Lanserer ny informasjonskanal til fastlegene

Helse Nord-Trøndelag lanserer nå “Fastlegenytt”, en ny kanal for informasjon til fastlegene vårt nedslagsfelt. Målet med fastlegenytt er å gjøre nyttig, målrettet og kortfattet informasjon lett tilgjengelig for mottagerne.   Fastlegenytt skal gi raskere informasjonsflyt og økt kunnskap om tilbudet i sykehusene. Dette vil forhåpentligvis bidra til at vi sammen kan gi pasientene enda bedre tjenester. 

Publisert 23.05.2024
En person som smiler for kameraet
Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Hanne Frøyshov

Som førstelinjen i helsetjenesten har du som er fastlege en avgjørende rolle når pasientene skal få det riktige tilbudet. Dette forutsetter blant annet god tilgang på oppdatert og tilgjengelig informasjon om behandlingstilbudene i spesialisthelsetjenesten, og at kommunikasjonen mellom oss er god. Vår erfaring er at det kan være vanskelig å nå ut til alle fastlegene med nyttig informasjon, og denne informasjonskanalen vil forhåpentligvis være med på å bøte på det. 

Fagsjefen i Helse Nord-Trøndelag står som avsender og overordnet ansvarlig for innholdet, og fagavdelingen i helseforetaket står for distribusjonen. Innholdet vil bygge på bidrag fra ulike klinikker og avdelinger i sykehusene, fra administrasjonen eller fra andre deler av spesialisthelsetjenesten.  

Vi vil løpende legge ut informasjon på nettsiden for Fastlegenytt, og periodisk sende ut et nyhetsbrev på e-post som oppsummerer det som er lagt ut siden sist. For å nå ut til flest mulig håper vi at du vil melde deg (og kanskje også legekontorets e-postadresse) på nyhetsbrevet som da vil komme direkte i innboksen. Spre gjerne også informasjon om dette til dine kolleger. 

Takk til fagråd for legesamarbeid, legeråd for avdelingsoverleger, foretaksledelsen, medarbeidere i fagavdelingen og alle andre som har gitt gode innspill til både form, fasong og innhold. Vi vil utvikle Fastlegenytt fortløpende og håper det blir en kanal som blir nyttig for helsetjenesten generelt og deg som er fastlege spesielt.  

God lesing! 

Med vennlig hilsen,  
Hanne Frøyshov 
Spesialist i indremedisin og geriatri  
Fagsjef i Helse Nord-Trøndelag