konsultasjoner og ca. 120 innleggelser hvorav ca. 40 er familieinnleggelser.

BUP har følgende seksjoner, som alle driver ambulerende/arenafleksibel virksomhet:

 • Poliklinikken/ Levanger er inndelt i tre generalistteam: team barn (6-10 år), team ungdom (11-14 år), team Værnes (6-18 år).
 • Sengeavdelingen/ Levanger  har fem sengeplasser for akutt og planlagt utredning og behandling av barn og ungdom fra ca. 10- 18 år. Det utføres ikke tvangsbehandling etter lov om psykisk helsevern i avdelingen, denne håndteres ved behov i tett samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus.
 • Familieseksjon/ Levanger gir tilbud om familiefokusert poliklinisk utredning og behandling for barn og ungdom 0-18 år i familier med sammensatt problematikk. Seksjonen består av familieteam (6-18 år), sped- og småbarns team (0-6 år) og Familieambulatoriet (0-6 år). Seksjonen tilbyr familieinnleggelser for begge aldersgrupper. 
 • BUP Namsos er organisert i ungdomsteam, nevroteam, barn- og familieteam og team Kolvereid. 

Avdelingen driver i tillegg til regulær klinisk virksomhet med flere godt forankrete samarbeidsprosjekter med ulike aktører:

 • Familieambulatoriet: Lavterskeltilbud for gravide med psykiske vansker og/eller rusproblematikk. Familien gis tilbud om oppfølging gjennom hele svangerskapet og til faste sjekkpunkt ved ulike utviklingstrinn etter at barnet er født, opptil barnet fyller seks år. Tett samarbeid med sped og småbarnsteam, habiliteringstjenesten for barn og unge, voksenpsykiatrisk avdeling, gyn fødeavdeling ogkommunale tjenester.
 • Samarbeid med Pediatri, Habiliteringstjenesten og Klinikk for psykisk helsevern og rus om helhetlige pasientforløp
 • Samarbeidsprosjekt med kommunene, bl.a. FACT Ung og felles pasientforløp
 • Nevropsykiatrisk team: Samarbeid mellom Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), Barneavdelingen og BUP
 • Samarbeid med Klinikk for psykisk helsevern og rus om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykoser.

Utdanningsløpene for  Barne- og ungdomspsykiatri er harmonisert i hele Helse Midt Norge og varer etter gjennomført LIS1-tjeneste minst 5,5 år :

 • minst 3 år tjeneste i BUP poliklinikk (gjennomføres i seksjon poliklinikk eller familieseksjon Namsos/ Levanger. Inntil 12 mnd. kan erstattes av annen relevant tjeneste.
 • minst 1 år tjeneste i BUP sengepost, Levanger
 • minst 1 år tjeneste på Psykiatrisk avdeling,  Namsos/ Levanger/DPS Stjørdal.
 • minst 6 mnd. Pediatri, Levanger
Plan for progresjon i læringsprosessen:
Under hele utdanningsløpet: 
Grunnkurs/ obligatoriske kurs
Klinisk veiledning 1t/ uke, totalt minst 105 t 
1/3-del kan gjennomføres som gruppeveiledning
Supervisjon (kan gis av LIS, OL, andre, ad hoc, fortløpende i den kliniske hverdagen)
Deltagelse på legemøter/ internundervisning/ regionale samlinger, minst 80%
Fordypningstid i snitt 4t/ uke (selvstudium/ hospitering). 
 • Fordypningstiden kan etter avtale samles delvis der det er hensiktsmessig for læringsformålet, feks for hospitering. Innholdet i fordypningstiden kan være av ulike former som feks. hospitering, selvstudium, e-læringskurs, kvalitetsarbeid, kurs-/seminarforberedelser. LIS skal utarbeide en plan for fordypningstiden i samarbeid med veileder og leder.
Læringsaktiviteter/ -mål som tilsvarer aktuell rotasjonsplassering
 • •Halvårsevalueringer med i evalueringskollegium (fgl. progresjon, egnethet for spesialiteten)

Første 2 uker  
innføring personalforhold/ EQS/ EPJ/ omvisning i avdeling ved leder
innføring vaktarbeid/ selvmordsrisikovurdering
innføring barnepsykiatrisk legeundersøkelse og 2 hospiteringer
innføring medisinoppfølging ved ADHD og 
  • 2 hospiteringer på medisinkontroller, 
  • 2 hospiteringer på evalueringsmøter (så fort som mulig)
delta i DV/ teamdrøftinger

Første 4 uker
i gang med legeundersøkelser, de første to med veileder/ erfaren lege 
i gang med medisinkontroller, de første to med veileder/ erfaren lege
i gang med vakt med bakvakt
hospitering ADHD-dag (om mulig)
observere førstesamtaler, evt. gjennomføre med medarbeider

Første år:
har gjennomført minst 10 legeundersøkelser/ anamnese LM 006
har gjennomgått 10 utrednings-/ behandlingsplaner med veileder LM007
har gjennomført flere vurderinger av suicidalfare LM 011/ 019
selvstudium: barns normal-/ skjevutvikling, risiko/ beskyttende faktorer, 
betydning av belastninger (LM3)

