Kurses i egenmedisinering for økt livskvalitet

Om INR-nivået i blodet ditt er for høyt er det fare for blødning, men er nivået for lavt kan du rammes av blodpropp. Begge deler er lite ønskelig.

Publisert 08.03.2023
Sist oppdatert 12.03.2023
Bilde fra er kurslokale.

Laboratorierådgiver og bioingeniør Randi Rekkebo (stående) i Noklus og Helse Nord-Trøndelag kurser pasienter slik at de selv kan ta større ansvar for egen helse.​

Etter kursing kan pasienter selv måle INR-nivået ukentlig, noe som reduserer faren for blodpropp og blødning betraktelig. INR-nivået måles hovedsakelig ved kontroll av blodfortynnende behandling, i forbindelse med bruk av warfarin/Marevan. Det er ulike årsaker til at pasienter blir satt på blodfortynnende medikamenter, men målet med behandlingen er å forebygge at det oppstår blodpropp.  

Risikoen øker med alder

Blodpropp er sjeldne hos unge, men risikoen øker betraktelig med alderen. Blant personer over 50 år vil omtrent en av 500 få blodpropp hvert år. Blodpropper oppstår når blodet levrer seg (koagulerer) i blodårene og proppene kan oppstå forskjellige steder på kroppen - som i legg, lunge, hjerte eller hjerne. 

Krever hyppige kontroller

Det er store individuelle forskjeller som innvirker på pasientens INR-verdi, og effekten av warfarin kan variere mye fra person til person. Blant annet påvirkes INR-nivået av en del matvarer og bruk av andre medisiner. Derfor må man regelmessig og hyppige til kontroller, gjerne hver tredje uke.

Tidligere var det slik at alle pasienter måtte til lege for kontroll, med mål om å unngå feildosering, blødning og blodpropp. Siden 2013 har Helse Nord-Trøndelag og Noklus (Se faktaboks om Noklus) tilbudt pasienter opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin. Gjennom et grundig kurs lærer pasientene å gjennomføre egenmåling av INR på en trygg og sikker måte, samt justere doseringen av Marevan/warfarin.

Måing av INR-nivået i blodet

Noen dråper blod på en strimmel føres inn i apparatet som så gir svar på INR-nivået i blodet.

Gode resultater

Forskning viser at egenkontroll, utført av pasientene selv, gir bedre resultater enn konvensjonell oppfølging av helsepersonell. Tiden der pasientenes INR-nivå befinner seg innenfor ønsket nivå øker fra ca. 68 % ved konvensjonell behandling til cirka 80 % med egenkontrollbehandling.

-I tillegg til å oppnå bedre resultater med egenkontroll melder pasientene at de opplever større kunnskap, trygghet og frihet i livet etter å ha lært både egenmåling og dosering. Gjennom kurset utdannes pasientene til å slippe jevnlige legebesøk. Det er bra for pasienten og det frigjør tid for helsepersonell som dermed kan løse andre oppgaver, sier laboratorierådgiver og bioingeniør Randi Rekkebo i Noklus og Helse Nord-Trøndelag.

-Men passer egenbehandling alle?
-Det passer nok ikke alle, men det passer for en god del pasienter. Vi har rundt 10 pasienter inne til kursing for hvert kursprogram som vi kjører, sier Rekkebo.

Kurstilbudet går over cirka 21 uker med tre dagssamlinger. Her får pasientene opplæring i bruk av instrumentet og hvordan pasienten ved behov kan endre Marevan/Warfarin-dose på en trygg og god måte. Prosessen følges nøye opp underveis av både lege og bioingeniør.

Opplæringen følger internasjonale retningslinjer for denne typen opplæring. Noklus har i tillegg etablert et system for lot-overvåkning, som er et kvalitetsprogram hvor det sendes inn parallelle målinger for å sikre at instrumenter og forbruksutstyr viser riktige verdier.

Ser frem til å «stå på egne ben»

Bjørn Moksnes fra Levanger er en av de ti pasientene som nå er midt i sitt kursprogram. Han sier kurset gir han trygghet når han nå selv skal stå for måling og medisinering.

Bilde av pasient som har vært på kurs i INR-måling

Bjørn Mosknes er sikker på at han vil klare å måle INR-nivå og dosere medsinen.

-To av mine nærmeste i slekta har samme måleapparat som jeg nå skal bruke, det i seg selv gir trygghet - for da har jeg noen å snakke med. Men jeg synes kurset gir god læring og gjør meg mer sikker. Jeg ser jo av målingene at INR-nivået kan variere og gi noen uventede utslag, sier Moksnes.

Hvordan tror du dette kommer til å gå da?
-Jeg er sikker på at jeg skal få til dette. Jeg blir sikkert litt opphengt i passe på, så jeg vil nok følge godt med på INR-nivået i blodet. Målet er jo at jeg skal holde meg innenfor terapeutisk område. Men det beste er at jeg slipper alle legebesøkene, nå som jeg selv skal måle og dosere, sier Bjørn Moksnes.

All opplæringen som gis, og senere behandlingen av pasienten, er gratis. Pasientene betaler kun en egenandel for konsultasjon til legespesialist i løpet av opplæringen. Også alt av instrument og forbruksmateriell er gratis.​

Fakta om Noklus

  • ​Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomhet som drives i Norge, og ble etablert i 1992 av Den norske legeforening, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Noklus er en ideell, landsdekkende organisasjon, med hovedkontor i Bergen og med laboratorierådgivere og legespesialister tilknyttet 22 ulike sykehus rundt i landet, inkludert Helse Nord-Trøndelag.
  • Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene og Fürst Medisinsk Laboratorium.