Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU)

Våre pasienter er barn og ungdom i alderen 0 - 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og barn med mistanke om utviklingsvansker.

HABU er en tverrfaglig sammensatt seksjon i Helse Nord-Trøndelag, og består av barneleger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, logoped, barnevernspedagog og sosionom. 

En stor del av arbeidet foregår i barnets/ungdommens hjemkommune, i tillegg til det som gjøres i sykehusenes lokaler. 

HABU er organisert i 4 team: 1 team med arbeidssted ved Sykehuset Namsos, og 3 team ved Sykehuset Levanger.  

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egeninnsats for å oppnå best mulig funksjons - og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

 • Undersøkelser og utredning
 • Opplæring og veiledning til barn/unge og deres familier
 • Råd og veiledning til kommunehelsetjeneste, barnehage, skole m.fl.
 • Samarbeid med kommunen om habiliteringstilbudet til brukere og deres foreldre/foresatte samt utarbeidelse av individuell plan
 • Trening og oppøving av funksjon og ferdigheter
 • Kurs og nettverksgrupper med ulike tema innenfor habilitering
 • Arbeide på systemnivå med for eksempel oppfølgingsplaner for brukergrupper og delta i nasjonale nettverk og grupper

HABU tilbyr tverrfaglige tjenester til barn og unge i alderen 0 – 18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser, og til barn med bekymringsfull utvikling. Når barnet/ungdommen henvises til oss, ønsker vi å bidra til å finne svar på:

 • Hva er bekymringsfullt ved barnets/ungdommens utvikling/fungering?
 • Hva er årsaken?
 • Hvordan vil barnet utvikle seg?
 • Hvordan kan vi hjelpe barnet til best mulig utvikling/fungering, ut fra barnets egne forutsetninger?

Når barnet/ungdommen har fått en dato for første kontakt, er det også tildelt en koordinator. Første kontakt skjer oftest ved et oppstartsmøte med foreldre/foresatte, barnet/ungdommen (avhengig av alder) og den som har henvist til HABU. 
Deretter lages en plan for utredning og for tilbakemelding på resultatene av utredningen. Det lages en skriftlig rapport etter utredning. Denne skal også inneholde avtaler som er gjort om videre oppfølging. Oppfølgingsarbeidet vil oftest involvere tjenester både fra HABU og kommunale instanser, i en avgrenset periode.

Oppfølging av HABU vil kunne bestå av:

 • Samarbeid mellom barnet/ungdommen, familien, lokale fagpersoner og HABU
 • Veiledning til barnet/ungdommen, familien og lokale fagpersoner
 • Polikliniske kontroller ved HABU
 • Samarbeide med andre fagavdelinger i helseforetaket når det er aktuelt
 • Tilbud om kurs og undervisning
 • Tilbud om deltakelse i nettverksgrupper
 • Samarbeid om utarbeidelse av individuell plan
 • Samarbeid med barneavdelingen ved innleggelser, og ved polikliniske kontroller hos barnelege
 • HABU kan delta i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter

Barnet bør få informasjon om hvorfor han/hun blir henvist til HABU av foreldre eller andre nærpersoner. Foreldre/foresatte samtykker til henvisning og helsehjelp på vegne av sitt barn. Etter hvert som barnet blir eldre er det naturlig at det tar større del i informasjon som utveksles. Større barn er ofte med på oppstartsmøter, og ungdom tilbys en egen oppstartsamtale. 

Det ansees som viktig at barn og unge med funksjonsnedsettelse er godt informert om egen diagnose og funksjonsnivå. HABU samarbeider med foreldre/foresatte om å gi riktig og tilpasset informasjon til barnet. Målet er å bli kjent med seg selv og egne forutsetninger og forberede veien mot et mest mulig selvstendig voksenliv.


Kontakt

Telefon

09:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00 (mandag - fredag)
09:00 - 10:00 og 13:00 - 15:00 (mandag - fredag)

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos