Illustrasjonsbilde - overlege underviser turnusleger

Utdanning og kompetanseutvikling

I tillegg til å drive sykehus, er Helse Nord-Trøndelag en utdanningsinstitusjon. Årlig gjennomfører nyutdannete leger sin del 1 av spesialistutdannelsen (LIS1), og blant annet sykepleierstudenter har praksis i våre klinikker. Også innenfor bioingeniørfaget er studenter fast i praksis ved våre laboratorier, og for flere yrkesgrupper er det tilrettelagt for videreutdanning og spesialisering. MHNT tilbyr medisinstudiet NTNU LINK hvor medisinstudenter fra NTNU tar deler av sitt studieløp i tett tilknytning til de kliniske miljøene i Helse Nord-Trøndelag.

 

NTNU Link er et desentralisert studieløp ved profesjonsstudiet i medisin ved NTNU. Studentene studerer de to første studieårene i Trondheim. Fra tredje studieår gjennomføres mesteparten av undervisningen ved sykehusene i Levanger og Namsos samt i kommunehelsetjenesten i de samme områdene. Læringsmål og eksamen er identiske med det sentraliserte studieløpet, men læringsarenaene og læringsaktivitetene er ulike.

Studieløpet NTNU Link er designet etter prinsipper fra læringsvitenskapen. Dette innebærer høy grad av studentaktivisering, hyppig formativ vurdering og tilbakemelding fra undervisere og veiledere. Fagene er langsgående integrert og gir dermed mulighet for øving, læring og modning over tid. Studentene møter pasienter i sykehuspoliklinikker, i allmennpraksis, på legevakt med mer. De veiledes i gruppediskusjoner, og kunnskapen blir hyppig testet i såkalte omvendte klasserom. Dette på bekostning av tradisjonell kunnskapsoverføring i auditorier. Studenter på NTNU Link må sette av tid til selvstudier og forberedelser, men kan gjøre dette i eget tempo og i fine studentarealer som ligger tett ved både Sykehuset Levanger og Innherred interkommunale legevakt.

Du kan lese mer om NTNU Link på denne bloggen: https://www.ntnu.no/blogger/link/ 

Du finner også informasjon på NTNUs websider: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/NTNU+Link+-+Desentralisert+legeutdanning

Helse Nord-Trøndelag ansetter LIS1-leger to ganger årlig, med oppstart 1. mars og 1. september ved Sykehuset Levanger (14 LIS1) og Sykehuset Namsos (10 LIS1). 

Gjennom et 18 måneder langt utdanningsløp (12 måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten) gis legene praksis innenfor medisin, kirurgi, psykiatri og almenmedisin.

Gjennom både nasjonale undersøkelser anbefaler LIS1 andre å søke LIS1-tjeneste ved våre sykehus. 

Lege i spesialisering

I våre klinikker er det til enhver tid tilbud om spesialiseringsløp for leger som har fullført del 1 av spesialiseringsløpet som LIS1-lege.

Innenfor flere fagfelt gis leger i spesialisering utdanningen kombinert med aktivt klinisk arbeid over flere år. Generelt har dette karriereløpet en tidshorisont på fem til seks år, der hovedtyngden av LIS-løpet gjennomføres i våre lokalsykehus. Cirka halvannet år av spesialiseringen må gjennomføres ved et universitetssykehus.

Etter fullført spesialisering er legene kvalifisert som overlege innenfor fagfeltet de har utdannet seg innenfor.

Helse Nord-Trøndelag har de siste årene valgt å legge til rette for karriereplanlegging og forutsigbarhet. Klinikkene har anledning til å tilby legene en juridisk bindende ansettelseskontrakt som overlege før de tar siste del av spesialiseringen, med gjensidig forståelse av at det betinger fullført og godkjent spesialiseringstid. 

Lege i spesialisering


Helse Nord-Trøndelag samarbeider nært med sykepleierutdanningene i regionen. Både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har til enhver tid studenter i praksis. Cirka 200 gis praksis hos oss årlig i tillegg til tilbud om helgestillinger og sommerjobb.

Helseforetaket har cirka 1 500 sykepleiere ansatt og rekrutterer et stor antall sykepleiere årlig.

Gjennom praksis gis studentene en god mulighet til å avklare hvilket fagfelt de kan tenke seg å arbeide innenfor. Alle våre klinikker arbeider aktivt for at studenter skal få en best mulig og relevant praksis.

I filmen under møter du sykepleier Kristian Børstad. Han arbeider flere steder i Sykehuset Namsos. Han forteller om hvorfor han valgte å bli sykepleier, og hvor han utdannet seg. I Trøndelag er det sykepleierutdanning ved Nord Universitet både i Levanger og Namsos.

Helse Nord-Trøndelag legger årlig til rette for at sykepleiere med minst to års relevant praksis gis mulighet til å ta spesialistutdannelse innenfor fagfeltene akuttsykepleie, anestesisykepleie, operasjonssykepleie, intensivsykepleie og jordmor.

Studiene er knyttet til NTNU i Trondheim, der vi har avtale om et større antall studieplasser årlig.

Utdannelsen går over 18 måneder likt fordelt med teori og praksis. Våre sykehus tilbyr sykepleiere som søker og får plass, lovnad om fast stilling etter bestått eksamen. Det gis lønn under utdannelse.

Klinikk for psykiatri og rus - Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal tilbyr hovedpraksis til de som gjennomfører det seksårige profesjonsstudiet i psykologi. Praksisen er knyttet de de siste seks månedene av utdannelsen, og gjennomføres i våre enheter.

Klinikk for psykiatri og rus tilbyr psykologer spesialisering gjennom veiledning, videreutdanning og tilrettelagt praksis. I et slikt karriereløp kombineres spesialisering med klinisk arbeid, og er knyttet til våre avdelinger i Levanger, Namsos og Stjørdal.

Gjennom Klinikk for prehospitale tjenester er Helse Nord-Trøndelag en stor utdanningsinstitusjon og lærebedrift når det gjelder ambulansefaget.

Vi har til enhver tid 30 lærlinger, som gjennom et toårig løp gis praksis og utdanning med avsluttende fagprøve. Helseforetaket har cirka 250 ambulansearbeidere.

I Nord-Trøndelag finnes det en videregående skole med studietilbudet ambulansefag.

Denne utdannelsen er lokalisert til Olav Duun videregående skole. Gjennom en samarbeidsavtale har vi forpliktet oss til å ta inn årlig inntil 15 lærlinger. Før de kommer til våre ambulansestasjoner har de gjennomført et toårig utdanning ved skolen i Namsos.

I Klinikk for medisinsk service arbeider det mange bioingeniører. Ved begge sykehus har vi blodbank, laboratoriemedisin og laboratorium for medisinsk biokjemi.

I de ulike laboratoriene analyseres en rekke prøver av denne yrkesgruppen. Yrkesgruppen kaller det populært "kroppens detektiver".

Alle inneliggende pasienter ved våre to sykehus tas det prøver av daglig. Dette utføres av bioingeniører, som har sin utdanning fra høgskole eller universitet. I Trøndelag tilbys det treårig bioingeniørutdannelse med NTNU i Trondheim.

I videoen nedenfor møter du bioingeniør Julie Osen Fornes, som arbeider ved Sykehuset Namsos.

Julie har sin utdannelse fra Trondheim, og forteller i filmen hvilken utdanning du må ta på videregående skole, og hva studiet i Trondheim tilbyr.

   

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell 

 

Sist oppdatert 17.02.2022