Samfunnsansvar

Samfunnsansvaret handler om hvordan spesialisthelsetjenesten løser sitt samfunnsoppdrag i samspill med andre og hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn.

Spesialisthelsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet, og har en forpliktelse overfor samfunnet i å forvalte disse ressursene på en bærekraftig måte.

Spesialisthelsetjenesten ønsker å være en tjeneste som belaster klima og naturmangfoldet i minst mulig grad, vi skal være åpne om prioriteringer og hvordan ressursene utnyttes og vi skal sørge for at alle som jobber hos oss eller hos våre leverandører ivaretas og sikres anstendige arbeidsforhold. Spesialisthelsetjenesten skal prioritere og fatte beslutninger i et bærekraftperspektiv som favner hele bredden i samfunnsansvaret.

Staten stiller gjennom Eierskapsmeldingen St.6 (2022-2023), krav og forventninger til at statlig eide virksomheter er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet. Statens mål som eier er at virksomheter i spesialisthelsetjenesten drifter bærekraftig og har mest mulig effektiv oppnåelse av helsepolitiske mål. Eierskapsmeldingen inkluderer ambisjoner, mål og strategier innen sosiale forhold, miljøforhold og økonomiske forhold. 

Helse Nord-Trøndelag skal bidra til å nå statens mål på en bærekraftig og ansvarlig måte i henhold til nasjonale føringer, og vi skal identifisere og håndtere risiko som virksomheten påfører samfunn, mennesker, miljø og klima.

Redegjørelse samfunnsansvar

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer/tjenester i- og utenfor Norge, herunder de regionale helseforetakene og helseforetakene.

Åpenhetsloven har to formål. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre publikum tilgang til informasjon.

Det følger av loven at virksomheter har en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Formålet med aktsomhetsvurderingene er å få oversikt og vurdere risiko for om det skjer brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, både internt i virksomheten og hos leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Videre er det en plikt etter loven at virksomheter skal redegjøre for de aktsomhetsvurderingene som er foretatt, og at redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år. Loven stiller flere krav til redegjørelsens innhold, herunder en beskrivelse av vesentlige risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt.

Lover og sentrale føringer

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) 

 • 4.Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Loven pålegger en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal være tilgjengelig i en offentlig rapport.

 • 5.Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Helseforetakets redegjørelse

Vesentlige risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt:

 • Opplæring i Etiske retningslinjer
 • Aktsomhetsvurderinger, kartlegging, prioriterte risikoområder og handlingsplan

Helse Nord-Trøndelag følger de etiske retningslinjene for Helse Midt-Norge som er tilgjengelig i personalhåndboken og helseforetakets kvalitetssystem (EQS ID 32875). Disse gjelder for alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag HF.

Helse Nord-Trøndelag HF følger de regionale retningslinjene for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold. I tillegg har helseforetaket en egen retningslinje for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold som også beskriver varslingsutvalget i foretaket. Begge retningslinjene er tilgjengelig i personalhåndboken og helseforetakets kvalitetssystem (EQS ID 29571). Varslingsutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF består av: HMS-koordinator (leder av utvalget), Medarbeider i HR-avdelingen, Juridisk rådgiver, Foretaksverneombud. Varslingsutvalget behandlet 2 saker i 2023.

Sykehusinnkjøp HF har vedtatt en policy for samfunnsansvar, og gjennomfører aktsomhetsvurdering for hele leverandørkjeden for de varekategoriene som de vurderer har høyest risiko. For nærmere redegjørelse, se Samfunnsansvar - Sykehusinnkjøp HF (sykehusinnkjop.no). 

 • Herunder ligger blant annet link til Etisk handel, og standard kontraktskrav til etisk handel som legges til grunn for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden.
 • Kontraktsvilkårene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv med aktsomhetsvurderinger som metode.

Helse Nord-Trøndelag følger de nasjonale retningslinjene utarbeidet av Sykehusinnkjøp ved kjøp av helsetjenester. I tillegg har helseforetaket en egen «prosedyre for bestilling av vikartjenester helsepersonell», som skal sikre at de nasjonalt inngåtte rammeavtalene overholdes, og at bestemmelsene i AML §§ 14-12 a og b overholdes. AML § 14-12 a innebærer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. Retningslinje er tilgjengelig i personalhåndboken og helseforetakets kvalitetssystem (EQS ID 11574).

Lover og sentrale føringer

Likestillings- og diskrimineringsloven § 26

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal

 • jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt).
 • redegjøre for likestilling i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt)  

Helseforetakets redegjørelse

Vesentlige risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt:

 • Redegjørelse for likestilling, inkludering og mangfold
 • Likestilt rekruttering

Helse Nord-Trøndelag HF jobber med å gi alle ansatte like rettigheter og muligheter for arbeid og utvikling – og å hindre diskriminering på alle nivå og i alle arbeidsgrupper. 

Vi har kontinuerlig fokus på områder som rekruttering, fagutvikling, lederutdanning og foretakets lønns- og personalpolitikk. Det foreligger avtaleverk, prosedyrer og retningslinjer for blant annet lønnsfastsettelse, tilrettelegging i arbeidet, livsfase- og seniorpolitikk og rekruttering av kvalifisert personell. Dette fremmer likestilling og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, uavhengig av etnisitet, livssyn, religion, seksuell legning eller alder.

Foretakets preste- og samtaletjenesten er en livssyns nøytral tjeneste, hvis behov for andre trosretninger bistår tjenesten med å skaffe dette.

Foretaket samarbeider med Snåsa kommune og SANKS (Samisk kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) for å legge til rette for informasjon og øke kompetansen blant helsepersonell. Informasjon er tilgjengelig på sykehusets nettside. 

Styret i foretaket har en lik kjønnsbalanse mellom kvinner (50 %) og menn (50 %), mens foretakets øverste ledelse har en overvekt av kvinner (56 %). 

Av alle ledere i Helse Nord-Trøndelag HF utgjør kvinneandelen 75,4 %, noe som også gjenspeiler kjønnsbalansen i organisasjonen. 

Helse Nord-Trøndelag har mange ulike yrkesgrupper. Sykepleiere og leger utgjør cirka 50 prosent av våre ansatte. Andelen mannlige sykepleiere var ved utgangen av 2023 på 12,7 prosent som er uendret fra i fjor. Andelen kvinnelige leger var på 53 prosent ved sykehusene, i 2022 var 51 prosent av alle leger kvinner. Av nyansatte leger i 2023, er cirka 50 prosent kvinner.

Helse Nord-Trøndelag har en prosedyre for rekruttering og tilsetting som skal sikre likebehandling i rekrutteringen, og som skal hindre at det blir tatt usaklige hensyn. I alle utlysningstekster kommuniserer foretaket at vi ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Likestillingsredegjørelse for Helse Nord-Trøndelag finnes som vedlegg til Årsrapport Helse Nord-Trøndelag 2023:

Likestillingsredegjørelse i Helse Nord-Trøndelag 2023.pdf 

Lover og sentrale føringer

Regnskapsloven § 3-3 c.

Foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten. 

Helseforetakets redegjørelse

Vesentlige risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt:

 • Omtale av miljøledelsessystem
 • Resultater felles klima og miljømål
 • Rapportering i klimaregnskap

Helse Nord-Trøndelag HF arbeider aktivt for å redusere virksomhetens belastning på klima og miljø. Siden 2013 har man jobbet målrettet med å kartlegge miljøaspekter og redusere miljøpåvirkningen av vår virksomhet. 

Helse Nord-Trøndelag HF er en del av det nasjonale samarbeidsutvalget Grønt sykehus som har eksistert siden 2008. Samarbeidsutvalget har vokst seg sterkere med årene og er en av hovedårsakene til at Helse Nord Trøndelag HF, sammen med mange andre sykehus i mai 2022, gikk ut av ordningen med å være sertifisert i hht ISO 14001. Det ble også vurdert at det rent ressursmessig ikke ville være hensiktsmessig å videreføre tredjepartssertifiseringen. 

For å bidra til å stoppe klimaendringene har spesialisthelsetjenesten i de fire helseregionene blitt enige om et felles rammeverk for miljø og bærekraft med 7 overordnede mål for å redusere direkte klimagassutslipp (Co2) med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019 (ref. Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten). Målene bygger på FNs bærekraftmål, som er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene er:

 • God helse: Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner.
 • Rent vann og gode sanitærforhold: Andel produkter uten helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent.
 • Ren energi for alle: Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke andelen gjenvinningskraft.
 • Innovasjon og infrastruktur: Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent.
 • Ansvarlig forbruk og produksjon: Matavfall reduseres med 50 prosent.
 • Stoppe klimaendringene: Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for medarbeidere.
 • Samarbeid for å nå målene: Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter.

Innen 2030 er målet å redusere CO2e-utslipp med 40%. Det langsiktige målet er å være klimanøytralt innen 2045.

Søknad
Illustrasjon av spesialisthelsetjenestens klima og miljømål 2022-2030. Målene gjengis i tekstlig format ovenfor.

Helse Nord-Trøndelag HF har Ytre miljø som en del av sin helhetlige handlingsplan. Med utgangspunkt i de overordnede målene, jobbes det aktivt med klinikkvise miljømål og handlingsplaner. Miljømålene er tett integrert opp mot kjernevirksomheten vår, nemlig pasientbehandlingen. Dette knytter miljø nærmere opp til klinikkenes prosesser i det daglige, noe som gjør det enklere å relatere seg til miljøstyring i det daglige.  

Helse Sør-Øst har utviklet dashbord for oppfølging av felles klima og miljømål for spesialisthelsetjenesten. Dashbordet ble lansert 9. mars 2023 (Microsoft PowerBI), og inneholder data for alle helseforetak i Norge.

Helse Nord-Trøndelag HF hadde fra 2019 til 2023 en samlet reduksjon på 32,4 % av Co2- utslipp (5413 tonn Co2 ekvivalenter).  Hvilket betyr at hvis vi klarer å opprettholde det gode arbeidet som er startet, ligger vi godt an til å nå det overordnede målet med 40% reduksjon av Co2 utslipp innen utgangen av 2030 (sammenlignet med 2019). 

Det som har bidratt mest til reduksjonen på Co2 utslippet er: 

 • Helse Nord-Trøndelag har sluttet å bruke Desfluran (anestesi gass)
 • Reduksjon i energiforbruk på grunn av Enøk- tiltak
 • Nedgang i Co2 utslipp knyttet til reisevirksomhet blant ansatte. 

Flyreiser for ansatte har i løpet av 2023 tatt seg opp etter pandemien. Tallene viser likevel en nedgang på 53,3 % reduksjon i utslipp (Co2 ekvivalenter) for transport ansatte 2019-2023.

 

Flyreiser for ansatte, 2019-2023 (km)
Flyreiser ansatte 2019

2020 2021 2022 2023 Endring % 2019-2023
Innenlands (km) 964000 329325 357823 691733 518041 -46%
Utenlands (km) 607000 54634 21618 190096 215187 -65%

 

Enøkprosjektet ble startet i 2019, der ble det laget en prioritert plan ut fra hva som ga høyest reduksjon i foretakets energibruk. Tiltakene er, som tallene viser, i ferd med å gi avkastning. Det er spesielt tiltak knyttet til varmeanlegget ved sykehuset Levanger som har god effekt. Her har man oppnådd en reduksjon på ca. 2 GWh/år. Det er forventet ytterligere effekt av gjennomførte tiltak i 2023. Helse Nord-Trøndelag har flere kjente tiltak vi kan utføre i årene fremover, men dette vil kreve investeringer.  

 

Energibruk 2022-2023 (sum ikl. sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos og DPS Stjørdal)
Energi 2022[kWh] 2023[kWh] Endring 2022-2023 [kWh] Endring %
Totalforbruk 25 753 847 24 673 214 -1 080 633 -4,20 %
 
Tiltak 2024
 • Videreføre tiltak for å fremme kildesortering (i h.h.t nye krav i avfallsforskriften fra 01.01.2023)
  • Oppdatere sorteringsveileder
  • Anskaffelse av egnede avfallsbeholdere
 • Gjennom bl.a. miljøkoordinatorgruppe jobbe med miljøledelse i Helse Nord-Trøndelag
 • Jobbe målrettet med tiltak i handlingsplanen for miljøledelse
 • Videreføre ENØK-tiltak i vedlikeholdstiltak
 • Implementere e-læringskurs miljøledelse

Helse Nord-Trøndelag har i samarbeid med de andre helseforetakene i region utarbeidet et nytt obligatorisk e-læringskurs om miljøledelse for ansatte i Helseforetakene.

Lover og sentrale føringer

Regnskapsloven § 3-3 c

Foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Standard for klima og miljø i byggeprosjekter (Sykehusbygg)

 

Helseforetakets redegjørelse

Helse Nord-Trøndelags byggeprosjekter innebærer å ta hensyn til naturmangfold og økosystemer på ulike måter. Helseforetaket følger Sykehusbyggs standard for klima og miljø i byggeprosjekter (ref. Standard for klima i miljø i sykehusprosjekter med vedlegg.pdf - Sykehusbygg.no)

Ivaretakelse av naturmangfold i byggeprosjekter

De fleste byggeprosjektene i de kommende årene er lokalisert på allerede bebygd eiendom, eller at det skjer i eksisterende bygningsmasse. Helse Nord-Trøndelag har arealutfordringer, og det er stor sannsynlighet for at nye områder kan bli berørt innenfor eksisterende tomteareal. 

Dette kan ha både positive og negative konsekvenser for naturmangfold og økosystemer, og det er derfor avhengig av hvordan byggeprosessen håndteres og hvilke tiltak som iverksettes. 

Siden hoveddelen av bygge- og vedlikeholdsprosjektene gjennomføres innenfor dagens bygningsmasse, vil det redusere behovet for å konvertere nye områder til utbyggingsformål. Dette bidrar til å redusere presset på økosystemet. 

Bygging på eksisterende bygningsmasse gjør at det er mulig for å utnytte eksisterende materialer, noe som er med å redusere avfallsmengden. Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningen knyttet til utvinning og produksjon av materialer. 

Når det er større prosjekter som berører ute- og grøntområder, er det spesielle hensyn som må gjøres for å ivareta og beskytte disse områdene i prosjekterings- og byggefasen. Det gjennomføres risikoanalyse for å identifisere negative konsekvenser, og det settes inn nødvendig risikoreduserende tiltak for å hindre negativ påvirkning både under byggefasen, og i byggets/anleggets levetid. Her er samarbeid med lokale myndigheter, eksperter, landskapsarkitekter og interessenter viktig, for å sikre at nødvendig hensyn blir tatt. 

Helse Nord-Trøndelag har også eksisterende bygninger som er historisk og verneverdi. Ved å bevare og gjenbruke disse bygningene, ivaretar enn kulturminner og identitet samtidig som redusert behov for nybygg. 

Utslipp helse og miljøskadelige stoffer

«Alle byggeprosjekter påvirker omgivelsene, direkte eller indirekte. Byggeplassen genererer støv, støy, lysforurensning og avfall som kan skape sjenanse for tilgrensende sykehusenheter, naboer og dyreliv. Ferdigstilte bygg påvirker omgivelsene med energibruk og avfallsgenerering, samt støy og forurensning fra tilbringertransport» (Sykehusbygg, 2021, s.23)

For å minimere risikoen både i byggefasen og i byggets/anleggets levetid kartlegges, og iverksettes nødvendige reduserende tiltak.  Det kan være miljøvennlig byggematerialer, riktig avfallshåndtering, kontroll av utslipp på byggeplass, stille ENØK-krav til alt utstyret og opplæring og bevisstgjøring hos prosjektledelsen og entreprenører.  Ved større byggeprosjekter som har stor påvirkning for omgivelsene blir det satt ned styringsgrupper.  

Helse Nord-Trøndelags rammeavtalepartnere er, gjennom krav i rammeavtalene, sertifisert innenfor miljøledelse.

Lover og sentrale føringer

Regnskapsloven § 3-3 c

Foretak som er omfattet av loven utarbeide en redegjørelse om samfunnsansvar som minst omhandler miljø, sosiale forhold, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, overholdelse av menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Eierskapsmeldingen: Selskapet arbeider systematisk for å forebygge økonomisk kriminalitet som korrupsjon og hvitvasking i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Helseforetakets redegjørelse

Vesentlige risikoområder som er avdekket, og tiltak som er iverksatt eller planlagt iverksatt:

 • Helseforetakets arbeid med misligheter og korrupsjon
 • Forebygging av Akrim i byggeprosjekter
 • Antikorrupsjonsprogram?

Helse Midt-Norge har utarbeidet et regionalt antikorrupsjonsprogram og identifisert følgende risikoområder:

 • Innkjøp/anskaffelser, spesielt i forbindelse med bygge- og vedlikeholdsprosjekter
 • Innovasjon/innovative anskaffelser
 • Forholdet til legemiddel- og leverandørindustrien
 • Prioritering av tilgang til spesialisthelsetjenester
 • Habilitet knyttet til ansettelser, fordeling av forskningsmidler og bierverv med mer

Helse Nord-Trøndelag HF implementerer Helse Midt-Norges antikorrupsjonsprogram som en integrert del av vårt styringssystem, og planlegger en gjennomgang av rammeverket samt gjennomføring av dilemmatrening på området. 

Helseforetaket arbeider aktivt med bekjempelse av korrupsjon gjennom å etablere og sikre etterfølgelse av avtaleverk, prosedyrer og retningslinjer. Aktuelle bestemmelser er Etiske retningslinjer i Helse Midt-Norge og retningslinjer for mottak av gaver. Gjennom fullmaktsreglementet er det fastsatt hvem som etter delegasjon forplikter foretaket og etablert arbeidsdeling i bestillings- og godkjennelsesprosesser. Helse Nord-Trøndelag har egne retningslinjer for melding og oppfølging av ansattes bierverv. 

Sentralt i arbeidet med bekjempelse av korrupsjon står regionale retningslinjer for varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i Helse Midt-Norge. I den forbindelse har helseforetaket et eget varslingsutvalg som skal sikre god og riktig vurdering av aktuelle varslingssaker i virksomheten.  

Våre ansatte som deltar i anskaffelsesprosesser signerer en «egenerklæring for habilitet- og taushet» ved oppstart av anskaffelsene. Dette skal bidra til at egne ansatte opptrer upartisk og beskytte mot press utenfra. Eksterne leverandører fyller også ut et egenerklæringsskjema i forbindelse med anskaffelsesprosesser hvor leverandøren må opplyse dersom personer i leverandørens ledelse, administrasjons- og kontrollorgan har vært dømt for korrupsjon. Det er Sykehusinnkjøp HF som på vegne av HNT gjennomfører denne kontrollen. På innkjøpsområdet er det et prioritert mål at et så høyt som mulig antall innkjøp skal skje gjennom innkjøpsordre fra foretakets innkjøp og logistikksystem SAP. Avvik fra dette måles og rapporteres, både i antall kjøp og i volum.

Det er i enhver virksomhet risiko for økonomisk mislighold og korrupsjon. Som motarbeidende tiltak har Helse Nord-Trøndelag HF et omfattende kvalitetssystem som tar sikte på å blant annet redusere risiko for korrupsjon. I dette ligger prosedyrer, som blant annet en egen prosedyre om fullmaktstrukturen, hvor prinsipper om «fire øyne» er innarbeidet på alle områder hvor det kan være risiko for korrupsjon.

I HNT er det knyttet fullmakter til stillinger/funksjoner. Disse fullmaktene kalles stillingsfullmakter. Det må skilles mellom en stillingsfullmakts interne grenser, og den legitimasjon stillingsfullmakten gir utad og som vil kunne binde fullmaktsgiver. Den interne fullmakt vil normalt følge arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse, instruks, oppdrag, mv. Den interne fullmakten kan avgrenses av kompetansekrav, stillingsbeskrivelser, handlingsplaner og budsjetter. 

Administrerende direktør har gitt klinikklederne stillingsfullmakter som omfatter enkelte oppgaver innenfor de nedenfor nevnte ansvarsområder

 • Innkjøp av varer og tjenester, samt investeringer
 • Kjøps- og driftsavtaler, leie, leasing og lån av utstyr.
 • Salgs- og driftsavtaler, utleie og avhending av fysiske driftsmidler, herunder bygninger
 • Personalforvaltning
 • Saksbehandlingsfullmakter i pasientsaker og andre saker
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Beredskap
 • Kommunikasjon
 • IKT

Fullmaktsreglementet er utarbeidet med sikte på å ivareta krav i Helseforetaksloven, Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, skattelovgivning og regnskaps- og bokføringslovgivning. Administrerende direktør har innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning og forskrifter full instruksjonsmyndighet over en fullmektig og er ansvarlig for de beslutninger som en fullmektig treffer. Prokura innehas av administrerende direktør og økonomisjef, oppdateres i firmaattest, og er også angitt i prosedyren. Etterlevelse av fullmaktstrukturen er et prioritert område i HNT.

Bruk av datasystem begrenser mulighetene for at enkeltpersoner skal kunne la seg delta i korrupsjon. Bruken av SAP er et slikt område hvor systemet har bygd inn begrensninger som igjen gjør det vanskelig for enkeltpersoner å «gå rundt» systemet. 

Alle anskaffelser omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, gjennomføres av Sykehusinnkjøp. I anskaffelsesprosesser er mange personer involvert og gjøres av tredjepart (Sykehusinnkjøp), det ansees derfor å være lav sannsynlighet for korrupsjon gjennom manipulering av interne systemer.

Forebygging av Akrim i byggeprosjekter 

Helse Nord-Trøndelag har etiske retningslinjer, og det stilles allerede i kontraktsarbeidet forventninger og ansvar for alle involverte parter. Det kan bidra til å minimere utnyttelse av arbeidsforhold. I tillegg er det møter med entreprenører/leverandører, der det er dialog angående akseptabel atferd. 

Det er kontroll av alle fakturaer, og HNT prøver å overvåke økonomien i prosjektene, slik at det kan oppdage uregelmessigheter som kan relateres til akrim. Internt i HNT er målet at alle skal få opplæring om etiske retningslinjer og konsekvenser av eventuelt uetiske hendelser. Eks. Varsling av kritikkverdige forhold. I sum gjør dette at vi anser korrupsjonsrisikoen som lav.

Sist oppdatert 14.03.2024