Ordliste for Retningslinjer for forskningOrdliste
Ord/uttrykkForklaring
Behandling av personopplysningerEnhver bruk av personopplysninger. Herunder eksempelvis: innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, gjenbruk, sletting eller tilintetgjøring. Må i denne sammenhengen ikke forveksles med klinisk behandling.
DAC (Data Access Committee)Helse Nord-Trøndelags interne komite for vurdering av prosjekter som skal gjennomføres i helseforetaket. DAC vurderer også eksterne prosjekt som ønsker å bruke opplysninger innsamlet i helseforetaket.
Dataansvarlig (behandlingsansvarlig)Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes. Dataansvarlig er Helse Nord-Trøndelag HF ved administrerende direktør.
DatabehandlerDen som behandler helseopplysninger/ personopplysninger på vegne av den dataansvarlige (behandlingsansvarlige). Databehandler for helseforetakene i Helse Midt-Norge er Helse Midt-Norge IT (Hemit) eller annen organisasjon eller person som behandler data på vegne av Databehandlingsansvarlig.
Den registrerteDen personen personopplysningene gjelder
Direkte identifiserende personopplysningerEn person vil være direkte identifiserbar via navn, fødsels-/personnummer eller andre personentydige kjennetegn.
DPIAData Protection Impact Assessment - Vurdering av personvernkonsekvenser.
ForskningsansvarligDen forskningsansvarlige er en (fortrinnsvis) juridisk eller (unntaksvis) fysisk person med et overordnet ansvar for å tilrettelegge for at forskningen skjer på en forsvarlig måte. Definisjonen knytter seg til helseforskningsloven og er derfor ikke synonymt med dataansvarlig (behandlingsansvarlig).
ForskningsprosjektTidsavgrenset prosjekt som gjennom vitenskapelig metodikk søker å oppnå økt kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. Begrepet omfatter følgelig medisinsk og helsefaglig forskning og øvrige kategorier av forskningsprosjekter som helsetjenesteforskning og samfunnsforskning. Definisjonen omfatter ikke intern kvalitetssikring av helsetjenesten.
GDPR

General Data Protection Regulation

Personvernforordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS. Omfatter all behandling av personopplysninger som en del av personopplysningsloven.

HelsetjenesteforskningForskning på offentlige og private institusjoners utøvelse av forebygging, diagnostisering og behandling av sykdom, pleie og omsorg til syke mennesker eller rehabilitering og attføring av pasienter etter sykdom og skade.
Indirekte identifiserende personopplysningerEn person vil være indirekte identifiserbar dersom det er mulig å identifisere vedkommende gjennom bakgrunnsopplysninger som for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose, etc.
Medisinsk og helsefaglig forskningProsjekter som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom.
PersonopplysningEnhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person, som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av identifikatorer (navn, id-nummer, koblingsnøkkel osv.).
PersonvernombudUavhengig stilling med ansvar for å følge opp at dataansvarlig etterlever personvernforordningen (GDPR), være rådgiver i personvernspørsmål og kontaktperson for tilsynsmyndigheter og de registrerte.
Sist oppdatert 04.01.2023