Første/ andre år: 
40 t psykoterapiveiledning «grunnleggende relasjonell forståelse» 
Veiledning med tema grunnleggende relasjonell forståelse, dvs forståelse av det basale; barns medfødte sosiale kapasitet og betydningen av de tidlige relasjonelle erfaringer i samspill med omsorgspersoner, transaksjonsprosesser, regulering, utvikling av tilknytning og mentalisering, forståelse av relasjonens betydning både i nære relasjoner og pasient- behandler relasjonen. Tematisering av overførings- /motoverføringsfenomener, egne reaksjoner og selvrefleksjon.
 
Andre/ tredje år:
start 2-årig psykoterapiutdanning i valgt metode
start 65 t psykoterapiveiledning, i samband med psykoterapiutdanning
hospitering på ledermøte LM055
hospitering på Inntaksvurderinger, 30 pas. LM 056, 
*      hospitering på minst 3 møter med kontrollkommisjon LM 049 (om ikke gjort       allerede)

Fjerde år:
fokus på LM som evt. mangler

Deretter:
6 mnd pediatri om ikke annet er avtalt med avdelingen (LM 057- 079)
12 mnd psykiatri om ikke annet er avtalt med avdelingen (LM 002)

Nye LIS-leger vil fra starten av være tildelt et fast team og følge teamets møtestruktur. Samtidig oppnevnes overlege/ spesialist i barne- og ungdomspsykiatri som veileder, med fast veiledningstid minst 1t/ uke.
De første ukene vil bli brukt til å bli kjent med avdelingen, opplæring i datasystemer og opplæring i legespesifikke metoder på BUP. Etter hvert vil LIS-legen få ansvar for hele pasientforløp og bli introdusert i ulike arbeidsmetoder på BUP.

Supervisjon av LIS-lege foregår fortløpende i samarbeid med erfarne kollegaer, både under teammøter, fagmøter og i direkte pasientarbeid.

Veiledningen av LIS-lege: 

 • Minst 105 timer klinisk veiledning totalt. Minst 1time  (60min)/ uke av overlege gjennom hele utdanningsløpet. 1/3 del av tiden kan gjennomføres som gruppeveiledning.
 • Minst 105 timer psykoterapiveiledning totalt, derav minst 40 timer veiledning i grunnleggende psykoterapi/ relasjonell kompetanse og minst 65 timer psykoterapiutdanning i valgt metode. Gjennomføres av overlege eller psykologspesialist som har minst 2-årig terapiutdanning i valgt metode. Starter ca. 6-12 måneder etter oppstart på BUP. Organiseres i utgangspunktet 1 time (60 min)/ uke i veiledningsperioden. BUP HNT har delvis tilgang til egne psykoterapiveiledere (GFR) og samarbeider ved behov med eksterne aktører om godkjent psykoterapiveileder i valgt metode.

Veileder bestemmes ved oppstart, første samtale gjennomføres senest 2 uker etter tiltredelse. Det er veilederen som tar initiativ til første samtalen og til å sette opp faste avtaler.

Faglig utvikling skjer på ulike læringsarenaer, men først og fremst i møte med pasient og samarbeidspartnere.
Undervisningsplanen for LIS-lege er lagt opp slik at det gjennomgås kliniske, juridiske og etiske problemstillinger slik at sentrale temaer fra krav til kunnskaper i målbeskrivelsen for barne- ungdomspsykiatri ivaretas i løpet av en treårsperiode.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling følger læringsmålene som er satt opp nasjonalt samt læringsaktiviteter som er koordinert regionalt i Helse Midt Norge, deriblant ”3- årig rammeplan for internundervisning for LIS i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”.

En viktig del av fagutviklingen foregår i de lokale fagteamene og spesialiserte tilbud. Fagteamene jobber kontinuerlig med prosedyrer/ standardiserte pasientforløp, dens implementering og generell faglig oppdatering i avdelinga. Det er etablert fagteam for angst, affektive lidelser, traume, ADHD, familiebehandling, spesialiserte tilbud er et høykompetent element i oppfølgingen av pasienter med spiseforstyrrelser, sped- og småbarn, OCD, samspillsdiagnostikk og flere. Teamene er sammensatt tverrfaglig, LIS-legen oppfordres å bidra i denne form for fagutviklingen.

 

LIS-lege sammen med fagteam. Foto.

En viktig del av fagutviklingen foregår i de lokale fagteamene. Foto: Ole A. Kirknes

Kvalitetsstandarden er i henhold til ISO-standard prosedyrene er samlet i EQS og oppdateres jevnlig.

Fordypningstida for LIS-leger i HNT er fire timer per uke. I tillegg til å lese oppfordres det til å hospitere ved gjennomføring av relevante metoder hos kollegaer. Det er blitt åpnet for muligheten å gjennomføre fordypningstida utenfor avdelingen/ regulær arbeidstid og det jobbes kontinuerlig med å skaffe en kultur som prioriterer faglig fordypning.

