Behandling

Psykisk helsevern - medisinfri behandling

Personer med for eksempel kronisk depresjon og angst eller langvarige relasjonsproblemer/personlighetsproblematikk vil kunne få tilbud om et medisinfritt behandlingsalternativ ved DPS Vegsund på Sunnmøre.

Vårt behandlingstilbud

I det medisinfrie tilbudet har vi dagbehandling, poliklinikk og en sengepost med tre senger. Vi tar imot pasienter fra hele regionen. Dette er et intensivert, helhetlig og kunnskapsbasert behandlingstilbud. Målet med behandlingen er at tett oppfølging, intensivering av tiltak og systematisk tilnærming, vil gi økt behandlingseffekt og endring som varer. Dine ressurser, målsetning og medvirkning er i sentrum.

Gjennom systematisk innhenting av tilbakemeldinger underveis fra deg som bruker tilbudet, skal vi gjøre individuelle tilpasninger og utvikle vår kunnskap om medisinfri behandling av psykiske lidelser.

Vi bruker psykoterapi-formen ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Therapy), da denne har vist seg å ha god effekt på pasienter med langvarig og sammensatt problematikk.

Behandlingstilbudet er et regionalt prosjekt som svarer på bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet om medisinfrie behandlingsenheter i hver helseregion.

Henvisning og vurdering

Henvisning til medisinfritt behandlingstilbud ved DPS Vegsund skjer via behandleren din i spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern for voksne. Behandleren din vil sammen med deg vurdere om dette er et tilbud som du kan ha nytte av.

Fastlegen din kan henvise deg til den lokale spesialisthelsetjenesten med informasjon om at du ønsker et medisinfritt tilbud. Den lokale spesialisthelsetjenesten vil sammen med deg vurdere om dette er et egnet tilbud for deg.

Inntakskriterier

 • Lav funksjon, herunder tap av adekvat mestring på flere sentrale livsområder.
 • Behandlingsresistens: Pasienten har ikke respondert adekvat eller som forventet på flere kjente behandlingsforsøk (inkl. medikamentell behandling).
 • Kapasitet til å ha et intrapsykisk fokus i vurderingssamtale.

Eksklusjonskriterier

 • Psykoselidelser
 • Bipolar lidelse type I
 • Dissosiativ identitetsforstyrrelse
 • Misbrukslidelser som krever avrusning
 • Psykiske lidelser sekundært til medisinske tilstander
 • Psykisk utviklingshemming
 • For dårlig mestring av norsk språk til hinder for behandling
 • Akutt suicidalfare
 • Historie på alvorlig utageringsproblem og store vanskeligheter med impulskontroll

Henvisning skal inneholde opplysninger om motivasjon for tilbudet, i tillegg til en god utgreiing som inkluderer aktuell og tidligere symptomatologi og behandling, diagnostiske vurderinger, livshistorie/anamnese, personlighetsutgreielse, somatiske helseutfordringer, suicidalvurdering, aktuell og tidligere forhold til rus/avhengighet, psykometri (helst MINI, SCID-2) og aktuell medisinering.

Utredning

Vurderingsdag

På vurderingsdagen møter du teamet vårt med overlege, psykologspesialist, miljøterapeuter, fysioterapeut og musikkterapeut. Vi vil snakke med deg om motivasjon og målsetting for behandlingen, kartlegge psykiske plager, somatisk helse, samarbeid med familie og lokale hjelpeinstanser og informere om tilbudet. Du vil få en prøvetime i psykoterapi for å planlegge behandlingen og klargjøre om dette er et nyttig tilbud for deg.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde foran et hus

Behandling

Vi tilbyr et åtte ukers behandlingsopphold der vi har satt sammen flere medikamentfrie behandlingsformer i et intensivt program. Vi bruker psykoterapiformen ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Therapy), da denne har vist seg å ha god effekt på pasienter med langvarig og sammensatt problematikk. Vi legger vekt på tilbakemeldinger fra deg for å tilpasse behandling underveis og sikre at du får maksimalt utbytte av behandlingen. Dette sikrer vi gjennom spørreskjema og samtaler hver uke.

Du får egen timeplan som du følger gjennom de åtte ukene. Følgende behandlingsformer er inkludert i medisinfritt behandlingstilbud ved DPS Vegsund:

Intensive short-term dynamic therapy (ISTDP). Tilbud om to behandlingstimer hver uke.

Skal styrke kognitiv kunnskap om deg selv, motivere og mobilisere mot motstand.

Skal øke din bevissthet om følelser og kroppslige signal, trene opp mental styrke til å møte utfordringer, styrke helsefremmende ressurser og bidra til at du anerkjenner deg selv slik du er. Mindfulness er også angstregulerende.

Skal styrke bånd til andre, du får prøve ut ny adferd og oppleve nytten av å snakke med andre om problemer.

Et rom med stoler og et bord

Skal øke din bevissthet om egen kropp.

Dette er både styrketrening, friluftsliv, fjellturer, klatring og liknende, og det skal styrke mestring og egenvilje og gi sterkere tro på deg selv.

En rød koffert ved siden av et par støvler

Målrettede aktiviteter i miljøet/fellesskapet for å kunne fungere bedre både psykisk og sosialt.

Musikkterapi er en terapiform som bruker klientens ressurser, musikk-preferanser, behov og ønsker som utgangspunkt for ulike musikkaktiviteter, individuelt eller i gruppe. 

Vitenskapelige studier viser at yoga har god effekt i møte med fysiske og psykiske plager, og vi ser en økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Medikamentfri behandling ved DPS Vegsund tilbyr terapeutisk yoga fire ganger i løpet at oppholdet her.  

 • Regntøy
 • Turklær
 • Treningsklær
 • Gode tursko
 • Joggesko
 • Tursekk
 • Termos
 • Sitteunderlag
 • Toalettsaker
 • Tøfler/innesko
 • Evt. badetøy

Dersom det er noe du ikke får tak i av dette, ta kontakt med oss. 


Oppfølging

Samarbeid, veiledning og overføring av informasjon og kompetanse til lokalt hjelpeapparat vil være sentralt underveis i behandlingen og ved utskriving. Ved behov for og i samarbeid med deg og aktuelle instanser, vil vi utarbeide kriseplan og bidra til etablering av individuell plan.

En viktig del av behandlingen av psykisk helse er å gjøre både pasient og omgivelser i stand til å fange opp tidlige tegn på forverring.

En kriseplan skal hjelpe deg å

 • oppdage tidlige tegn på forandring
 • planlegge hvordan du kan stoppe en negativ utvikling
 • fortelle deg hvordan du på best mulig måte kan søke hjelp

Planen skal være skriftlig og blir utarbeidet i samarbeid med hjelpeapparatet og dine nærmeste. Hjelpeapparatet forplikter seg til å følge denne planen.

Eksempel på kriseplan fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (pdf)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan og at det oppnevnes en koordinator. Planen skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Formålet med individuell plan og koordinator, er å

 • sikre at du får et helskaplig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
 • sikre at du har medvirkning og innvirkning.
 • styrke samhandlingen mellom deg og tjenesteyter og eventuelt pårørende.
 • styrke samhandlingen mellom tjenesteytere på tvers av fag, nivå og sektorer.

Mer om Individuell plan (Helsenorge.no)

Kontakt

Vegsund DPS, Ålesund Vegsund DPS

Kontakt Vegsund DPS

Oppmøtested

Vegsundvegen 68
6020 Ålesund
Et hus med innkjørsel og trær

Vegsund DPS, Ålesund

Vegsundvegen 68

Praktisk informasjon


Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. 

Pasientr​eiser