Registre - kvalitetsforbedring og forskning

I Helse Nord-Trøndelag har vi flere registre som brukes til kvalitetsforbedring eller forskning. Disse registrene legger grunnlaget for en kontinuerlig utvikling og gir mulighet for å evaluere kvalitet og helsegevinst, og danner grunnlag for faglig forbedringsarbeid.

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Se oversikt over registre i Helse Nord-Trøndelag her

I tillegg brukes registrene til forskning som bidrar til ny og banebrytende kunnskap om helse og sykdom. Dette kommer pasientene til gode gjennom forbedret diagnostikk, bedre pasientbehandling og oppfølging.

Ved etablering av registre i Helse Nord-Trøndelag kreves det et rettslig grunnlag for å få lov til å behandle helseopplysninger.

  • Helseopplysninger er taushetsbelagte opplysninger og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold som kan knyttet til enkeltpersoner.
  • Behandling av helseopplysninger defineres som enhver anvendelse av data (innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering).

Dette betyr at flere krav må være oppfylt for at personopplysninger kan behandles på lovlig måte, og det kreves grunnlag i lov eller forskrift, samtykke eller dispensasjon fra taushetsplikt. Det må også foreligge en tilråding fra personvernombudet eller konsesjon fra Datatilsynet.  Ved behandling av person- og helseopplysninger i avgrensede prosjekt innen medisinsk og helsefaglig forskning, kreves godkjenning fra REK.

Du kan lese mer om personvern og jus i medisinske kvalitetsregistre her.

Forskning på person og helseopplysninger

I mange forsknings- og kvalitetsforbedringsprosjekter er det ønskelig å innhente person- og helseopplysninger som en del av prosjektet. Forskning på helseopplysninger omfatter både forskning på egeninnsamlede helseopplysninger fra for eksempel spørreskjema og intervjuer, opplysninger hentet fra pasientjournal eller fra ulike registre.

For alle forskningsprosjekter som bruker person- og helseopplysninger fra HNT gjelder følgende;

Samtykke er hovedregelen for å kunne forske på helseopplysninger, og dette samtykket skal være frivillig, informert og uttrykkelig. 

Formålet med medisinske kvalitetsregistre er å vurdere og forbedre kvaliteten på behandling som gis på norske sykehus. Opplysninger fra slike registre gir de ansvarlige i helsetjenesten mulighet til å vurdere hvordan behandlingen faktisk virker på pasientene, hvilke behandlingsmetoder og legemidler som gir de beste resultatene, og om helsetjenesten faktisk følger anbefalte retningslinjer og prosedyrer for den aktuelle behandlingen. De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er også en viktig kilde til informasjon som kan brukes til forskning.

Her finner du nyttig og oppdatert informasjon om medisinske kvalitetsregistre, og oversikt over alle de medisinske kvalitetsregistrene med nasjonal status;

Kvalitetsregistre.no

 

Alle spørsmål angående registre kan rettes til Forskningsavdelingen

forskning@hnt.no​

Sist oppdatert 22.04.2024