Evaluering av legen under spesialisering og dens faglige progresjon skjer i veiledningssamtalen og under halvårlige evalueringer i lag med LIS-lege, veileder, avdelingsleder/seksjonsleder og avdelingsoverlege (evalueringskollegium). På disse halvårsevalueringene gjennomgås med hjelp av kompetanseportalen gjennomførte læringsaktiviteter fra siste periode, godkjennes aktuelle læringsmål og planlegges neste halvårsperiode.
LIS-lege kan dessuten fortløpende sende gjennomførte læringsaktiviteter til godkjenning hos veileder/ annen angitt person.

Den teoretiske undervisningen i avdelingen er organisert som:

 1. Tverrfaglige internundervisning: Tverrfaglig undervisning på avdelingsnivå gjennomføres 1t hver annen uke. I tillegg kommer tverrfaglig undervisning 2 fagdager på seksjonsnivå  pluss jevnlig undervisning på seksjonsmøter. I internundervisningen brukes både interne og eksterne forelesere. Legene under utdanning blir involvert i en viss grad.
 2. Barnelegemøte : 30 minutter per uke med gjennomgang av kasus og tilhørende teori samt diskusjon av mer generelle problemstillinger og samarbeid mellom avdelingene. LIS-legene bidrar her i stor grad.
 3. Legemøte: 1 time per uke som brukes til drøfting av litteratur, kasuistikker, kursreferat, gjennomgang av kliniske prosedyrer og drøfting av problemstillinger som er knyttet til utdanningen. Det flettes dessuten inn emner fra ”3-årig rammeplan” og nasjonale læringsaktiviteter. Også her bidrar legene under spesialisering i stor grad. Det er satt opp en rullerende plan som viser den ansvarlige for faginnlegget.
 4. Vaktmøter(kun på Levanger):  1/2 time hver annen uke, drøfting av aktuelle kasuistikker/ gjengangere, jus, samarbeid med VOP/ BVT.
 5. Ferdighets-lab: 4 timer, 4 ganger per år. Det etterleves ”3-årig rammeplan for internundervisning for LIS-legene i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”. LIS-legene har hovedansvar for gjennomføringen.
 6. Regional utdanning: 35 timer /år. Følger en ”3-årig rammeplan for internundervisning for LIS-legene i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt- Norge”. Det gjennomføres tre regionale samlinger på to dager per år. Planen dekker de tema som er foreslått dekket på regionalt nivå av den norske legeforening. Det er obligatorisk for avdelingen LIS-leger å delta i denne undervisningen.

Avdelingen innvilger permisjon for nasjonalt anbefalte kurs, men støtter også deltakelse i andre relevante kurs etter avtale med seksjonsleder.

HNT har etablert et samarbeid med NTNU/ RKBU/ HUNT og opprettet en lokal forskningsenhet med kompetanse fra BUP. Det avholdes forskningsmøter på sykehuset hvor erfaringer og problemstillinger i tilknytning til prosjektene kan drøftes.

LIS-legene stimuleres etter en viss fartstid til deltakelse i kliniske prosjekter, dette i bl.a krav i FKM.

Avdelingen kan vise på en utstrakt forskningsvirksomhet der ulike yrkesgrupper er involvert og der det bygges spisskompetanse på ulike felt:

 • Doktorgradsprosjekt Familieinnleggelser, disputas i 2013
 • Doktorgradsprosjekt Rusmisbruk og helseproblemer hos ungdom, disputas 2013
 • Doktorgradsprosjekt Sosial angst, disputas i 2014
 • Doktorgradsprosjekt «The Do`s and Don`ts of Parenting», disputas i 2020
 • Pågående doktorgradsprosjekt ADHD om opplevelse av egen ADHD/ kvalitativ studie.
 • Pågående doktorgradsprosjekt om tilknytning​
 • Forskning for LIS-lege

I BUP HNT deltar alle LIS-leger samt utdanningsansvarlig overlege og avdelingsleder i utdanningsutvalget. Det avholdes minst to møter per halvår i utdanningsutvalget.

Utdanningsansvarlig overlege deltar i Regionalt utdanningsråd.

Det gjennomføres fire ferdighetslaber per år, hvor det trenes på ulike læringsaktiviteter, delvis fastsatt i 3-årig regional utdanningsplan. Dessuten er det mulighet for rollespill/ferdighetstrening og framvisning av egne filmopptak under veiledning.

LIS-leger i rollespill. Foto.

LIS-leger ved BUP i rollespill. Foto: Ole A. Kirknes

Ledelsen i BUP avholder månedlige møter med tillitsvalgte fra de ulike fagforeningene hvor også YLF er representert. HNT har et oppegående tillitsvalgtapparat som jobber på de ulike nivå for fagforeningenes interesser.

Tillitsvalgte for leger i HNT

Sist oppdatert 08.11.2022