Tverrfaglig simulering med VR-briller

Helse Nord-Trøndelag er en viktig læringsarena for sykepleier- og medisinstudenter i deres praksisperioder. Her får de trening på reelle arbeidssituasjoner. Nå prøver vi ut VR-briller som tverrprofesjonell læringsarena.

Publisert 03.05.2023
Sist oppdatert 04.05.2023

I praksisfeltet har det tradisjonelt vært adskilte utdanningsløp for de to yrkesgruppene, selv om studentene på både sykepleier- og medisinutdanningen naturligvis også lærer om andre yrkesgruppers roller og oppgaver. Siden 2018 har NTNU-Link vært etablert som et desentralisert studieløp i medisin, med base i Levanger. Dette har ført til et tett samarbeid mellom legestudiet ved NTNU, sykepleierutdanningen ved Nord universitet og Helse Nord-Trøndelag.  

Ved Nord sin Campus på Røstad har sykepleier- og medisinstudentene jobbet sammen om å løse scenarioer i tilrettelagte rom. De siste månedene har studentene og Helse Nord-Trøndelag testet ut tverrfaglig simulering i virtuell virkelighet med VR-briller for studentene i sykehuspraksis.

I et «virtuelt behandlingsrom» møtes studentene til tverrfaglig samarbeid, der de løser ulike medisinske scenarier.

Bilde av en sykepleier- og medisinstudent som sammen øver med VR-briller.

Sykepleiestudent Beatriz Tome øver sammen med medisinstudent Karin Tryggestad Berre

-Jeg synes faktisk øvingen med VR-brillene fungerer bedre enn den tradisjonelle måten på campus, sier sykepleierstudent Beatriz Tome.

-Åh, Hvorfor det?
-Jo, fordi her fikk jeg og medisinstudenten samarbeidet tettere sammen på en måte. Og så slipper vi alle som følger med på hva vi gjør ved tradisjonell øving, sier andre-års studenten Tome.

Hun får støtte av medisinerstudent Karin Tryggestad Berre, som nå er inne i sitt femte studieår ved NTNU.

-Jeg har blitt mye mer bevisst på lege- og sykepleierrollen. På medisinstudiet lærer vi tidlig at vi må ha et godt forhold til sykepleierne. Men øvingene her med VR-briller har ført til at vi på kort tid har blitt flinkere til å ta helhetlig ansvar sammen, sier Tryggestad Berre.

-Jeg merker stor forskjell fra første dagen vi løste et scenario med VR-briller, og nå i dag når vi gjør dette for femte gang. Vi har raskt lært oss å samarbeide godt, forteller Karin Tryggestad Berre.
-Ja, hadde vi fortsatt ​med simulering også i neste uke er jeg sikker på vi ville ha «nailet det», skyter Tome humrende inn.

Krever mindre enn fysiske simuleringer

Fysiske simuleringer krever til dels omfattende tilrettelegging i form av egnede lokaler, avanserte treningsdukker, undervisere/fasilitatorer og folk som fysisk må møte opp på samme sted. Bruk av VR-teknologi vil kunne bidra til at studentene får bedre mulighet til å trene på tverrprofesjonelt teamarbeid om komplekse pasientsituasjoner som de kan møte som ferdig utdannede profesjonsutøvere – og det på en enklere måte. De som øver sammen trenger ikke engang å sitte på samme sted.

-Per i dag har studenter fra ulike helseutdanninger få arenaer for samtrening og teamarbeid. Bruk av VR-teknologi i samarbeidslæring når de er i praksis kan derfor bidra til økt forberedthet til den virkelighet de møter som profesjonsutøvere. Denne vinteren har vi testet ut dette på sykepleier- og medisinstudentene ved Nord og NTNU og erfaringene er gode, sier overlege Thanos Xanthoulis (bildet) ved kirurgisk avdeling ved Sykehuset Levanger.

Bilde av overlege Thanos Xanthoulis
 

-Det er vel litt spesielt at to universiteter og et helseforetak går sammen om noe som dette?
-Ja, det kan du si. Det er et stort prosjekt, men med et godt samarbeid mellom NTNU, Nord og HNT. Prosjektet er finansiert gjennom det regionale samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, som har bidratt med nærmer 2 millioner kroner, forteller Xanthoulis.

-Vi har lagt opp til at studentene jobber i team med fire-fem sykepleiestudenter og en medisinstudent, som gjennom en arbeidsuke øver på fem ulike scenarier. Vi har veiledet studentene første dag, og etter det står studentene selv for simuleringen resten av uken. Ett scenario varer i om lag 20 min der studentene er i «behandlingsmodus», men den viktigste delen er det som skjer i etterkant. Da gir systemet en strukturert tilbakemelding, som studentene så i fellesskap kan reflektere over, sier Thanos Xanthoulis.

Siden januar 2023 har i alt 48 studenter fra Nord og NTNU gjennomført en uke med simulering. Nå skal erfaringene fra testperioden samles inn og evalueres. Det er planlagt ny runde med tverrfaglig simulering til høsten 2023 og våren 2024. Etter avslutning skal prosjektet evalueres ved hjelp av spørreskjemaer og intervjuer for å kartlegger erfaringene og læringseffekten. Man skal da vurdere om VR-basert simulering kan innføres som fast supplement i forbindelse med sykehuspraksis av medisin- og sykepleierstudenter ved Sykehuset Levanger.

Fakta

  • 38 sykepleiestudenter fra Nord og 10 legestudenter fra NTNU deltar
  • Studentene øver på flere ulike scenarier
  • Et scenario varer i 20 minutter. Deretter gir systemet en strukturert evaluering
  • Programvaren er levert av Oxford Medical Simulation
  • Prosjektet går over to år
  • Prosjektet har fått tilskudd på nærmere to millioner kroner